พันธุ์ข้าวไร่ไวต่อช่วงแสง

Zemanta Related Posts Thumbnail

23 พ.ย. 2010 พันธุ์ข้าวไร่ไวต่อช่วงแสง

เป็นข้าวที่ออกดอกเฉพาะเมื่อช่วงเวลากลางวันสั้นกว่า 12 ชั่วโมง โดยพบว่าข้าวไวต่อช่วงแสงในประเทศไทยมักจะออกดอกในเดือนที่มีความยาว ของกลางวันประมาณ 11 ชั่วโมง 40 นาที หรือสั้นกว่านี้ ดังนั้นข้าวที่ออกดอกได้ในเดือนที่มีความยาวของกลางวัน 11 ชั่วโมง 40-50 นาที จึงได้ชื่อว่าเป็นข้าวที่มีความไวต่อช่วงแสงน้อย (less sensitive to photoperiod) และพันธุ์ที่ออกดอกเฉพาะในเดือนที่มีความยาวของกลางวันประมาณ 11 ชั่วโมง 10-20 นาทีก็ได้ชื่อว่าเป็นพันธุ์ที่มีความไวต่อช่วงแสงมาก (strongly sensitive to photoperiod) พันธุ์ข้าวประเภทนี้จึงปลูกและให้ผลผลิตได้ปีละหนึ่งครั้ง หรือปลูกได้เฉพาะในฤดูนาปี บางครั้งจึงเรียกว่า ข้าวนาปี พันธุ์ข้าวในประเทศไทยที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่มีความไว ต่อช่วงแสง ชื่อพันธุ์ –     กู้เมืองหลวง (Goo Meuang Luang) ชนิด –     ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ –     เป็นข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง ที่ปลูกเป็นข้าวไร่บางท้องที่ในภาคใต้ ปลูกศึกษาพันธุ์และเปรียบเทียบพันธุ์ที่สถานีทดลองยางในภาคใต้ การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2522 ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นพันธุ์ข้าวไร่ ข้าวเจ้าพื้นเมือง สูงประมาณ 155 เซนติเมตร –     ไวต่อช่วงแสง –     อายุเก็บเกี่ยว ถ้าปลูกต้นมิถุนายน เก็บเกี่ยวกลางพฤศจิกายน ถ้าปลูกปลายสิงหาคม เก็บเกี่ยวกลางมกราคม (อายุประมาณ 135 – 165 วัน) –     ลำต้นสีเขียวเข้ม ใบกว้างและโน้ม เมล็ดยาวเรียว –     ข้าวเปลือกสีฟาง –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 7 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.5 x 8.4 x 1.9 มิลลิเมตร –     ปริมาณอมิโลส 28 – 30 % –     คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง ท้องไข่มาก ผลผลิต –     ประมาณ 240 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     ทนแล้งได้ดี เหมาะสำหรับปลูกเป็นข้าวไร่ในภาคใต้และปลูกเป็นพืชแซมยาง –     การชูรวงดี คอรวงยาว เหมาะสำหรับเกี่ยวด้วยแกระ –     ต้านทานโรคไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบขีดสีน้ำตาล –     ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียว ข้อควรระวัง –     ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และโรคใบวงสีน้ำตาล พื้นที่แนะนำ –     พื้นที่ข้าวไร่ภาคใต้ และปลูกเป็นพืชแซมยาง


ชื่อพันธุ์ – ขาวโป่งไคร้ (Khao Pong Krai) ชนิด – ข้าวเหนียว ประวัติพันธุ์ – ได้จากการเก็บรวบรวมจากแปลงเกษตรกร บ้านโป่งไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิชัย คำชมภู สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง ปลูกศึกษาพันธุ์ที่ไร่นาสาธิตแม่เหียะี่และเปรียบเทียบผลผลิตที่สถานีทดลอง ข้าวในภาคเหนือ การรับรองพันธุ์ – คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530 ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นพันธุ์ข้าวไร่ ข้าวเหนียว สูงประมาณ 142 เซนติเมตร –     ุ์ไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน –     อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ ปลายเดือนตุลาคม –     ทรงกอตั้ง ลำต้นค่อนข้างแข็ง ใบและกาบใบสีเขียว ใบธงกว้างและตก รวงยาว ระแง้ถี่ เมล็ดมีรูปร่างป้อม และร่วงปานกลาง –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 1 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 3.0 x 8.3 x 2.1 มิลลิเมตร –     คุณภาพข้าวสุก ค่อนข้างแข็ง ผลผลิต –     ประมาณ 243 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     นวดง่าย –     ข้าวสุกมีกลิ่นหอมเล็กน้อย –     ต้านทานโรคไหม้ –     ค่อนข้างต้านทานโรคขอบใบแห้ง –     เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่ปรับตัวเข้ากับการปลูกบนที่สูงถึง 1,250 เมตร จากระดับน้ำทะเล ข้อควรระวัง –     ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม โรคใบหงิก โรคเขียวเตี้ย โรคหูด –     ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว พื้นที่แนะนำ –     สภาพที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 800 – 1,250 เมตร

ชื่อพันธุ์ –     เจ้าฮ่อ (Jow Haw) ชนิด –     ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ –     ได้จากการคัดเลือกจากพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองของชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ จังหวัดเชียงราย โดย นายสมพงษ์ ภู่พวง สถานีทดลองข้าวพาน ในปี พ.ศ. 2522 ปลูกศึกษาพันธุ์และเปรียบเทียบผลผลิตในสถานีทดลองข้าวและสถานีทดลองพืชสวนใน ภาคเหนือ การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530 ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นข้าวไร่ ข้าวเจ้าพื้นเมือง ความสูงประมาณ 134 เซนติเมตร –     ไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน –     อายุเก็บเกี่ยว ประมาณปลายเดือนตุลาคม –     ทรงกอตั้งตรง ลำต้นใหญ่ค่อนข้างแข็ง ลำต้นและข้อสีเขียว ใบค่อนข้างกว้างและยาว ข้อต่อระหว่างใบและกาบใบสีฟาง รวงยาว ระแง้ถี่ คอรวงโผล่พ้นใบธงพอดี เมล็ดร่วงปานกลาง –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 1 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.8 x 7.4 x 1.9 มิลลิเมตร –     ปริมาณอมิโลส 15.8% –     คุณภาพข้าวสุก นุ่ม เหนียว ผลผลิต –     ประมาณ 210 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     ปรับตัวได้ดีในสภาพไร่ทั่วไป โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน –     ต้านทานโรคไหม้ และโรคหูด ข้อควรระวัง –     อายุค่อนข้างหนัก จึงเหมาะสำหรับพื้นที่ๆ มีฝนค่อนข้างสม่ำเสมอและดินอุ้มความชื้นได้ ดีเท่านั้น –     ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคใบสีส้ม โรคใบหงิก โรคเขียวเตี้ย –     ไม่ต้านทานเมลงบั่ว และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล –     ปลูกได้ดีในสภาพข้าวไร่ ความสูงไม่เกิน 800 เมตร จากระดับน้ำทะเล แต่สามารถให้ผลผลิตได้ในพื้นที่ความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร พื้นที่แนะนำ –     สภาพไร่พื้นราบ และสภาพไร่เชิงเขา ซึ่งมีความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ปานกลางในภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ที่มีฝนค่อนข้างสม่ำเสมอ และดินอุ้มความชื้นได้ดี

ชื่อพันธุ์ –     ซิวแม่จัน (Sew Mae Jan) ชนิด –     ข้าวเหนียว ประวัติพันธุ์ –     ได้จากการเก็บรวบรวมพันธุ์จากเกษตรกร ในหมู่บ้านหนองบัว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปลูกคัดเลือกและเปรียบเทียบผลผลิต ที่สถานีทดลองพืชไร่เชียงราย และสถานีทดลองข้าวพาน การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2522

ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง สูงประมาณ 110 – 150 เซนติเมตร –     ไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน –     อายุเก็บเกี่ยว ประมาณปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม –     ลำต้นและใบสีเขียว ข้อต่อใบ ขอบใบและเขี้ยวกันแมลงสีม่วง ใบแคบและยาว คอรวงยาว เมล็ดยาว –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ก้นจุดสีม่วง –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.2 x 7.4 x 1.8 มิลลิเมตร –     คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม ผลผลิต –     ประมาณ 456 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     ปลูกได้ทั้งสภาพไร่ และสภาพนาี –     ลักษณะเมล็ดยาวเป็นที่นิยมของตลาด –     คุณภาพการสี และการหุงต้มดี –     ต้านทานโรคไหม้ในสภาพธรรมชาติ –     ทนแล้งปานกลาง ข้อควรระวัง –     ไม่ต้านทานโรคเน่าคอรวง –     ไม่ต้านทานแมลงบั่ว พื้นที่แนะนำ –     พื้นที่ข้าวไร่ และข้าวนาสวนในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ชื่อพันธุ์ –     ดอกพะยอม (Dawk Pa-yawm) ชนิด –     ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ –     ได้จากการรวบรวมพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองในพื้นที่ภาคใต้ โดยเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ในระหว่างปี พ.ศ. 2502 – 2521 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ในสถานีทดลองข้าวภาคใต้ การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2522 ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นพันธุ์ข้าวไร่ ข้าวเจ้าพื้นเมือง สูงประมาณ 150 เซนติเมตร –     ไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน –     อายุเก็บเกี่ยว ถ้าปลูกต้นเดือนมิถุนายน เกี่ยวปลายเดือนตุลาคม ถ้าปลูกปลายเดือนสิงหาคม เกี่ยวปลายเดือนมกราคม (อายุประมาณ 145 – 150 วัน) –     ลำต้นเขียว ใบยาว ค่อนข้างแคบ ชูรวงดี เมล็ดเรียวยาว –     ข้าวเปลือกสีฟางก้นจุด –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 2 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.2 x 7.3 x 1.8 มิลลิเมตร –     ปริมาณอมิโลส 24 % –     คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม มีกลิ่นหอม ผลผลิต –     ประมาณ 250 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     คอรวงยาว เหมาะสำหรับเกี่ยวด้วยแกระ –     ปลูกเป็นพืชแซมยางได้ดี –     ต้านทานโรคไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคใบขีดสีน้ำตาล ข้อควรระวัง –     ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และโรคใบวงสีน้ำตาล พื้นที่แนะนำ –     พื้นที่ข้าวไร่ในภาคใต้


ชื่อพันธุ์ –     น้ำรู (Nam Roo) ชนิด –     ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ –     ได้จากการวบรวมพันธุ์จากชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ บ้านน้ำรู ดอยสามหมื่น อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิฑูรย์ ขันธิกุล ปลูกศึกษาพันธุ์และเปรียบเทียบผลผลิต ที่สถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวสะเมิง และสถานีทดลองเกษตรที่สูงในภาคเหนือ การรับรองพันธุ์ –     คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530 ลักษณะประจำพันธุ์ –     เป็นพันธุ์ข้าวไร่ ข้าวเจ้า มีความสูงประมาณ 141 เซนติเมตร –     ไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน –     อายุเก็บเกี่ยว ถ้าปลูกในระดับความสูง 1,100 – 1,250 เมตรจากระดับน้ำทะเลจะเก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือนตุลาคม ถ้าปลูกในระดับสูงกว่านี้จะออกดอกช้าลง แต่ถ้าต่ำกว่านี้จะออกดอกเร็วขึ้น –     ลำต้นตรง สีเขียวค่อนข้างแข็งไม่ล้มง่าย ทรงกอค่อนข้างแน่น แตกกอดี ใบยาว แผ่นใบกว้างปานกลาง ค่อนข้างตรง มีขนเล็กน้อย กาบใบสีเขียว ระแง้ถี่ คอรวงยาว เมล็ดร่วงปานกลาง ส่วนใหญ่ไม่มีหาง แต่เมล็ดปลายระแง้อาจจะมีหางสั้นๆ –     เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง –     ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 1 สัปดาห์ –     เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.7 x 7.1 x 1.9 มิลลิเมตร –     ปริมาณอมิโลส 23.4% –     คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม ผลผลิต –     ประมาณ 247 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเด่น –     ปรับตัวได้ดีในที่มีอากาศหนาวและบนที่สูงมากๆ –     ต้านทานโรคเมล็ดด่างได้ดีในสภาพธรรมชาติ –     ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้ ข้อควรระวัง –     ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง ใบสีส้ม โรคใบหงิก โรคเขียวเตี้ย โรคหูด –     ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล –     ไม่ต้านทานโรคเน่าคอรวง พื้นที่แนะนำ –     สภาพไร่ในที่สูง ระดับตั้งแต่ 1,000 – 1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง


ชื่อพันธุ์ –    เจ้าลีซอสันป่าตอง (Jow Lisaw San-pah-tawng) ชนิด –    ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ –    ได้จากการรวบรวมพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกร อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ ปี 2522 ปลูกศึกษาพันธุ์และเปรียบเทียบผลผลิตที่สถานีทดลองข้าว และสถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวในภาคเหนือ จนได้สายพันธุ์ เจ้าลีซอ SPTC80279-3 การรับรองพันธุ์ –    คณะกรรมการบริหาร กรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2547

ลักษณะประจำพันธุ์ –    ข้าวเจ้า สูงประมาณ 145 เซนติเมตร –    ไวต่อช่วงแสง –    อายุเก็บเกี่ยวประมาณวันที่ 16 ตุลาคม –    ทรงกอตั้งตรง ไม่ล้มง่าย รวงยาวเฉลี่ย 24 ซม. ระแง้ถี่ รวงแน่น คอรวงสั้น –    เมล็ดสีฟาง มีขนบนเปลือกเมล็ด กลีบรองดอกยาว –    เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.87 x 7.26 x 1.94 มิลลิเมตร –    ระยะพักตัว 4 สัปดาห์ –    ปริมาณอมิโลส 16.07% ผลผลิต –    เฉลี่ย 391 กก./ไร่ ลักษณะเด่น –    ต้านทานต่อโรคไหม้ –    ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เจ้าฮ่อ 13% –    คุณภาพการสีดี ข้อควรระวัง –    ค่อนข้างอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว พื้นที่แนะนำ –    พื้นที่ราบและที่สูงไม่เกิน 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล


No Comments

Post A Comment