ป่าดิบแล้ง (Dry evergreen forest)

ป่าดิบแล้งที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีไม้ยางปายขึ้นหนาแน่นตามสันเขาและไหล่เขา

28 ก.ย. 2012 ป่าดิบแล้ง (Dry evergreen forest)

ป่าดิบแล้งที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีไม้ยางปายขึ้นหนาแน่นตามสันเขาและไหล่เขา เป็นป่าไม่ผลัดใบ มองเห็นเรือนยอดป่าเป็นสีเขียว ตลอดปี แต่มีไม้ผลัดใบขึ้นผสมอยู่ประมาณไม่เกินครึ่งหนึ่ง พบในพื้นที่ที่มีชั้นดินลึกเก็บความชุ่มชื้นได้นาน มีปริมาณ น้ำฝนมากแต่ยังคงมีช่วงฤดูแล้งที่ชัดเจน มักขึ้นอยู่ตาม ร่องห้วย ริมลำธาร หรือในพื้นที่สูงประมาณ 700–1,000 ม. มีลักษณะเป็นป่าดิบแล้งกึ่งป่าดิบเขา หรือป่าดิบแล้งกึ่งป่า ผลัดใบผสม ซึ่งมีการผสมกันของพรรณไม้ทั้ง 3 ประเภทป่า คือ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าผลัดใบผสม เนื่องจากเป็น ชว่ งที่เริ่มมีฝนบนภูเขามากขึ้น ทำใหป้ า่ ในชว่ งระดับความสูง นี้มีความหลากหลายของพรรณไม้มาก ส่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ พบป่าดิบแล้ง ประมาณร้อยละ 7.5 ของป่าทั้งหมดในพื้นที่ ลุ่มน้ำ ความหลากหลายของชนิดไม้มีมากกว่าป่าผลัดใบแต่ น้อยกว่าป่าดิบเขา แต่ละพื้นที่อาจมีไม้พุ่มและไม้ต้นมากถึง 300 ชนิด เฉพาะไม้ต้นประมาณว่ามี 40–70 ชนิดในขนาด พื้นที่ 1 เฮกแตร์ โครงสร้างชั้นเรือนยอดแบ่งออกเป็น 4 ชั้น เรือนยอด เรือนยอดป่าสูง 20–50 ม. พรรณไม้เด่น ได้แก่ ไม้ในวงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) เช่น ยางแดง ยางแข็ง ยางปาย พันจำ กระบาก ช้าม่วง ไม้เด่นชนิดอื่น ๆ ได้แก่ กางหลวง มะแฟน มะยมป่า ยมหิน ตามพื้นที่ราบใกล้น้ำ มักพบ ยมหอม ตาเสือ ตะแบก เสลา สัตบรรณ โพบาย ยางนา ตะเคียนทอง สะเดาช้าง เฉียงพร้านางแอ สมอพิเภก สมพง ปออีเก้ง มะมือ สารผักหละ หัวกา ยางน่อง เป็นต้น พรรณไม้เด่นรองลงมา ได้แก่ มะค่าโมง กระเบากลัก ลำไยป่า คอแลน ยางโอน พญารากดำ มะป่วน รักขาว พะวา เป็นต้น ไม้เบิกนำของป่าดิบแล้งมีหลายชนิด อีกทั้งไม้เบิกนำในป่า ผลัดใบผสมสามารถเป็นไม้เบิกนำ ของป่าดิบแล้ง ได้เช่นกัน เช่น มะหาด ขนุนป่า ลำป้าง สะเต้า สัตบรรณ ตองแตบ สอยดาว ตองเต๊า ลำพูป่า พังแหรใหญ่ โพบาย สมพง ปออีเก้ง กระทุ่มบก มะยมป่า มะเดื่อปล้อง เดื่อปลอ้ งหิน สักขี้ไก ่ ซอ้ แมว ชา้ แปน้ เพกา แคฝอย ปอกระสา หม่อนหลวง ค่าหด แหลบุก และไผ่ที่ขึ้นในป่าผลัดใบผสม ที่ชื้นมาก เป็นต้นมาก เป็นต้น

No Comments

Post A Comment