ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากไม้สัก

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากไม้สัก

ผลตอบแทนจากไม้สัก, ตลาดไม้สักในการหาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักนั้น  ได้มีการศึกษาในพื้นที่ที่ต้นสักเจริญเติบโตดี  โดยกำหนดรอบตัดฟันไว้  15  ปี  อัตราความเพิ่มพูน 7  เซนติเมตรต่อปี  กำหนดให้มีการตัดไม้บำรุงป่าในปีที่ 6  และทำการตัดสางขยายระยะในปีที่ 11  ได้ปริมาตรไม้ 3 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่  โดยจำนวนต้นไม้ที่ปลูกระยะ 2 x 4 เมตร  มีจำนวน 200 ต้นต่อไร่  (อายุ 1 – 5 ปี  มีต้นไม้ 180 ต้นต่อไร่ อายุ 6 – 10 ปี  มีต้นไม้ 90 ต้นต่อไร่  อายุ 11 – 15 ปี  มีต้นไม้ 45 ต้นต่อไร่)  และผลผลิตเมื่อไม้มีอายุครบรอบตัดฟันจะมีปริมาตรไม่ต่ำกว่า 12 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่อไร่และรายละเอียดการดำเนินงานดังแสดงใน  ตารางที่ 7  (ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้) จะเห็นได้ว่า  ต้นทุนการผลิตหรือค่าใช้จ่ายในการปลูกบำรุงไม้สักนั้น  รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไร่ละ 7,200 บาท  (ปี พ.ศ. 2531) และถ้าคิดอัตราส่วนลดหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 15%  ต่อปี  ซึ่งเวลา 15 ปี จะต้องเสียดอกเบี้ยรวม  22,000 บาทต่อไร่  ดังนั้นเมื่อรวมต้นทุนดังกล่าวข้างต้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อไร่  เมื่อครบ 15 ปี รวมทั้งสิ้น 29,200 บาทต่อไร่ รายได้จากการขายไม้ในสวนป่าไม้สัก  เมื่อมีอายุครบรอบตัดฟัน  15  ปี  มีดังต่อไปนี้ 1.  ปริมาตรไม้จากการตัดสางขยายระยะเมื่ออายุ  11  ปี  จะได้ไม้ที่มีเส้นรอบวงกลางท่อนประมาณ  50  – 60  เซนติเมตร  และมีปริมาตรไม้  3  ลูกบาศก์เมตรต่อไร่  โดยที่ราคาไม้ประมาณว่า 6,200  บาทต่อลูกบาศก์เมตร  (ข้อมูลราคาไม้ซุงสักได้มาจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  (อ.อ.ป.)  ช่วงระยะเวลาเดือนสิงหาคม  2534  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)  จะมีรายได้จากการขายไม้ ประมาณ 18,600  บาทต่อไร่ 2.  ปริมาตรไม้จากการตัดไม้  เมื่ออายุครบรอบตัดฟัน  15  ปี  จะได้ไม้ที่มีเส้นรอบวงกลางท่อนประมาณ  80 – 90 เซนติเมตร  และมีปริมาตรไม้ประมาณ 12 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่  โดยที่ราคาไม้ประมาณไว้ว่า  8,200  บาทต่อลูกบาศก์เมตร  จะมีรายได้จากการขายไม้ประมาณ  98,400  บาทต่อไร่ ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจจากการขายไม้สัก  รวมทั้งสิ้น  117,000  บาท  ต่อในระยะเวลา 15 ปี  ดังนั้นกำไรที่จะได้จากการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักตามโครงการนี้  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  117,000 – 29,200  =  87,000  บาท  ต่อไร่  ต่อ 15 ปี โดยเฉลี่ยแล้ว  เกษตรกรจะมีรายได้หรือผลตอบแทนประมาณ  5,900  บาทต่อไร่ต่อปี  ซึ่งยังไม่รวมถึงรายได้  จากการขายพืชผลทางการเกษตรที่สามารถปลูกร่วมกับไม้สักด้วย

No Comments

Post A Comment