พันธุ์ข้าวขึ้นน้ำไวต่อช่วงแสง

Zemanta Related Posts Thumbnail

23 พ.ย. 2010 พันธุ์ข้าวขึ้นน้ำไวต่อช่วงแสง

ระยะความยาวของกลางวันมีอิทธิพลต่อการออกดอกของ ต้นข้าว ดังนั้น พันธุ์ข้าวจึงแบ่งออกได้เป็น ๒ ชนิด โดยถือเอาความไวต่อช่วงแสงหรือระยะความยาวของกลางวันเป็นหลัก คือ ข้าวที่ไวต่อช่วงแสง และข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง

ชื่อพันธุ์ –     ตะเภาแก้ว 161 (Ta – pow Gaew 161) ชนิด –     ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ –     เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ชนะการประกวดปี พ.ศ.2498 แล้วนำมาปลูกคัดเลือกแบบ คัดพันธุ์บริสุทธุ์ ที่สถานีทดลองข้าวหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนได้สาย พันธุ์ ตะเภาแก้ว 55-161 การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2502 ลักษณะประจำพันธุ์

–     เป็นข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมือง สามารถขึ้นน้ำได้ลึกไม่เกิน 2 เมตร –     ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 9 ธันวาคม –     ลำต้นสูง ใบสีเขียวยาวแต่ค่อนข้างแคบ ลำต้น กาบใบและขอบใบสีม่วง แต่จะจางลงเมื่อระดับน้ำในนาสูงขึ้น และข้าวโตขึ้นจนถึงระยะออกรวง สีม่วงจะจางหายไป แตกกอปานกลาง เมล็ดยาวเรียว –     ข้าวเปลือกสีฟาง ก้นจุด ท้องไข่น้อย –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 6 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.5 x 7.2 x 1.7 มิลลิเมตร –     ประมาณอมิโลส 30-32% –     คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง ผลผลิต –     ประมาณ 350 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     อายุเก็บเกี่ยวเหมาะกับสภาพนาข้าวขึ้นน้ำที่น้ำแห้งเร็ว –     ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล –     ขึ้นน้ำได้ดีปานกลาง ข้อควรระวัง –     ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ โรคใบสีส้ม และโรคใบหงิก –     ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงบั่ว พื้นที่แนะนำ –     พื้นที่ข้าวขึ้นน้ำในภาคกลาง


ชื่อพันธุ์ –     นางฉลอง (Nahng Cha – lawng) ชนิด –     ข้าวเหนียว ประวัติพันธุ์ –     ได้จากการรวบรวมจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง โดยเจ้าหน้าที่สถานีทดลองข้าวหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลูกคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ เมื่อ ปี พ.ศ. 2497 การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2502

ลักษณะประจำพันธุ์

–     เป็นข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง สามารถขึ้นน้ำได้ลึกไม่เกิน 150 เซนติเมตร –     ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 30 พฤศจิกายน –     ลำต้นสูง กาบใบสีเขียวจาง ใบสีเขียว ใบยาวและกว้าง สามารถยึดปล้องปานกลาง ข้อปล้องส่วนกลางและปลายของต้นยาว มีรากออกจากข้อที่อยู่ในน้ำเหนือผิวดิน –     ข้าวเปลือกสีฟาง เมล็ดร่วงง่าย –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 7 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.9 x 7.3 x 1.9 มิลลิเมตร –     คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม ผลผลิต –     ประมาณ 394 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     ต้านทานโรคไหม้ และโรคใบจุดสีน้ำตาล ข้อควรระวัง

–     ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และโรคใบสีส้ม –     ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว พื้นที่แนะนำ –     พื้นที่ข้าวขึ้นน้ำในภาคกลาง


ชื่อพันธุ์ –     ปิ่นแก้ว 56 (Pin Gaew 56) ชนิด –     ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ –     เป็นข้าวที่ชนะการประกวดในปี พ.ศ.2498 จึงได้นำรวงมาปลูกแบบรวงต่อแถวแล้ว คัดเลือกรวงที่ดีที่สุด ไปปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ในสถานีทดลองข้าว แล้วนำไปปลูก เปรียบเทียบพันธุ์ท้องถิ่น คัดได้สายพันธุ์ที่ 56 การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2502

ลักษณะประจำพันธุ์

–     เป็นข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมือง สามารถขึ้นน้ำได้ในระดับน้ำไม่เกิน 5 เมตร –     ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 29 ธันวาคม –     ลำต้นสูง ใบยาวสีเขียว ลำต้นและกาบใบสีเขียวอ่อน แตกกอปานกลาง มีความสามารถในการขึ้นน้ำได้ดี เหมาะที่จะปลูกในที่นาลุ่ม ระดับน้ำลึกประมาณ 1- 4 เมตร และน้ำแห้งช้า –     ข้าวเปลือกสีฟาง –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.2 x 7.4 x 1.7 มิลลิเมตร –     ปริมาณ อมิโลส 23 – 31 % –     คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง ผลผลิต –     ประมาณ 362 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น

–     มีความสามารถในการแตกแขนง และแตกรากที่ข้อเหนือผิวดินในน้ำ และมีการชูรวงดี –     คุณภาพการสี ข้าวสารใสแกร่ง –     ทนน้ำลึกได้ดี (ไม่เกิน 5 เมตร) ข้อควรระวัง

–     ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ โรคใบสีส้ม โรคกาบใบเน่า โรคใบหงิก –     ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลิ้ยจักจั่นสีเขียว หนอนกอ และแมลงบั่ว –     ผลผลิตค่อนข้างต่ำ พื้นที่แนะนำ –     พื้นที่ข้าวขึ้นน้ำในภาคกลาง


ชื่อพันธุ์ –     พลายงามปราจีนบุรี (Plai Ngahm Prachin Buri) ชนิด –     ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ –     เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองได้จากการเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ โดยนายเพิ่มศักดิ์ สุภาพรเหมินทร์ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี จากตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2523 ปลูกคัดเลือกแบบหมู่ จนได้พันธุ์บริสุทธิ์ การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537

ลักษณะประจำพันธุ์

–     เป็นข้าวขึ้นน้ำพันธุ์พื้นเมือง สูงประมาณ 240 เซนติเมตร (ขึ้นอยู่กับระดับน้ำ) –     ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 25 ธันวาคม –     ใบสีเขียว ใบธงค่อนข้างตั้งตรง คอรวงยาว ระแง้ถี่ การชูรวงดี –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 7 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.4 x 7.5 x 1.8 มิลลิเมตร –     มีท้องไข่ปานกลาง –     ปริมาณอมิโลส 27 – 28 % –     คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง ผลผลิต –     ประมาณ 380 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น

–     ขึ้นน้ำได้ดี ในระดับน้ำลึกตั้งแต่ 1-5 เมตร และท่วมขังนานกว่า 1 เดือน –     ทนแล้งได้ดี –     ต้านทานโรคไหม้ ในระยะกล้าดี –     แปรรูปเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว คุณภาพดี มีความนุ่มเหนียว ข้อควรระวัง

–     ไม่ต้านทานต่อโรคใบหงิก โรคใบสีส้ม –     ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยจักจั่นสีเขียว พื้นที่แนะนำ –     พื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมีระดับน้ำลึกมากกว่า 1 เมตร ท่วมขัง เป็นเวลานาน ตั้งแต่ 1 เดือน และน้ำแห้งนาปลายเดือนธันวาคม


ชื่อพันธุ์ –     เล็บมือนาง 111 (Leb Meu Nahng 111) ชนิด –     ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ –     ได้จากการรวบรวมพันธุ์พื้นเมืองโดยนายสุรศักดิ์ แสงสวาสดิ์ จากอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ ปี พ.ศ.2493 จำนวน 127 รวง ปลูกคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ ที่สถานีทดลองข้าวหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คัดได้สายพันธุ์ เล็บมือนาง 14 – 12 – 111 การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2502

ลักษณะประจำพันธุ์

–     เป็นข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมือง สามารถขึ้นน้ำได้ในน้ำลึกไม่เกิน 4 เมตร –     ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 19 ธันวาคม –     ลำต้นสูง แตกกอปานกลาง ลำต้นและกาบใบสีเขียวอ่อน ใบกว้างและยาวสีเขียว รวงใหญ่ เมล็ดร่วงง่าย มีความสามารถยืดตัวตามน้ำได้ ชูรวงดี –     เมล็ดข้าวเรียวยาว –     ข้าวเปลือกสีฟาง ท้องไข่ค่อนข้างมาก –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.3 x 7.1 x 1.7 มิลลิเมตร –     ปริมาณอมิโลส 29 – 32 % –     คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง ผลผลิต –     ประมาณ 328 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น

–     ขึ้นน้ำได้ดี ชูรวงดี –     ทนแล้ง ทนดินเปรี้ยวได้ดี –     ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล ข้อควรระวัง

–     ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง โรคใบสีส้ม –     ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว พื้นที่แนะนำ –     พื้นที่ข้าวขึ้นน้ำในภาคกลาง

No Comments

Post A Comment