ป่าผลัดใบผสม (Mixed deciduous forest) หรือที่เรียกว่า ป่าเบญจพรรณ

ป่าผลัดใบผสมหรือป่าเบญจพรรณที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ค่อนข้างแห้งแล้ง มีไม้สักผสม

28 ก.ย. 2012 ป่าผลัดใบผสม (Mixed deciduous forest) หรือที่เรียกว่า ป่าเบญจพรรณ

ป่าผลัดใบผสมหรือป่าเบญจพรรณที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ค่อนข้างแห้งแล้ง มีไม้สักผสม หรือเรียกอีกชื่อว่า “ป่าเบญจพรรณ” เป็นป่าโปร่ง ผลัดใบในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนมกราคม–เมษายน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีไม่เกิน 1,400 มม. พบที่ระดับ ความสูงไม่เกิน 1,000 ม. และมักจะมีไฟป่าเกิดขึ้นเป็น ประจำเกือบทุกปี ที่เป็นปัจจัยจำกัดให้ไม้ที่ไม่ทนไฟและ ไม่ผลัดใบไม่สามารถเข้ามาได้ ป่าผลัดใบมักพบไผ่ชนิดต่าง ๆ หลายชนิด ซึ่งเป็นพืชดัชนีชี้ว่าเป็นป่าผลัดใบผสมและบ่งชี้ ความอุดมสมบูรณข์ องปา่ ไดดี้ ปา่ ที่มีไผข่ ึ้นหนาแนน่ บง่ บอกวา่ เคยถูกรบกวนมากมาก่อน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีไฟป่าเกิดขึ้น เป็นประจำเกือบทุกปี ป่าชนิดนี้พบมากที่สุดในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้าพระยาใหญ่ ประมาณร้อยละ 65 ของป่าทั้งหมดในพื้นที่ ลุ่มน้ำ ความหลากหลายของชนิดพันธุ์มีไม่มากนักแต่มี จำนวนประชากรในแต่ละชนิดมาก ความหลากหลายของ ชนิดพันธุ์พืช ทั้งไม้พุ่มและไม้ต้นทั้งหมดประมาณ 100–150 ชนิด เฉพาะไม้ต้นมี 20–40 ชนิด ในขนาดพื้นที่ 1 เฮกแตร์ (6.25 ไร่) โครงสร้างเรือนยอดป่าแบ่งเป็น 4 ชั้น เรือนยอด ระดับบนสุดสูงประมาณ 25–35 ม. พรรณไม้เด่น ได้แก่ สัก (เป็นไม้เด่นของป่าผลัดใบผสมที่มีความชุ่มชื้นปานกลางใน ภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคเหนือตอนล่าง) แดง รกฟ้า ตะแบก เสลา พฤกษ ์ ถอ่ น สำโรง ปอตอ๊ ก งิ้วปา่ ขว้าว ตะเคียนหนู กระทุ่มเนิน มะกอก ประดู่ป่า แคหิน แคหางค่าง แคหัวหมู ตะคร้ำ ส้มกบ กระเชา ยมหิน ขานาง มะค่าโมง ซ้อ เป็นต้น ป่าผลัดใบผสมที่ชื้นมากและอยู่ใน ระดับสูงมักพบ กางหลวง เสี้ยวดอกขาว ปอมืน เลียงฝ้าย ปอตูบหูชา้ ง ทองหลาง ปา่ ผลัดใบผสมตามพื้นที่ราบมีดินลึก หรือใกล้ชายน้ำ มักพบ ตะแบกแดง ตะแบกนา เสลาขาว สมอพิเภก ทองเดือนหา้ ปนั แถ ยางแดง เปน็ ตน้ ไผท่ ี่มักพบ ในป่าชนิดนี้และสามารถบอกสภาพความชุ่มชื้นของป่าได้ดี ดังนี้ พื้นที่แห้งแล้งจะพบ ไผ่รวกและไผ่ไร่ พื้นที่ชื้นปานกลาง มักพบ ไผ่ซาง และไผ่บง พื้นที่ชื้นมากอยู่ตามที่ดอนหรืออยู่ ในระดับสูงมักพบ ไผ่หก ไผ่บงดำ ไผ่บงใหญ่ ไผ่เป๊าะ และ ไผผ่ าก และปา่ ผลัดใบผสมที่ชื้นมากตามที่ราบชายนํ้ามักพบ ไผ่ป่าหรือไผ่หนาม และไผ่ลำมะลอ ไม้เบิกนำของป่า ผลัดใบผสม ไม่สามารถจำแนกได้ชัดเจน เนื่องจากเกือบทุก ชนิดต้องการแสงมาก และยังเป็นพืชทนไฟ สามารถแตกหน่อ ได้ดีหลังป่าถูกไฟป่าเผาหรือถูกตัดฟัน ไม้ที่เป็นไม้เบิกนำ และโตเร็ว มีน้อยชนิด เช่น สัก แคหางค่าง แคหัวหมู แคหิน มะกอก ติ้ว พฤกษ์ ปันแถ กางหลวง มะหาด ทองหลาง กระทุม่ ตะแบก เสลา ปอ เลียง ยอปา่ งิ้วปา่ ขวา้ ว ตะเคียนหนู อะราง ยาบขี้ไก่ หมีเหม็น เสี้ยวดอกขาว ขานาง สะแกแสง มะกล่ำต้น ซ้อ และไผ่ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

No Comments

Post A Comment