พันธุ์ข้าวนาสวนไม่ไวต่อช่วงแสง

Zemanta Related Posts Thumbnail

23 พ.ย. 2010 พันธุ์ข้าวนาสวนไม่ไวต่อช่วงแสง

พันธุ์ข้าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอันดับแรกใน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต ถ้าหากว่ามีพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ ทั้งข้าวคุณภาพดี ข้าวคุณภาพปานกลาง ข้าวคุณภาพต่ำ และข้าวคุณภาพพิเศษ ที่ตรงกับความต้องการของตลาดและเพื่อทำผลิตภัณฑ์มีความต้านทานต่อโรคแมลง และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นแล้วจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน การผลิตข้าวหรือเป็นการลดต้นทุนการผลิตข้าวได้เป็นอย่างดี ชื่อพันธุ์ กข1 (RD1) ชนิด ข้าวเจ้า คู่ผสม เหลืองทองนาปรัง / ไออาร์8 ประวัติพันธุ์ ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์พื้นเมืองเหลืองทองนาปรัง กับไออาร์8 ผสมพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวบางเขนในฤดูนาปรังปี พ.ศ.2509 โดยนายวรวิทย์ พาณิชพัฒน์ แล้วทำการคัดเลือกแบบสืบตระกูลจนได้สายพันธุ์ BKN6617-56-1-2 ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันธุ์ผสมพันธุ์แรกที่ปลูกได้ตลอดปี การรับรองพันธุ์ คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2512

ลักษณะประจำพันธุ์

–     เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 115 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน –     ลำต้นและใบสีเขียวอ่อน ใบธงตั้งตรง เมล็ดเรียวยาว –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3 สัปดาห์ –     ท้องไข่น้อย –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.2 x 7.1 x 1.8 มิลลิเมตร –     ปริมาณอมิโลส 29-30% –     คุณภาพข้าวสุกร่วน แข็ง ผลผลิต ประมาณ 742 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น

–     เป็นพันธุ์ที่เหมาะสำหรับปลูกในเขตชลประทาน –     ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยในระดับสูง –     แตกกอดี ลำต้นแข็งไม่ล้มง่าย –     ข้าวกล้องใส แกร่ง คุณภาพการสีดี –     ค่อนข้างต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล ข้อควรระวัง

–     ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคใบหงิก โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบสีส้ม และโรคไหม้ –     ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว หนอนกอ และแมลงบั่ว พื้นที่แนะนำ ทุกภาคที่มีการชลประทาน


ชื่อพันธุ์ กข2 (RD2) ชนิด ข้าวเหนียว คู่ผสม กำผาย15 * 2 / ไทชุง เนทีฟ 1 ประวัติพันธุ์ ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวเหนียวพันธุ์กำผาย 15 กับข้าวพันธุ์ไทชุง เนทีฟ 1 จากไต้หวัน และผสมกลับไปหาพันธุ์กำผาย 15 หนึ่งครั้งโดยผสมพันธุ์ที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ประเทศฟิลิปปินส์ แล้วนำพันธ์ผสมขั่วที่ 3 เข้ามาทำการคัดเลือกในประเทศไทย จนได้สายพันธุ์ IR253-4-1-2-1 ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันธุ์ผสมพันธุ์แรกที่ปลูกได้ตลอดปี การรับรองพันธุ์ คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2512

ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 115 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     ใบสีเขียว กาบใบสีเขียวอ่อน –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟางอ่อน –     อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.6 x 7.2 x 1.9 มิลลิเมตร –     คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม ผลผลิต ประมาณ 766 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยในระดับสูง –     ผลผลิตสูง แตกกอดี –     ค่อนข้างต้านทานโรคใบสีส้ม –     ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล –     ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียว –     คุณภาพการสีดี –     ทนดินเค็ม ข้อควรระวัง –     ไม่ต้านทานอากาศหนาว –     ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้ –     ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว พื้นที่แนะนำ ทุกภาคที่มีการชลประทาน


ชื่อพันธุ์ กข3 (RD3) ชนิด ข้าวเจ้า คู่ผสม เหลืองทองนาปรัง / ไออาร์8 ประวัติพันธุ์ ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์พื้นเมืองเหลืองทองนาปรังกับไออาร์8 ซึ่งเป็นพ่อแม่ เดียวกับ กข1 แต่ กข3 แตกต่างจาก กข1 ที่มีใบธงยาวกว่ามาก และเปลือกเมล็ดสีน้ำตาล โดยผสมพันธุ์ข้าวที่สถานีทดลองข้าวบางเขน ในฤดูนาปรัง ปี พ.ศ.2509 ทำการคัดเลือกแบบสืบตระกูล จนได้พันธุ์ผสมขั่วที่ 5 ได้สายพันธุ์ BKN6617-12-2-2 การรับรองพันธุ์ คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2512

ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 100 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     ลำต้นและใบสีเขียว เมล็ดเรียวยาว –     เมล็ดข้าวเปลือกสีน้ำตาล –     อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 128 วัน –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.2 x 7.2 x 1.8 มิลลิเมตร –     ท้องไข่น้อย –     ปริมาณอมิโลส 29-31% –     คุณภาพข้าวสุกร่วน แข็ง ผลผลิต ประมาณ 667 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     เจริญเติบโตได้ดีในท้องที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เมื่อเทียบกับพันธุ์ กข อื่นๆ –     ต้นแข็งไม่ล้มง่าย –     มีรวงซ่อนใต้ใบธง ป้องกันการทำลายของนกได้ดี –     ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยสูง –     ต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียว ข้อควรระวัง –     ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง โรคใบหงิก และโรคใบจุดสีน้ำตาล –     ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนกอ และแมลงบั่ว พื้นที่แนะนำ ทุกภาคในเขตชลประทาน


ชื่อพันธุ์ กข4 (RD4) ชนิด ข้าวเหนียว คู่ผสม เหลืองทองนาปรัง / ไออาร์8//ดับเบิ้ลยู1252 /// กข2 ประวัติพันธุ์ ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์พี่น้องของ กข1 (เหลืองทองนาปรัง / ไออาร์8 สายพันธุ์ 17-1) กับพันธุ์ ดับเบิ้ลยู1252 (หรือ อีเค1252) จากอินเดีย ซึ่งต้านทานแมลงบั่ว แล้วนำลูกผสมชั่วแรกผสมกับพันธุ์ กข2 เพื่อให้ได้ลักษณะข้าวเหนียว และคัดเลือกตามสถานีทดลองข้าวต่างๆ จนได้สายพันธุ์ BKN6805-22-13 การรองรับพันธุ์ คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2516

ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 115 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     ลำต้น กาบใบ และขอบใบสีม่วง เมล็ดยาวเรียว –     ข้าวเปลือกสีน้ำตาลเข้ม –     อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 127 วัน –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.4 x 7.3 x 1.8 มิลลิเมตร –     คุณภาพข้าวสุก แข็ง ผลผลิต ประมาณ 573 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     แตกกอดี ต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย –     ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยดี –     ต้านทานแมลงบั่ว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว ข้อควรระวัง –     ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง –     มีเมล็ดลีบในรวงมากกว่าปกติ ประมาณ 20 % พื้นที่แนะนำ ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแมลงบั่วระบาด


ชื่อพันธุ์ กข7 (RD7) ชนิด ข้าวเจ้า คู่ผสม ซี4-63 // เก้ารวง 88 / ซิกาดีส ประวัติพันธุ์ ได้จากการผสม 3 ทาง ระหว่างพันธุ์เก้ารวง 88 ของประเทศไทย และพันธุ์ชิกาดิส จากประเทศอินโดนีเชีย กับพันธุ์ซี4-63 จากประเทศฟิลิปปินส์ โดยผสมพันธุ์เมื่อปี พ.ศ. 2510 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี คัดเลือกและทดสอบผลผลิตในสถานีทดลองข้าวหลายแห่ง จนได้สายพันธุ์ SPR6726-134-2-26 การรับรองพันธุ์ คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2518

ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 115 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 125 วัน –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง –     ท้องไข่น้อย –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 1 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา =2.3 x 7.2 x 1.8 มิลลิเมตร –     ปริมาณอมิโลส 24-28 % –     คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม ผลผลิต ประมาณ 672 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     แตกกอดี ต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย –     ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยดี –     คอรวงยาว นวดง่าย เป็นที่นิยมของชาวนาภาคใต้ที่เกี่ยวข้าวด้วยแกระ –     ทนดินเปรี้ยวได้พอควร –     ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งดี และต้านทานโรคใบสีส้มปานกลาง ข้อควรระวัง –     ไม่ทนทานอากาศหนาว ถ้าปลูกในฤดูนาปรังของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางท้องที่ จะทำให้เมล็ดลีบมากและผลผลิตค่อนข้างต่ำ –     ข้าวแตกกอมาก มีลูกข้าวมาก จึงทำให้ข้าวออกดอกไม่สม่ำเสมอ –     ข้าวร่วงง่าย ทำให้ต้องระมัดระวังในการเก็บเกี่ยวมากขึ้น –     ไม่ต้านทานต่อโรคไหม้ โรคใบหงิก –     ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และแมลงบั่ว พื้นที่แนะนำ ทุกภาคที่มีการชลประทาน


ชื่อพันธุ์ กข9 (RD9) ชนิด ข้าวเจ้า คู่ผสม ชัยนาท3176 / ดับเบิ้ลยู1256 // กข2 ประวัติพันธุ์ ได้จากการผสม 3 ทาง ระหว่างสายพันธุ์ ชัยนาท3176 (เหลืองใหญ่34 *2 / ไทชุง เนทีฟ 1) กับพันธุ์ดับเบิ้ลยู1256 (หรือ อีเค1256)จากประเทศอินเดีย และพันธุ์ กข2 ของไทย เริ่มผสมพันธุ์เมื่อปี พ.ศ.2511 ในระยะแรกได้นำไปทดลอบผลผลิตในภาค เหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในสถานีทดลองข้าวต่างๆ เพื่อทดสอบความต้านทาน ต่อแมลงบั่ว และเมื่อมีปัญหาการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยจักจั่นสีเขียวในภาคกลาง จึงได้นำข้าวสายพันธุ์นี้มาทดสอบผลผลิตในสถานีทดลองข้าวภาคกลาง จนได้สายพันธุ์ BKN6809-74-40 การรองรับพันธุ์ คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2518 ลักษณะพันธุ์ –     เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 105 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     ทรงกอตั้งตรง สีเขียวเข้ม ฟางแข็งไม่ล้มง่าย –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง –     อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 115-125 วัน –     ท้องไข่น้อย –     ระยะฟักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้างxยาวxหนา = 2.3 x 7.2 x 1.8 มิลลิเมตร –     ปริมาณอมิโลส 29-31 % –     คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง ผลผลิต ประมาณ 657 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     อายุเบากว่า กข1 ประมาณ 15 วัน –     คอรวงยาวกว่า กข1 และให้ผลผลิตสูง เท่ากับ กข 1 –     ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยดี –     ต้านทานโรคใบหงิก ในสภาพธรรมชาติ –     การเจริญเติบโตและออกรวงสม่ำเสมอ –     คุณภาพการสีดี –     ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และบั่วปานกลาง ข้อควรระวัง –     เมล็ดร่วงง่าย –     ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ และโรคเขียวเตี้ย –     ไม่ต้านทานโรคเมล็ดด่าง พื้นที่แนะนำ ทุกภาคที่มีการชลประทาน


ชื่อพันธุ์ กข10 (RD10) ชนิด ข้าวเหนียว ประวัติพันธุ์ ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ โดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ โดยใช้รังสีนิวตรอนเร็ว ปริมาณ 1 กิโลแรด อาบเมล็ดข้าวพันธุ์ กข1 เมื่อปี พ.ศ.2512 ปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวบางเขน จนได้สายพันธุ์ RD1’69-NF1U-G6-6 หลังจากนั้นได้นำไปปลูกเปรียบเทียบผลผลิตที่สถานีทดลองข้าวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การรับรองพันธุ์ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524 ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 115 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน –     ทรงกอตั้งตรง ลำต้นสีเขียวเข้ม ใบค่อนข้างกว้าง รวงอยู่ใต้ใบธง –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.3 x 7.6 x 1.8 มิลลิเมตร –     คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม ผลผลิต –     ประมาณ 660 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     เมล็ดเรียวยาว ไม่ร่วงง่าย –     คุณภาพหุงต้มและรับประทานดี ข้อควรระวัง –     ไม่ต้านทานโรคไหม้ –     ไม่ต้านทานแมลงบั่ว และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พื้นที่แนะนำ ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ชื่อพันธุ์ กข11 (RD11) ชนิด ข้าวเจ้า คู่ผสม ไออาร์661 / ขาวดอกมะลิ 105 ประวัติพันธุ์ ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ไออาร์661 กับพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เมื่อปี พ.ศ.2512 ที่สถานีทดลองข้าวหันตรา แล้วนำมาคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวบางเขน คัดจนได้พันธุ์ผสมเบอร์ ดับเบิ้ลยูพี153 การรับรองพันธุ์ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตรให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์ รับรองเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2520 ลักษณะประจำพันธุ์

–     เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 115 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     ทรงกอตั้งตรงสีเขียวเข้ม ฟางแข็ง ใบธงยาวปานกลาง แตกกอมาก –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง –     อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 135 วัน –     ท้องไข่ปานกลาง –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.37 x 7.6 x 1.8 มิลลิเมตร –     ปริมาณอมิโลส 29-32 % –     คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง ผลผลิต ประมาณ 700 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     เมล็ดขาวเรียวยาว จัดเป็นข้าว 100 % ชั้นหนึ่ง –     ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยดี –     ต้นแข็งไม่ล้มง่าย –     เมล็ดข้าวเปลือกมีน้ำหนักต่อถังดี –     คุณภาพการสีดี ได้เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง –     ต้านทานโรคคอรวงเน่า โรคไหม้ และโรคใบจุดสีน้ำตาล ข้อควรระวัง –     ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคใบสีส้ม โรคใบขีดโปร่งแสง โรคใบขีดสีน้ำตาล และโรคใบหงิก –     ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว หนอนกอ และแมลงบั่ว –     เมล็ดร่วงยาก พื้นที่แนะนำ ทุกภาคในเขตนาชลประทาน


ชื่อพันธุ์ –     กข21 (RD21) ชนิด –     ข้าวเจ้า คู่ผสม –     ขาวดอกมะลิ 105 / นางมลเอส-4 // ไออาร์26 ประวัติพันธุ์ –     ได้จากการผสม 3 ทางระหว่างขาวดอกมะลิ 105 และ นางมล เอส -4 กับ ไออาร์26 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี เมื่อพ.ศ.2517 ปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี จนได้สายพันธุ์ SPR7419-86-2-5 ซึ่งเป็น พันธุ์แรกที่ต้านทานโรคใบหงิกและให้ผลผลิตค่อนข้างสูง การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตรให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524

ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 100-125 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 120-130 วัน –     ลำต้นใหญ่ แต่ค่อนข้างอ่อน รวงแน่น อยู่ใต้ใบธง –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟางกระน้ำตาล –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์ –     ท้องไข่น้อย –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.3 x 7.3 x 1.8 มิลลิเมตร –     ปริมาณอมิโลส 17-20 % –     คุณภาพข้าวสุก นุ่ม ผลผลิต –     ประมาณ 700 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     ให้ผลผลิตสูง ทั้งในสภาพที่มีและไม่มีโรคใบหงิกระบาด –     คุณภาพการสีดี ข้าวสารสวย –     ต้านทานโรคใบหงิก โรคขอบใบแห้ง –     ต้านทานเพลี้ยกระโดสีน้ำตาล ข้อควรระวัง –     ถ้าใช้อัตราปุ๋ยสูง ต้นข้าวจะล้ม –     ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม โรคกาบใบแห้ง โรคไหม้ –     ไม่ต้านทานหนอนกอ พื้นที่แนะนำ –     ทุกภาคในเขตนาชลประทาน


ชื่อพันธุ์ –     กข23 (RD23) ชนิด –     ข้าวเจ้า คู่ผสม –     กข7 / ไออาร์32 // กข1 ประวัติพันธุ์ –     ได้จากการผสม 3 ทางระหว่าง กข7 และ ไออาร์32 กับ กข1 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ.2521 แล้วปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPRLR76002-168-1-4 การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524 ลักษณะประจำพันธุ์

–     เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 115-120 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 125 วัน –     ลำต้นและใบมีสีเขียวอ่อน ใบธงตั้ง และค่อนข้างยาว รวงอยู่ใต้ใบ แตกกอดี –     ข้าวเปลือกสีฟาง –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์ –     ท้องไข่น้อย –     ปริมาณอมิโลส 25-30 % –     คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.2 x 7.3 x 1.8 มิลลิเมตร ผลผลิต –     ประมาณ 800 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     ให้ผลผลิตสูง –     แตกกอดี –     ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคใบหงิก ข้อควรระวัง –     ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม และโรคไหม้ พื้นที่แนะนำ –     ทุกภาคในเขตนาีชลประทาน


ชื่อพันธุ์ –     กข25 (RD25) ชนิด –     ข้าวเจ้า คู่ผสม –     ขาวดอกมะลิ 105 / ไออาร์2061-213-2-3-3 // ขาวดอกมะลิ 105 / ไออาร์ 26 ประวัติพันธุ์ –     ได้จากการผสมซ้อนระหว่างคู่ผสมของพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ไออาร์2061-213-2-3-3 กับคุ่ผสมของพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กับไออาร์26 ที่สถานีทดลองข้าวบางเขน เมื่อ พ.ศ.2518 ปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวชัยนาท และสถานีทดลองข้าวรังสิต จนได้สายพันธุ์ BKNLR75091-CNT-B-RST-40-2-2 การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตรให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524

ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 100 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 90 – 100 วัน –     ลำต้นตั้งตรง ฟางค่อนข้างแข็ง ใบสีเขียวอ่อน รวงอยู่ใต้ใบ –     ข้าวเปลือกสีฟาง –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์ –     ท้องไข่ปานกลาง –     เมล็ดข้างกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.2 x 7.3 x 1.7 มิลลิเมตร –     ปริมาณอมิโลส 25 % –     คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม ผลผลิต –     ประมาณ 650 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     ในเขตที่มีน้ำเค็มเข้าถึงเหมาะที่จะใช้ปลูกเป็นข้าวนาปรัง ทำให้เก็บเกี่ยวทันฤดูกาล ก่อนที่น้ำเค็มจะไหลบ่าเข้านา –     ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และโรคใบหงิก –     ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และค่อนข้างต้านทานหนอนกอ ข้อควรระวัง –     ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม –     มีท้องไข่มากน้อยแปรปรวนไปตามแหล่งปลูก –     ไม่ต้านทานโรคไหม้ พื้นที่แนะนำ –     ทุกภาคในเขตชลประทาน


ชื่อพันธุ์ –     ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1 (Khao’ Jow Hawm Khlong Luang 1) ชนิด –     ข้าวเจ้า คู่ผสม –     นางมล เอส-4 / ไออาร์841-85-1-1-2 ประวัติพันธุ์ –     ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์นางมล เอส-4 กับสายพันธุ์ไออาร์841-85-1-1-2 ที่ สถานีทดลองข้าวคลองหลวง ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ KLG83055-1-1-1-2-1-4 การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2540

ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 110 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 118 วัน เมื่อปลูกในฤดูนาปรัง และ 125 วัน ในฤดูนาปี –     ทรงกอตั้ง ฟางแข็ง ใบสีเขียว ใบธงยาวปานกลาง และ ค่อนข้างตั้ง คอรวงสั้น รวงยาวแน่น และระแ้ง้ถี่ –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5-6 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.3 x 7.8 x 1.8 มิลลิเมตร –     ปริมาณอมิโลส 18-19 % –     คุณภาพข้าวสุก นุ่มเหนียวและหอม ผลผลิต –     ประมาณ 650 กิโลกรัมต่อไร่ ในฤดูนาปี และ 591 กิโลกรัมต่อไร่ ในฤดูนาปรัง ลักษณะเด่น –     เป็นข้าวเจ้าหอม รูปร่างเมล็ดยาวเรียว ท้องไข่น้อย และคุณสมบัติในการหุงต้มคล้าย ขาวดอกมะลิ 105 –     ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนดี –     ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง –     ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดหลังขาว ข้อควรระวัง –     ค่อนข้างอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยจักจั่นสีเขียว พื้นที่แนะนำ –     ภาคกลาง


ชื่อพันธุ์ –     ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี (Khao’ Jow Hawm Suphan Buri) ชนิด –     ข้าวเจ้า คู่ผสม –     SPR84177-8-2-2-2-1 / SPR85091-13-1-1-4 // ขาวดอกมะลิ 105 ประวัติพันธุ์ –     ได้จากการผสม 3 ทางระหว่างlสายพันธุ์ SPR84177-8-2-2-2-1 และ SPR85091-13-1-1-4 กับพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ.2532 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPR89111-17-2-2-2-2 การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2540 ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 126 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 120 วัน –     ทรงกอตั้ง ฟางแข็ง ใบสีเขียว ใบธงตั้งตรง รวงยาวและคอรวงยาว –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3-4 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.1 x 7.7 x 1.8 มิลลิเมตร –     ปริมาณอมิโลส 18-19 % –     คุณภาพข้าวสุก นุ่มเหนียวและหอม ผลผลิต –     ประมาณ 582 กิโลกรัมต่อไร่ ในฤดูนาปรัง และ 673 กิโลกรัมต่อไร่ ในฤดูนาปี ลักษณะเด่น –     ลักษณะเมล็ดและคุณภาพหุงต้มข้าวสุกนุ่มเหนียว และหอมคล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 –     ค่อนข้างต้านทานโรคขอบใบแห้ง –     ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดหลังขาว ข้อควรระวัง –     ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคไหม้ –     ค่อนข้างอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พื้นที่แนะนำ –     พื้นที่นาชลประทาน จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง กาญจนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง


ชื่อพันธุ์ –     ชัยนาท 1 (Chai Nat 1) ชนิด –     ข้าวเจ้า คู่ผสม –     IR13146-158-1 / IR15314-43-2-3-3 // BKN6995-16-1-1-2 ประวัติพันธุ์ –     ได้จากการผสม 3 ทาง ระหว่างสายพันธุ์ IR13146-158-1 และสายพันธุ์ IR15314-43-2-3-3 กับ BKN6995-16-1-1-2 ที่สถานีทดลองข้าวชัยนาท เมื่อ พ.ศ. 2525 ปลุกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ CNTBR82075-43-2-1 การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2536 ลักษณะประจำพันธุ์

–     เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 113 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 121-130 วัน –     ทรงกอตั้ง ใบสีเขียว ใบธงค่อนข้างยาวตั้งตรง คอรวงสั้น รวงยาวและแน่น ระแง้ค่อนข้างถี่ ฟางแข็ง –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 8 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.1 x 7.7 x 1.7 มิลลิเมตร –     ปริมาณอมิโลส 26-27 % –     คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง ผลผลิต –     ประมาณ 740 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     ผลผลิตสูง –     ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนดี –     ต้านทานโรคใบหงิก และโรคไหม้ –     ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว –     มีท้องไข่น้อย ข้อควรระวัง –     ไม่ต้านทานต่อโรคใบสีส้ม โรคขอบใบแห้ง และโรคใบขีดโปร่งแสง –     ในฤดูแล้งควรปลูกไม่เกินเดือนมีนาคม พื้นที่แนะนำ –     ทุกภาคในเขตชลประทาน


ชื่อพันธุ์ -ชัยนาท 2 (Chai Nat 2) ชนิด –     ข้าวเจ้า คู่ผสม –     หอมพม่า (GS.No.3780 ) / IR11418-19-2-3 ประวัติพันธุ์ –     ได้จาการผสมพันธุ์แบบผสมเดี่ยวระหว่างข้าวเจ้าพันธุ์หอมพม่า (GS.No. 3780) ซึ่งเป็นข้าวหอมพันธุ์พื้นเมืองจากจังหวัดกาญจนบุรี กับสายพันธุ์ IR11418-19-2-3 จากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ที่สถานีทดลองข้าวชัยนาท ใน พ.ศ.2530 ปลูกคัดเลือกพันธุ์แบบสืบตระกูล จนได้สายพันธุ์ CNT87040-281-1-4 การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการบริหาร กรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2547 ภาพแสดงลักษณะทรงกอ และความสูง ของข้าวสายพันธุ์ CNT87040-284-1-4
ความสูง ประมาณ 83 – 95 ซม. ระยะโน้มรวง

ลักษณะประจำพันธุ์ –    เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 83 – 95 เซนติเมตร –    ไม่ไวต่อช่วงแสง –    อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 103 – 105 วัน –    ทรงกอแบะ ใบสีเขียวเข้ม ใบธงเป็นแนวนอน รวงแน่นปานกลาง ระแง้ถี่ คอรวงยาว ต้นแข็ง ไม่ล้ม ใบค่อนข้างแก่เร็ว –    เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง –    ระยะพักตัว ประมาณ 5 สัปดาห์ –    เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.12 x 7.72 x 1.76 มิลลิเมตร –    ปริมาณอมิโลส 29.02% –    ข้าวสารมีสีขาว แต่ไม่ค่อยเลื่อมมัน –    คุณภาพข้าวสุก ร่วน มีกลิ่นหอม ผลผลิต –    ผลผลิตเฉลี่ย 657 กก./ไร่ ลักษณะเด่น –    เป็นข้าวอายุสั้นกว่าพันธุ์ปทุมธานี 1 ประมาณ 7-9 วัน –    คุณภาพการหุงต้ม เป็นข้าวร่วน มีกลิ่นหอม เป็นทางเลือกของผู้บริโภคที่ชอบข้าวร่วนประเภทข้าวเสาไห้ แต่มีกลิ่นหอม –    ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ดีกว่าพันธุ์ปทุมธานี 1 ข้อควรระวัง –    อ่อนแอมากต่อบั่ว ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคใบสีส้ม และอ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้งในภาคเหนือตอนล่าง แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสูง เมื่อมีความชื้นสูงอาจเกิดการระบาดของโรคไหม้ พื้นที่แนะนำ –    แนะนำให้ปลูกในพื้นที่การทำนาเขตชลประทาน ที่มีการทำนาอย่างต่อเนื่อง ในภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่ซึ่งน้ำท่วมเร็วในฤดูฝน มีช่วงระยะเวลาการทำนาค่อนข้างจำกัดเพื่อสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้ทันเวลา

ทรงกอแบะ ระยะแตกกอ
เมล็ดข้าวเปลือก เมล็ดข้าวกล้อง
เมล็ดข้าวสาร

ชื่อพันธุ์ –     ปทุมธานี 1 (Pathum Thani 1) ชนิด –     ข้าวเจ้า คู่ผสม –     BKNA6-18-3-2 / PTT85061-86-3-2-1 ประวัติพันธุ์ –     ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์ BKNA6-18-3-2 กับสายพันธุ์ PTT85061-86-3-2-1 ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ในปี พ.ศ. 2533 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ PTT90071-93-8-1-1 การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2543 ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 104-133 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 104-126 วัน –     ทรงกอตั้ง ใบสีเขียวมีขน กาบใบและปล้องสีเขียว ใบธงยาว ทำมุม 45o กับคอรวง รวงอยู่ใต้ใบธง –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง มีขน มีหางเล็กน้อย –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3-4 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.1 x 7.6 x 1.7 มิลลิเมตร –     ปริมาณอมิโลส 15-19 % –     คุณภาพข้าวสุก นุ่มเหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน ผลผลิต –     ประมาณ 650-774 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     ผลผลิตสูง –     คุณภาพเมล็ดคล้ายพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 –     ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว –     ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง ข้อควรระวัง –     ค่อนข้างอ่อนแอเพลี้ยจักจั่นสีเขียว โรคใบหงิก และโรคใบสีส้ม พื้นที่แนะนำ –     เขตชลประทานในภาคกลาง


ชื่อพันธุ์ –    บางแตน (Bang Taen) ชนิด –    ข้าวเจ้า คู่ผสม –    SPR60 / ไออาร์60 // ไออาร์64 ประวัติพันธุ์ –    ได้จากการผสมพันธุ์แบบ 3 ทางระหว่างข้าวลูกผสมชั่วที่ 1 ของ พันธุ์สุพรรณบุรี 60 และ ไออาร์60 กับ ไออาร์64 ที่สถานีทดลองข้าวชัยนาท ในฤดูนาปี พ.ศ. 2532 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ CNT89020-9-2-2-3 การรับรองพันธุ์ –    คณะกรรมการบริหาร กรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2547

ลักษณะประจำพันธุ์ –    เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 110 เซนติเมตร –    ไม่ไวต่อช่วงแสง –    อายุเก็บเกี่ยว 90–95 วัน ถ้าปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม และ 110-115 วัน ถ้าปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม –    ทรงกอตั้ง ฟางแข็ง ใบสีเขียว ใบธงตั้งตรง รวงยาว คอรวงยาว ระแง้ถี่ –    เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง –    ระยะพักตัว ประมาณ 5 สัปดาห์ –    เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.28 x 7.57 x 1.86 มิลลิเมตร –    ปริมาณอมิโลส 26.24 % –    คุณภาพข้าวสุก ร่วน ค่อนข้างแข็ง ผลผลิต –    ประมาณ 705 กิโลกรัมต่อไร ในฤดูนาปี่ และประมาณ 827 กิโลกรัมต่อไร ในฤดูนาปรัง่ ลักษณะเด่น –    ต้านทานต่อโรคไหม้ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยจักจั่นสีเขียว ที่จังหวัดปราจีนบุรี ข้อควรระวัง –    ไม่ต้านทานต่อโรคกาบใบแห้ง และโรคไหม้คอรวง จึงควรระมัดระวังเมื่อนำไปปลูกในพื้นที่ที่มีโรคนี้เคยระบาด –    ไม่ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคเหนือตอนล่าง ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคกลาง พื้นที่แนะนำ –    นาน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่นาน้ำลึกในภาคตะวันออก ที่มีการชลประทานสนับสนุนการปลูกข้าวหลังน้ำลด (นาปี – นาปรัง) –    นาน้ำลึกในจังหวัดปราจีนบุรีที่ปรับระบบการปลูกข้าว เป็น นาปรัง – นาปรัง(ก่อนน้ำท่วม – หลังน้ำลด) เว้นพื้นที่นาว่างเปล่าในช่วงน้ำท่วมสูงสุดเพื่อเลี่ยงความเสียหาย


ชื่อพันธุ์ –     พัทลุง (Patthalung) ชนิด –     ข้าวเจ้า คู่ผสม –     สุพรรณบุรี 90 / RP2243-7-4 // IR52280-117-1-1-3 ประวัติพันธุ์ –     ได้จากการผสม 3 ทาง ระหว่างพันธุ์สุพรรณบุรี 90 และสายพันธุ์ RP2243-7-4 กับสายพันธุ์ IR52280-117-1-1-3 ที่สถานีทดลองข้าวชัยนาทในปี พ.ศ. 2535 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ CNT92024-4-2-1-1 การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตรมีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2546

ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 104 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 112 วัน (ปักดำ) และ 103 วัน (หว่านน้ำตม) –     รูปแบบต้นดี กอตั้ง ใบสีเขียว ใบธงตั้งตรง รวงแน่น ระแง้ถี่ปานกลาง คอรวงสั้น ต้นแข็งไม่ล้ม –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 6 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.30 x 7.55 x 1.83 มิลลิเมตร –     ปริมาณอมิโลส 28.9 % –     คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง ผลผลิต –     ประมาณ 714 กิโลกรัมต่อไร่ (หว่านน้ำตม) ลักษณะเด่น –     ผลผลิตสูง ข้อควรระวัง –     ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พื้นที่แนะนำ –     พื้นที่ภาคใต้ที่ต้องการข้าวอายุสั้นโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ที่มีการ ปลูกข้าวช่วงก่อนน้ำท่วมและหลังน้ำลด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำท่วม ในช่วงฤดูนาปี เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม


ชื่อพันธุ์ –     พิษณุโลก 2 (Phitsanulok 2) ชนิด –     ข้าวเจ้า คู่ผสม –     CNTLR81122-PSL-37-2-1 / SPRLR81041-195-2-1 // ไออาร์56 ประวัติพันธุ์ –     ได้จากการผสมพันธุ์ 3 ทาง ระหว่างสายพันธุ์ CNTLR81122-PSL-37-2-1 และ SPRLR81041-195-2-1กับ ไออาร์56 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2533-2534 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ PSL91014-16-1-5-1 การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2543

ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 114 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยว 119-121 วัน –     ทรงกอตั้ง ใบสีเขียวเข้ม ใบธงตั้ง รวงแน่นปานกลาง ระแง้ค่อนข้างถี่ คอรวงสั้น ฟางแข็ง ใบแก่ช้า –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 8 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา =2.1 x 7.9 x 1.6 มิลลิเมตร –     ปริมาณอมิโลส 28.6 % –     คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง ผลผลิต –     ประมาณ 807 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     ผลผลิตสูง และมีเสถียรภาพในการให้ผลผลิต –     ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว และเพลี้ยจักจั่นสีเขียว –     คุณภาพการสีดี ท้องไข่น้อย ข้อควรระวัง –     ไม่ต้านทานโรคไหม้ และโรคใบหงิก –     ไม่ต้านทานแมลงบั่ว –     เมล็ดค่อนข้างร่วงง่าย พื้นที่แนะนำ –     ทุกภาคในเขตชลประทาน


ชื่อพันธุ์ –     พิษณุโลก 60-2 (Phitsanulok 60-2) ชนิด –     ข้าวเจ้า คู่ผสม –     กข1/ BR51-91-6 // SPR6726-134-124 / ไออาร์34 ประวัติพันธุ์ –     ได้จากการผสมซ้อน ระหว่างคู่ผสมของพันธุ์ กข1 กับพันธุ์บีอาร์ 51-91-6 และคู่ผสมของสายพันธุ์ SPR6726-134-124 กับพันธุ์ ไออาร์34 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2519-2520 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPRLR77034-PSL-17-1-1-1 การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530

ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 120-130 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 130-140 วัน –     ลำต้นสีเขียวตั้งตรง กอแน่น ใบสีเขียวเรียวยาว มีขนเล็กน้อย ใบธงแคบสั้นและตั้ง รวงยาวอยู่ใต้ใบธง ระแง้ถี่ เมล็ดร่วงยากปานกลาง –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 8-9 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวเปลือก กว้างxยาวxหนา = 2.1 x 7.3 x 1.7 มิลลิเมตร –     ปริมาณอมิโลส 29.6 % –     คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง ผลผลิต –     ประมาณ 700-780 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     ผลผลิตสูง –     คุณภาพการสีดี เลื่อมมัน แกร่ง ท้องไข่น้อย –     ต้านทานโรคกาบใบเน่า และค่อนข้างต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง –     ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล –     ตอบสนองต่อปุ๋ยสูง ข้อควรระวัง –     ไม่ต้านทานโรคกาบใบแห้ง –     ไม่ต้านทานไส้เดือนฝอย –     ปลูกในฤดูนาปรังอายุหนักกว่า และให้เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวน้อย พื้นที่แนะนำ –     เหมาะที่จะปลูกในฤดูนาปี เขตชลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง


ชื่อพันธุ์ –     แพร่ 1 (Phrae 1) ชนิด –     ข้าวเหนียว คู่ผสม –     ไออาร์2061-214-3-14-8 / กข4 ประวัติพันธุ์ –     ได้จากการผสมพันธุ์ ระหว่าง ไออาร์2061-214-3-14-8 กับพันธุ์ กข4 ที่สถานีทดลองข้าวขอนแก่น ในฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2518 ปลูกคัดเลือกที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ จนได้สายพันธุ์ KKNLR75052-PRE-40-1-1-1 การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็น พันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537

ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 120 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 130 วัน –     ทรงกอตั้ง ต้นแข็ง ใบสีเขียวมีขน ใบแก่ช้า กาบใบและปล้องสีเขียว ใบธงตั้ง คอรวงยาว รวงยาว และแน่น ระแง้ค่อนข้างถี่ –     เมล็ดขาวเปลือกสีน้ำตาล และมีขน ยอดเมล็ดสีฟาง –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 6 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.4 x 7.4 x 1.8 มิลลิเมตร –     คุณภาพข้าวสุก เหนียวค่อนข้างนุ่ม ผลผลิต –     ประมาณ 685 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     ให้ผลผลิตสูง และตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยดี –     ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล –     ต้านทานโรคไหม้ ค่อนข้างต้านทานโรคขอบใบแห้ง และโรคใบหงิก ข้อควรระวัง –     ค่อนข้างอ่อนแอต่อแมลงบั่ว –     ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดหลังขาว พื้นที่แนะนำ –     ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ชื่อพันธุ์ –     สกลนคร (Sakon Nakhon) ชนิด –     ข้าวเหนียว คู่ผสม –     หอมอ้ม / กข10 ประวัติพันธุ์ –     ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์หอมอ้ม กับพันธุ์ กข10 ที่สถานีทดลองข้าวขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2525 ปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวสกลนครจนได้สายพันธุ์ KKNUR82003-SKN-69-1-1 การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2543

ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 123-146 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 128 วัน –     ทรงกอตั้ง ปล้องและกาบใบสีเขียว มีขนบนใบ ใบธงตั้งตรง –     การร่วงของเมล็ดปานกลาง –     รวงแน่นปานกลาง –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.2 x 7.8 x 1.8 มิลลิเมตร ผลผลิต –     ประมาณ 467 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     เป็นข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุสั้นกว่าพันธุ์ กข10 –     ปลูกได้ทั้งในสภาพนาดอน นาชลประทาน และสภาพไร่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ –     คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอม ใกล้เคียง กข6 ข้อควรระวัง –     ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง –     ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พื้นที่แนะนำ –     พื้นที่นาดอน นาชลประทาน และสภาพไร่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ชื่อพันธุ์ –     สันป่าตอง 1 (San-pah-tawng 1) ชนิด –     ข้าวเหนียว คู่ผสม –     BKNLR75001-B-CNT-B-B-RST-36-2 / กข2 ประวัติพันธุ์ –     ได้จากการผสมพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ BKNLR75001-B-CNT-B-RST-36-2 กับพันธุ์ กข2 ที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง เมื่อปี พ.ศ. 2527 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPTLR84051-32-2-2-4 การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2543

ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นพันธุ์ข้าวเหนียว สูงประมาณ 119 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 130-135 วัน –     ทรงกอตั้ง ใบสีเขียว กาบใบสีเขียว ใบธงตั้งตรง รวงยาว ระแง้ถี่ รวงแน่น คอรวงสั้น ฟางแข็ง ใบแก่ช้า –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 8 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้างxยาวxหนา = 2.2 x 7.1 x 1.8 มิลลิเมตร –     คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม ผลผลิต –     ประมาณ 630 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง –     ให้ผลผลิตสูง –     เป็นข้าวเหนียวที่สามารถปลูกได้ตลอดปี ข้อควรระวัง –     ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม –     ไม่ต้านทานแมลงบั่ว พื้นที่แนะนำ –     พื้นที่นาชลประทานภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ชื่อพันธุ์ –     สุพรรณบุรี 1 (Suphan Buri 1) ชนิด –     ข้าวเจ้า คู่ผสม –     IR25393-57-2-3 / กข23 // IR27316-96-3-2-2 /// SPRLR77205- 3-2-1-1 / SPRLR79134-51-2-2 ประวัติพันธุ์ –     ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างลูกผสมชั่วที่ 1 ของ IR25393-57-2-3 / กข23 // IR27316-96-3-2-2 และลูกผสมชั่วที่ 1 ของ SPRLR77205-3-2-1-1 / SPRLR79134-51-2-2 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ.2528 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPRLR85163-5-1-1-2 การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2537 ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นข้าวเจ้านาสวน สูงประมาณ 125 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 120 วัน –     ทรงกอตั้ง ต้นแข็งไม่ล้ม ใบสีเขียวเข้ม มีขน กาบใบและปล้องสีเขียว ใบธงยาวค่อนข้างตั้งตรง คอรวงยาว รวงค่อนข้างแน่น –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 22 วัน –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 22 x 7.3 x 1.8 มิลลิเมตร –     ปริมาณอมิโลส 29 % –     คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง ผลผลิต –     ประมาณ 806 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     ผลผลิตสูง –     ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย –     ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และต้านทานโรคใบหงิก และโรคใบสีส้ม ในสภาพธรรมชาติ –     ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว ข้อควรระวัง –     พบโรคใบขีดสีน้ำตาลในระยะออกรวง อาจเป็นสาเหตุของโรคเมล็ดด่างได้ พื้นที่แนะนำ –     ทุกภาคในเขตชลประทาน


ชื่อพันธุ์ –     สุพรรณบุรี 2 (Suphan Buri 2 ) ชนิด –     ข้าวเจ้า คู่ผสม –     กข23 / ไออาร์60 ประวัติพันธุ์ –     ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง กข23 กับไออาร์ 60 ที่สถานีทดลองข้าว สุพรรณบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2526 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPRLR83260-143-1-1 การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2537

ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 122 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 115 วัน –     ทรงกอตั้ง ใบสีเขียวมีขน การแก่ของใบปานกลาง กาบใบและปล้องสีเขียว ใบธงยาวปานกลางและค่อนข้างตั้งตรง คอรวงยาว รวงยาว ระแง้ค่อนข้างถี่ –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง มีขน –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 6 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.2 x 7.3 x 1.8 มิลลิเมตร –     ปริมาณอมิโลส 22-23 % –     คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม ผลผลิต –     ประมาณ 700 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     อายุเก็บเกี่ยวสั้น –     ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยดี –     คุณภาพการสีดี –     ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง ทนทานต่อโรคใบหงิก และ โรคใบสีส้ม ในสภาพธรรมชาติ –     ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ข้อควรระวัง –     ไม่ต้านทานโรคใบขีดสีน้ำตาลระยะออกรวง และโรคกาบใบเน่า ใน สภาพธรรมชาติ พื้นที่แนะนำ –     เขตพื้นที่ปลูกข้าวนาชลประทานของภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตก


ชื่อพันธุ์ –    สุพรรณบุรี 3 (Suphan Buri 3) ชนิด –    ข้าวเจ้า คู่ผสม –    Basmati370*3 / กข7 / ไออาร์68 ประวัติพันธุ์ –    ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างลูกผสมกลับครั้งที่ 2 (BC2) ของ Basmati370*3/กข7 กับพันธุ์ ไออาร์68 ที่ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี ในฤดูนาปรัง พ.ศ.2533 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPR90008-58-1-1-3 การรับรองพันธุ์ –    คณะกรรมการบริหาร กรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549

ลักษณะประจำพันธุ์ –    เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 114 เซนติเมตร –    ไม่ไวต่อช่วงแสง –    อายุเก็บเกี่ยว 115 – 120 วัน –    ลักษณะทรงกอตั้ง ต้นแข็ง ใบสีเขียว ใบธงค่อนข้างตั้ง –    เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง –    ระยะพักตัว ประมาณ 5 สัปดาห์ –    เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.1 x 7.47 x 1.83 มิลลิเมตร –    ท้องไข่น้อย –    ปริมาณอมิโลส 28.3% –    คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง ประเภทข้าวเสาไห้ ผลผลิต –    ประมาณ 772 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –    ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ดีกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 1 –    ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง –    ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 772 กิโลกรัมต่อไร่ ใกล้เคียงกับพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ข้อควรระวัง –    ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม และโรคใบจุดสีน้ำตาลในสภาพธรรมชาติ พื้นที่แนะนำ –    นาชลประทานภาคกลางที่ทำนาต่อเนื่อง และพื้นที่ที่มีปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล


ชื่อพันธุ์ –     สุพรรณบุรี 60 (Suphan Buri 60) ชนิด –     ข้าวเจ้า คู่ผสม –     เหลืองทองนาปรัง / ซี4-63 / / ไออาร์48 ประวัติพันธุ์ –     ได้จากการผสม 3 ทาง ระหว่างพันธุ์เหลืองทองนาปรัง และ ซี4-63 กับพันธุ์ไออาร์48 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี ในฤดูนาปี 2523 และ นาปรัง 2524 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPRLR81074-61-1-1 การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530

ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 133 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 120-122 วัน –     ใบสีเขียวเข้ม ทรงกอตั้ง รวงแน่น ระแง้ถี่ คอรวงสั้น เมล็ดรูปร่างเรียว ยาว ท้องไข่น้อย –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.2 x 7.5 x 1.8 มิลลิเมตร –     ปริมาณอมิโลส 23 -25 % –     คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม ผลผลิต –     ประมาณ 700 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     ผลผลิตสูง –     คุณภาพเมล็ดดี –     คุณภาพการสีดี –     ตอบสนองต่อปุ๋ยสูง –     ต้านทานโรคใบสีส้ม และโรคไหม้ –     ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว ข้อควรระวัง –     ไม่ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคกาบใบแห้ง พื้นที่แนะนำ –     เขตชลประทานภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก


ชื่อพันธุ์ –     สุพรรณบุรี 90 ( Suphan Buri 90) ชนิด –     ข้าวเจ้า คู่ผสม –     กข21 / IR4422-98-3-6-1 / / กข11 / กข23 ประวัติพันธุ์ –     ได้จากการผสมซ้อนระหว่างลูกผสมชั่วที่ 1 ของ กข21 และ IR4422-98-3-6-1 กับลูกผสมชั่วที่ 1 ของ กข11 และ กข23 ที่ สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2524 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPRLR82216 -26-1-3 การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2534

ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นพันธุ์ข้าวเจ้า สูงประมาณ 120 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 120 วัน –     ทรงกอตั้ง ใบสีเขียวเข้ม ใบธงยาว ค่อนข้างตั้งตรง –     คอรวงยาว รวงยาว แน่น ระแง้ถี่ ต้นแข็ง เมล็ดยาวเรียว –     เมล็ดข้าวกล้องกว้าง x ยาว x หนา = 2.2 x 7.4 x 1.8 มิลลิเมตร –     ปริมาณอมิโลส 25-28 % –     คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง ผลผลิต –     ประมาณ 600 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และต้านทานโรคใบหงิก และโรค ใบสีส้ม ในสภาพธรรมชาติ –     ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยจักจั่นสีเขียว ข้อควรระวัง –     พบโรคใบขีดสีน้ำตาลในระยะข้าวออกรวง –     ออกรวงไม่สม่ำเสมอ –     ไม่ควรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเกินอัตรา 12 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ เพราะจะทำให้ต้นข้าว อ่อนแอต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลง พื้นที่แนะนำ –     ภาคกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งที่มีการระบาดของ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคใบหงิก โรคใบสีส้ม และโรคไหม้


ชื่อพันธุ์ –     สุรินทร์ 1 ( Surin 1 ) ชนิด –     ข้าวเจ้า คู่ผสม –     IR61078 / IR46329-SRN-18-2-2-2 ประวัติพันธุ์ –     ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง IR61078 และ IR46329- SRN-18-2-2-2 ที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) เมื่อปี พ.ศ. 2531ปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวสุรินทร์ จนได้สายพันธุ์ IR62558-SRN-17-2-1- B การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2543

ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 122 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยว 138 วัน –     ทรงกอตั้งตรง ใบสีเขียวเข้ม ใบธงตั้ง รวงแน่นปานกลาง คอรวงสั้น ลำต้นแข็ง ใบแก่ช้า –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง เมล็ดร่วงยาก –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 1 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.2 x 7.3 x 1.8 มิลลิเมตร –     ปริมาณอมิโลส 30.4 % –     คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง ผลผลิต –     ประมาณ 718 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     ตอบสนองต่อปุ๋ยสูง –     ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง –     ทนทานต่อดินเค็ม –     ทนทานต่อความแห้งแล้ง –     เมล็ดยาวเรียว คุณภาพการสีดี เหมาะที่จะใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เส้นหมี่ เส้นขนมจีน แผ่นแป้ง ข้อควรระวัง –     ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พื้นที่แนะนำ –     ฤดูนาปีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


No Comments

Post A Comment