ป่าเต็งรัง (Deciduous dipterocarp forest)

ป่าเต็งรังผสมสนเขา (สนสองใบ) บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน

28 ก.ย. 2012 ป่าเต็งรัง (Deciduous dipterocarp forest)

ป่าเต็งรังผสมสนเขา (สนสองใบ) บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสภาพป่าโปร่งมากกว่าป่าผลัดใบผสม พื้นล่างมี หญ้าปกคลุมหนาแน่น ผลัดใบในช่วงฤดูแล้ง และขึ้นใน สภาพอากาศคล้ายกับป่าผลัดใบผสม ระดับความสูงไม่เกิน 1,300 ม. มักจะมีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปี ปัจจัย แวดล้อมทั่วไปคล้ายป่าผสมผลัดใบ แต่มีดินเป็นลูกรัง มีหิน และกรวดปะปนกับดินเหนียวหรือดินปนทราย ธาตุอาหาร ต่ำหรือมีธาตุอาหารบางอย่างสูงเกินไปทำให้พืชส่วนใหญ่ เจริญเติบโตไม่ได้ ป่าชนิดนี้พบมากรองลงมาอันดับสอง คือ ประมาณร้อยละ 13 ของพื้นที่ป่าทั้งหมดในลุ่มน้ำฯ ความ หลากหลายของพรรณไม้มีไม่มาก มีไม้พุ่มและไม้ต้นทั้งหมด ไม่เกิน 100 ชนิด เฉพาะไม้ต้นมีประมาณ 15–30 ชนิดใน ขนาดพื้นที่ 1 เฮกแตร์ โครงสร้างชั้นเรือนยอดแบง่ ออกเปน็ 3 ชั้นเรือนยอดปา่ สูง 10–30 ม. ไมเ้ ดน่ ทเี่ ปน็ ดัชนีของปา่ ชนิดนี้จะเป็นไม้วงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) ที่ผลัดใบ 5 ชนิด อย่างน้อยจะขึ้นร่วมกัน 2 ชนิดขึ้นไป คือ เต็ง รัง ยางเหียง ยางพลวง กราด (กราดอาจพบได้ตามลุ่มน้ำป่าสักตอนล่าง และทางตะวันออกเฉียงเหนือของลุ่มน้ำเจ้าพระยา) ไม้เด่น อื่น ๆ มีหลายชนิดเหมือนกับที่พบในป่าผลัดใบผสม บาง ครั้งอาจพบ สนสองใบ ที่ระดับความสูง 300–1,200 ม. หรือ สนสามใบ ที่ระดับความสูง 1,000–1,700 ม. ซึ่งพบมากใน ภาคเหนือตอนบนและลุ่มน้ำป่าสักตอนบน ไม้ป่าเต็งรังชอบ แสงแดด ป่าที่ถูกทำลายใหม่ ๆ จะเห็นต้นไม้เก่าแตกหน่อ ขึ้นมาจากรากและตอไม้เดิมอย่างหนาแน่น ป่าที่กำลัง ทดแทนจะมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นมากและมีต้นขนาดเล็ก ไมพ้ ื้นลา่ งเบาบาง การปลูกฟนื้ ฟูปา่ เต็งรังที่ไมถู่กรบกวนมาก จึงไม่มีความจำเป็น

No Comments

Post A Comment