พันธุ์ข้าวไร่ไม่ไวต่อช่วงแสง

Zemanta Related Posts Thumbnail

23 พ.ย. 2010 พันธุ์ข้าวไร่ไม่ไวต่อช่วงแสง

ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง เป็นข้าวที่ออกดอกเมื่อข้าวมีระยะเวลาการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตาม อายุ จึงใช้ปลูกและให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี หรือปลูกได้ในฤดูนาปรัง บางครั้งจึงเรียกว่า ข้าวนาปรัง ชื่อพันธุ์ –     อาร์258 (R258) ชนิด –     ข้าวเหนียว ประวัติพันธุ์ –     คัดเลือกจากข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง ชื่อมะกอกปีหรือดอสามเดือน และให้เลขประจำพันธุ์ว่า อาร์ 258 โดยศูนย์วิชาการโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรภาคเหนือ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และคณะทำงานโครงการข้าวไร่ที่สูง ปลูกศึกษาพันธุ์และเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี และทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่น ระหว่างปี พ.ศ. 2525 – 2529 การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการวิจัย และพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530 ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นข้าวไร่ข้าวเหนียว สูงประมาณ 127 เซนติเมตร –     ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งนาปี และนาปรัง –     อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 106 – 134 วัน –     ลำต้นค่อนข้างแข็ง ลำต้น ข้อ และกาบใบสีเขียว ใบและใบธงค่อนข้างกว้าง และยาวปานกลาง มีขนเล็กน้อย ใบธงตกเมื่อรวงแก่ รวงยาวปานกลาง ระแง้ถี่ คอรวงสั้น โผล่พ้นใบธงพอดี เมล็ดร่วงง่าย –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 1 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 3.3 x 7.1 x 2.1 มิลลิเมตร –     คุณภาพข้าวสุก นุ่ม มีกลิ่นหอมเล็กน้อย ผลผลิต –     ประมาณ 252 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     อายุสั้น เก็บเกี่ยวได้ก่อนข้าวไร่พันธุ์อื่นๆ เหมาะสำหรับพื้นที่ฝนหยุดเร็ว และ ค่อนข้าง แห้งแล้ง –     ค่อนข้างต้านทานโรคใบไหม้ ข้อควรระวัง –     เมล็ดร่วงง่าย จึงไม่ควรปล่อยจนแก่จัด –     ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคใบสีส้ม โรคใบหงิก โรคเขียวเตี้ย โรคหูด –     ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว พื้นที่แนะนำ –     สภาพพื้นที่ดอน ที่ฝนหยุดเร็ว และค่อนข้างแห้งแล้ง ในท้องที่ภาคเหนือและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ


No Comments

Post A Comment