มันฝรั่ง พืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจ มาดูข้อมูลการปลูกกัน!

มันฝรั่ง ในถาดรอง

13 ก.ย. 2017 มันฝรั่ง พืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจ มาดูข้อมูลการปลูกกัน!

หลายท่านอาจจะยังสงสัยว่า “มันฝรั่ง” น่าสนใจอย่างไร? ต้องขอบอกก่อนเลยว่ามันฝรั่งนั้นมีการใช้งานอย่างแพร่หลายๆ และเชื่อว่าชาวเกษตรอินทรีย์น่าจะเคยทานเฟรนช์ฟรายส์กันอยู่แล้วใช่ไหม? การผลิตมันฝรั่งโลกในปี 2557 มีผลผลิต 385.07 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ซึ่งมี ปริมาณผลผลิต 333.62 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.71 โดยประเทศจีนผลิตได้มากที่สุด รองลงมาได้แก่ อินเดีย รัสเซีย และยูเครน ตามล้าดับ สำหรับประเทศไทยเรานั้นมีเนื้อที่เพาะปลูกมันฝรั่งรวม ปี 2559 คาดว่ามีเนื้อที่ 43,819ไร่ ผลผลิต 142,303 ตัน แยกเป็น มันฝรั่งพันธุ์บริโภค มีเนื อที่ 4,127 ไร่ ผลผลิต 12,543 ตัน และพันธุ์โรงงาน มีเนื้อที่ 39,692 ไร่ ผลผลิต 129,760 ตัน โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งจ้านวน 9,212 ครัวเรือน ดูจากตัวเลขเยอะมากเลยใช่ไหมละ?

เรามาลงลึกถึงเจ้ามันฝรั่งกันในแต่ละเรื่องกันเช่น ประวัติของมันฝรั่ง พันธุ์มันฝรั่งที่นิยม  การปลูกมันฝรั่ง ประโยชน์ของมันฝรั่ง ราคามันฝรั่ง การแปรรูปมันฝรั่ง มาเริ่มกันเลย..

มันฝรั่ง พื้นหลังสีขาว

ประวัติของมันฝรั่ง

มันฝรั่ง (Solanum tuberosum) มีชื่อในภาษาอังกฤษ ธรรมดาๆ ว่า Potato ซึ่งคำๆ นี้มาจากคำว่า Patata ในภาษาชาวอินเดียนที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ เมื่อนายพล Francisco Pizarro แห่งสเปนพิชิตเปรูได้สําเร็จ ในปี พ.ศ. 2073  กองทัพสเปน ที่มุ่งมั่นจะครอบครองทองคําและ อัญมณีอันลํ้าค่าของอารยธรรม Inca หาได้สนใจใยดีกับมันฝรั่ง  ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในแถบเทือกเขา Andes ของประเทศเปรู  มาบัดนี้อาณาจักร  Inca ที่ยิ่งใหญ่ได้สูญสลายไปจนสิ้นแล้ว สเปนก็ได้สูญสิ้นความเป็นมหาอํานาจไปแล้วเช่นกัน  แต่มันฝรั่งแห่งเปรูได้กลายเป็นพืชที่ยิ่งใหญ่  และมีความสําคัญมากที่สุดในโลก  ธุรกิจมันฝรั่งผลิตมันฝรั่งปีละ  300 ล้านตัน  ครึ่งหนึ่งของมันฝรั่งที่ปลูกได้จะถูกนําไปเป็น อาหารโปรตีนสําหรับสัตว์  เหล้าว็อดก้า แป้ง กาว นํ้ามันเชื้อเพลิง และสีย้อม ตํานานเล่าว่ามหาโจร Dillinger ได้แกะมันฝรั่งเป็นรูปปืนแล้วใช้สีย้อมทามันฝรั่ง จนทําให้ดูเสมือนว่าเป็นปืนจริงเพื่อนํามาขู่ยาม ทําให้เขาหลบหลีกจากคุกได้

มันฝรั่งเป็นพืชที่สามารถให้ผลเร็ว ถึงแม้จะปลูกในพื้นที่ขนาดเล็กๆ มันก็ให้ผลผลิตเท่ากับข้าวที่ขึ้นในพื้นที่ท่ีมากกว่าถึง 2 เท่า มันทนสภาพดินฟ้าอากาศได้ทั้งร้อนและหนาว จึงทําให้สามารถขึ้นได้ดีบนพื้นที่ในบริเวณ เทือกเขา Andes ที่สูง 12,000 ฟุต และที่ๆ อยู่ตํ่ากว่าระดับนํ้าทะเล เช่น ในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ นักโภชนาการรู้ว่าโปรตีนที่ได้จากมันฝรั่งมีคุณภาพดีกว่าโปรตีนที่ได้จากพืชอื่นๆ เช่น ถั่วลิสง มันฝรั่ง 100 กรัม ให่พลังงาน 85 แคลอร่ี 99.9% ของผลผลิตไม่มีไขมัน มันฝรั่ง ยังมีธาตุแคลเซียม โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก ไอโอดีน แมกนีเซียม กรด folic และวิตามัน C, B-1,B-2 จึงไม่เป็นที่น่าสงสัยเลยว่าเหตุใดกัปตันเรือในสมัยก่อนจึงนิยมขนมันฝรั่งไปด้วยในการเดินทางไกล ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันกลาสีมิให้เป็นโรคเลือดออกตามไรฟันนั่นเอง การที่มันฝรั่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเช่นนี้  นักโภชนาการจึงมีความเชื่อว่าหากใครต้องตกอยู่บนเกาะร้าง และเขามีมันฝรั่งจะปลูกเขาจะมิมีวันอดอาหารตาย

เมื่อ 6,000 ปีก่อนคริสตกาล ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเทือกเขา Andes ปลูกมันฝรั่งเป็นอาหาร ชาว Inca บริโภคมันฝรั่งเป็นอาหารหลัก โดยนํามันมาตากแดดให้แห้งแล้วบดให้ละเอียดเป็นแป้ง Sir John Hawking เป็นบุคคลแรกที่นํามันฝรั่งมาปลูกครั้งแรกที่ไอร์แลนด์ในปี พ.ศ. 2108 ชาวสก็อตเคยปฏิเสธไม่ยอมบริโภคมันฝรั่ง เพราะถือว่ามันเป็นผลไม้ปีศาจ จากการที่คัมภีร์ไบเบิลไม่เคยเอ่ยถึงผลไม้ชนิดนี้เลย มาบัดนี้  มันฝรั่งเป็นพืชที่ทั้งโลกคนรู้จัก และยอมรับแล้ว

สถาบัน International Center for Potato Research ที่กรุง Lima ประเทศเปรู เป็นสถาบันวิจัยมันฝรั่งที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก สถาบันแห่งนี้มีเจ้าหน้าที่และนักวิจัยรวม 600 คน ได้รับเงินงบประมาณปีละ 525 ล้านบาท ทําหน้าที่ค้นหาสายพันธุ์มันฝรั่งชนิดใหม่ๆ หาวิธีปรับปรุงกระบวนการที่จะทําให้มันฝรั่งให้ผลเร็วขึ้นและมากขึ้น หายาต่อต้านศัตรูที่จะมารบกวน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เพื่อช่วยให้มันสามารถเจริญเติบโตในสภาพดินฟ้า อากาศที่ “ไม่ปกติ” อีกด้วย  H. Zandstra ผู้อํานวยการสถาบันมีความประสงค์จะทําให้มันฝรั่งเป็นพืชของคนยากจนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่กําลังพัฒนาทั่วโลก เขายังมีแผนการจะให้สถาบันของเขาเป็นพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์ สายพันธุ์มันฝรั่งทุกชนิดในโลกอีกด้วย

ในอดีตชนเผ่า Inca ไม่เคยรู้จักยีน (gene) ของมันฝรั่ง แต่เขาก็รู้ว่า หากต้นไม้ที่ให้อาหารหลักแก่พวก เขาไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดี มันจะสูญพันธุ์ ดังนั้น เวลามีเทศกาลในนคร Cuzco กษัตริย์ Inca จะทรงสวดมนต์อ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าให้คุ้มครองมันฝรั่ง.

มันฝรั่ง แปลงมันฝรั่ง

 

พันธุ์มันฝรั่งที่นิยม

  • พันธุ์แอตแลนติค (Atlantic) เป็นพันธุ์สำหรับแปรรูปเป็นมันทอดแผ่นบำง (Potato Chip) มีอำยุเก็บเกี่ยวประมำณ 100 – 120 วัน ทรงต้นตั้งตรง พุ่มหนำ ใบใหญ่สีเขียวเข้ม หัวกลมขนำดกำนกลำงถึงเล็กผิวสีเหลืองอ่อนเป็นร่ำงแหเล็กน้อย เนื้อสีขำวครีม ให้ผลผลิตสูง
  • พันธุ์สปุนต้า (Spunta) เป็นพันธุ์สำหรับกำรบริโภคสดจัดเป็นพันธุ์เบำปำนกลำง มีอำยุเก็บเกี่ยวประมำณ 100 – 120 วัน เจริญเติบโตเร็ว ทรงต้นสูง ทรงพุ่มแน่น ใบเล็ก ทนแล้งได้ดี โคนต้นสีม่วง ดอกขำว หัวรูปร่ำงยำวและมีขนำดใหญ่ ผิวเรียบสีเหลือง ตำดิ้น เนื้อสีเหลือง ให้ผลผลิตสูง

มันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติค

มันฝรั่งพันธุ์สปุนต้า

การปลูกมันฝรั่ง

การปลูกแบบผ่าหัว

การปลูกมันฝรั่งนั้นสำมำรถปลูกทั้งหัว หรือผ่ำหัวพันธุ์ออกเป็นชิ้น ๆ กำรปลูกทั้งหัวจะมีข้อดี คือ จะมีอำหำรสะสมที่จะช่วยเร่งกำรเจริญเติบโตได้ดีกว่ำ และผลผลิตจะสูงกว่ำกำรปลูกด้วยหัวพันธุ์ที่ผ่ำเป็นชิ้น แต่ข้อเสีย คือ สิ้นเปลืองหัวพันธุ์มำกอำจถึงประมำณ 400 กิโลกรัมต่อไร่ แต่เมื่อผ่ำหัวพันธุ์ปลูกจะใช้ประมำณ 100 – 150 กิโลกรัมเท่ำนั้น แต่กำรผ่ำหัวพันธุ์ก็มีข้อเสีย คือ จะทำให้เชื้อโรคเข้ำทำลำยและเน่ำเสียได้ง่ำย มีโอกำสติโรคจำกหัวพันธุ์ที่เป็นโรคไปยังหัวพันธุ์ที่ดี โดยติดไป กับมืดที่ใช้ผ่ำได้ง่ำย ดังนั้นจึงควรปฏิบัติในกำรผ่ำหัวพันธุ์มันฝรั่ง

เมื่อหัวพันธุ์เริ่มแตกตำข้ำงพอสังเกตเห็นได้ก็พร้อมที่จะนำไปผ่ำได้ ควรผ่ำหัวพันธุ์ก่อนปลูกอย่ำงน้อย 1 สัปดำห์ กำรผ่ำใช้มีดคมชุบแอลกอฮอล์ หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค ผ่ำกลำงหัวแบ่งครึ่งตำมยำว โดยผ่ำจำกด้ำนท้ำยไปด้ำนหัว จำกนั้นตัดแบ่งเป็นชิ้น ๆ ตำมแนวยำวและแนวตั้งให้ 1 ชิ้นมีตำอยู่อย่ำงย้อย 1 ตำ หลังจำกผ่ำเสร็จแต่ละหัว ควรจุ่มใบมีดในแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค ก่อนจะที่จะผ่ำหัวต่อไป เพื่อป้องกันกำรติดโรค

นำหัวพันธุ์ที่ผ่ำแล้วไปแช่ยำฆ่ำเชื้อรำ เช่น สำรละลำยเมตำเล็กซิล (เอพรอน) อัตรำส่วน 1 ช้อนแกง ผสมน้ำ 20 ลิตร แช่นำน 5 นำที แล้วนำไปผึ่งให้แห้ง จำกนั้นนำไปเพำะในแปลงเพำะที่ใช้ทรำยหรือขี้เถ้ำแกลบเป็นวัสดุเพำะ โดยเกลี่ยทรำยให้เรียบหนำประมำณ 3-5 เซนติเมตร นำหัวพันธุ์มำวำงเรียงบนแปลงเพำะ โดยวำงส่วนตำอยู่ด้ำนล่ำงกลบด้วยทรำยบำง ๆ หนำประมำณ 1 เซนติเมตร รดน้ำให้ชื้นอยู่เสมอระวังอย่ำให้เปียกแฉะหรือน้ำขัง หลังจำกชำประมำณ 1 สัปดำห์ หน่อจะงอกยำว 1-2 เซนติเมตร นำไปปลูกได้

มันฝรั่ง แปลงปลูกมันฝรั่ง

การเตรียมดินสำหรับปลูก

การเตรียมดินให้ไถดินลึกอย่ำงน้อย 20 เซนติเมตร ตำกดินไว้ก่อนปลูก 10 – 15 วัน หากดินเป็นกรดมากควร ใช้โดโลไมท์หว่านให้ทั่วแปลง อัตรำ 200 – 500 กิโลกรัม/ไร่ ขึ้นอยู่กับระดับควำมเป็นกรดของดิน (ค่ำ pH ที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่ำง 5.5-6.5) จากนั้นไถพรวนอีก2-3 ครั้ง เพื่อให้ดินร่วนซุยดี จึงยกร่องหรือยกแปลงปลูก กำรปลูก สามารถปลูกได้ 3 วิธีคือ การปลูกแบบแถวเดี่ยวไม่ยกร่อง การปลูกแบบแถวเดี่ยวยกร่องและการปลูกแบบยกแปลงปลุกแบบแถวคู่

การยกแปลงปลุกแบบแถวคู่ จะยกแปลงปลูกขนำดกว้ำง 1-1.2 เมตร ยาวตามพื้นที่ ขุดหลุมปลูกแถวคู่บนหลังแปลง ระยะระหว่างแถว 40 – 80 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม 30 – 40 เซนติเมตรใส่ปุ๋ยคอก 800-1000 กก./ไร่และปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรำ 150 กก./ไร่ รองก้นหลุมวางหัวพันธุ์ลงในหลุมแล้วกลบดินหนำ 5-10 เซนติเมตรไถกลบดินในแปลง 2 รอบ

เกษตรกรสามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่งได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชำนำญ และควรพิจารณาว่าจะนำเครื่องจักรกลทุ่นแรงมำช่วยหรือไม่ สำหรับกำรเตรียมดินและความลึกของกำรปลูกมีข้อควำมคำนึงถึง คือ สันร่องควรมีความกว้างค่อนข้างมาก และปลายสันร่องโค้งมนซึ่งจะช่วยทำให้หัวมันฝรั่งมีขนาดใหญ่ และควรวางหัวพันธุ์ให้อยู่สูงกว่าระดับท้องร่อง เพื่อว่ากรณีที่มีน้ำขังในร่อง หัวมันฝรั่งจะไม่แช่อยู่ในน้ำ

ในการใส่ปุ๋ยแนะนำว่าควรจะใส่ทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีกำรใส่ปุ๋ยควรคำนึง ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ใช้ปลูกมันฝรั่งว่ามีธาตุอาหารอยู่แล้วมากน้อยเพียงใด โดยกำรนำดินไปตรวจวิเคราะห์แล้วจึงพิจารณาใช้ชนิดและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน

หัวมันฝรั่ง

การใส่ปุ่ยสำหรับมันฝรั่ง

  • ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 -150กิโลกรัม/ไร่ โดยใส่รองก้นหลุมก่อนปลูก
  • ครั้งที่ 2 เมื่อมันฝรั่งอายุได้ 15-20 วัน ใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ โดยใส่เป็นแถวข้างต้นพร้อมกับพูนดินกลบโคนต้นสูง ประมาณ 20-25 เซนติเมตร     เนื่องจากหัวมันฝรั่งเกิดจากลําต้นใต้ดินที่เรียกว่าไหล ซึ่งอกออกมาจากส่วนโคนของลําต้น ตรงส่วนปลายของไหลนี้จะพองตัวออกทําหน้าที่เก็บสะสมอาหารเป็นหัวมันฝรั่ง แต่ถ้าไหลนี้เกิดโผล่พ้นดินขึ้นมาก็จะเจริญเป็นลําต้นมีใบตามปกติ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องพูนดินกลบโคนต้นเพื่อให้มีการลงหัวดีรวมทั้ง เป็นการป้องกันไม่ให้หัวมันฝรั่งถูกแสงแดด ซึ่งจะทําให้หัวเกิดสีเขียว ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดหรือโรงงาน
  • ครั้งที่ 3 เมื่อมันฝรั่งอายุได้ 30 วัน ใส่ปุ๋ยโปตัสเซี่ยมซัลเฟต อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ โดยใส่โรยเป็นแถวพร้อมกับพูนดินกลบโคนอีกครั้งหนึ่ง

โรคและแมลงที่เป็นศัตรูของมันฝรั่งที่สำคัญ ๆ

โรคใบไหม้ในมันฝรั่ง

 

โรคใบไหม้ เริ่มแรกแผลบนใบเป็นจุดช้ำฉ่ำน้ำ มีลักษณะกลม จะลุกลำมขยายเป็นแผลใหญ่ ตรงกลางแผลแห้งสีน้ำตาล ขอบแผลเปียกชื้นสีดำ เนื้อเยื่อใบรอบ ๆ ขอบแผลมีสีเหลืองซีดและช้ำน้ำ ในสภาพอากาศชื้นจะปรากฏเส้นใยและสปอร์สีขาวหรือเทาที่วงรอบนอกของแผลด้านท้องใบ แผลจะเริ่มปรากฏตรงปลายหรือริม ๆ ขอบใบ ขนาดแตกต่างกันไปตั้งแต่ 2-3 มิลลิเมตร ถึง 3-4 เซนติเมตร กรณีที่เป็นโรครุนแรงใบจะแห้งและดำ จะเกิดแผลเน่าแห้งสีน้ำตำลแก่หรือสีดำตามแนวของลำต้นและกิ่งก้าน เมื่อเป็นมากจะหักพับและแห้งตาย

สาเหตุของโรคใบไหม้และการแพร่ระบาด เกิดจากเชื้อราไฟทอฟเทอร่า ซึ่งอาศัยอยู่ในเศษ ซากพืชที่เป็นโรคและต้นพืชที่หลงเหลือจากการเก็บเกี่ยว การระบาดเกิดจากสปอร์ถูกพัดพาหรือถูกนำให้แพร่กระจาย ไปโดยลม น้ำฝน แมลง และเครื่องต่างๆ

การป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ หลีกเลี่ยงการปลูกพืชลงในแปลงเก่าที่เคยมีโรคระบาด การใช้สำรเคมีควรเน้นหนักไปในกำรป้องกันการเกิดโรคหรือ ติดเชื้อ ควรเริ่มพ่นเมื่อพืชมีขนาด 15-30 เซนติเมตร อย่างน้อย 10 วัน ก่อนที่โรคจะเกิดขึ้น โดยพ่นทุก ๆ 7-10 วัน หรือ 3-5 วันต่อครั้งเมื่ออากาศเริ่มชื้น หมอกน้ำค้างจัดหรือฝนชุก และมีการระบาดรุนแรง จากนั้นให้พ่นติดต่อกันไปจนเก็บเกี่ยว สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่ใช้ได้ผลดี เช่น โพรพีเนบ เมตาแฃกซิล เอฟโฟไซท์ อะลูมินั่ม แมนโคเซ็บ มาเน็บ ซีเน็บและคอบเปอร์อ๊อกซี คลอไรด์

 

โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคเหี่ยว และโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสทำให้ใบด่างและ ต้นแคระแกรน ยังไม่มียาป้องกันกำจัดที่ได้ผลดี การควบคุมโรค คือ ถ้าพบต้นเป็นโรคให้ถอนทิ้งทันที แล้วนำไปฝังหรือเผาทำลาย สำหรับโรคที่เกิดจากไวรัสควรพ่นสารฆ่ำแมลง เพื่อกำจัดเพลี้ยอ่อนที่เป็นพาหะของโรค

การควบคุมแมลงโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย พวกเพลี้ยอ่อน พ่นด้วยสารคาร์บาริล (เซพวิน 85 ) สลับกับคาร์โบซัลแฟน (พอสซ์) ทุก 10 วัน ถ้ำมีหนอนชอนใบและเพลี้ยไฟระบาด ควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงอิมิคาโคลพริค (คอนฟิดอร์ 100 เอสแอล) สลับไซเพอร์เมทริน/ไฟซาโลน (พำร์ซอน) ฉีดพ่นทุก ๆ 5-7 วัน

ศัตรูพืชไส้เดือนฝอย เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม เมลลอยโดยีน จะเข้าทำลายรากก่อนจนเกิดรากปม แล้วจึงเข้าทำลายหัวมันฝรั่งเกิดปุ่มปมเหมือนหูด ทำให้หัวมีลักษณะบิดเบี้ยว เกษตรกรนิยมเรียกว่ำ โรคหูด

การป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอย ดูแลรักษาแปลงให้สะอาด หมั่นกำจัดวัชพืชที่เป็นพืชอาศัยของไส้เดือนฝอยรากปม และเก็บหัวมันฝรั่งที่เป็นโรคหูดออกนอกแปลง ไถพรวนดินให้ดีและลึก และควรไถตากดินทิ้งไว้ระยะหนึ่งก่อนทำการปลูก ปลูกพืชที่ไม่เป็นพืชอาศัยของไส้เดือนฝอยรากปม หมุนเวียนเพื่อลดปริมาณของไส้เดือนฝอย การใช้สารเคมี ควรใช้ด้วยระมัดระวัง สารเคมีที่ใช้ป้องกันกำจัด ไส้เดือนฝอยรากปมมีหลำยชนิด เช่น รักบี้ ไวเดท เป็นต้น

 

ศัตรูพืชหนอนผีเสื้อ จะทำลายโดยชอบใบมันฝรั่งและเจาะเข้ำไปในกิ่งก้าน และเจาะทำลายหัวในระยะปลูกและจะระบาดรุนแรงเจาะทำลายหัวมันฝรั่งช่วงเก็บรักษาในโรงเก็บ จึงไม่ควรปลูกมันฝรั่งหรือพืชอาหารของแมลงชนิดนี้ต่อเนื่องกันตลอดปี ควรปลูกสลับกับพืชอื่น เช่น ข้ำวโพด หรือ ข้าวฟาง ควรทำความสะอาดแปลงเก็บเศษพืช ทำการพูนโคนให้ดี และให้น้ำแก่มันฝรั่งอย่างสม่ำเสมอ

มันฝรั่ง กองรวมกัน

สถานะการณ์การผลิตมันฝรั่ง

เนื้อที่เพาะปลูกมันฝรั่งรวมทั้งประเทศคาดว่าลดลง เนื่องจากส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกพันธุ์โรงงานเพื่อส่งเข้าโรงงานของบริษัท ผู้รับซื้อมันฝรั่ง ซึ่งในปีนี้บริษัทผู้รับซื้อได้จากัดพื้นที่เพาะปลูก โดยให้เกษตรกรลดเนื้อที่เพาะปลูกลง สืบเนื่องจากปี 2559 ประสบปัญหาผลผลิตค้างสต็อกเป็นจานวนมาก และไม่สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้ทันเวลา ทาให้ผลผลิตที่เก็บไว้ในสต็อก หัวมันฝรั่งงอกและเน่าเสีย ประกอบกับภาคเอกชนยังขอนาเข้าสารยับยั้งการงอกของมันฝรั่งไม่ได้ ส่งผลให้ปี 2560 ภาคเอกชน จึงลดความต้องการและจากัดการรับซื้อ เพื่อลดปริมาณผลผลิตที่ยังค้างสต็อก ส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนลดเนื้อที่เพาะปลูกลง โดยปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดหวาน และพืชผักแทน บางส่วนปล่อยพื้นที่ว่าง ส่วนมันฝรั่งพันธุ์บริโภค เนื้อที่เพาะปลูกคาดว่า เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรที่เคยปลูกพันธุ์โรงงานถูกจากัดพื้นที่เพาะปลูกจากทางบริษัท เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนมาปลูกพันธุ์ บริโภคแทน เพื่อจาหน่ายเอง

สาหรับผลผลิตต่อไร่ คาดว่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากปี 2559 แหล่งผลิตบางแห่งประสบปัญหาภัยแล้ง ทาให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง แต่ในปี 2560 คาดว่ามีปริมาณน้าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของมันฝรั่ง ไม่มีโรคและแมลงรบกวน ประกอบกับภาครัฐและ เอกชน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรเพิ่มการใช้จานวนหัวพันธุ์มันฝรั่งต่อไร่ และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้หัวพันธุ์ดี มีคุณภาพ แข็งแรง ต้านทานโรค ราคาถูก ทาให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้ดีขึ้น และได้ผลผลิตมากขึ้น ส่งผล ให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

แหล่งผลิต 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. จ.เชียงใหม่ 2.จ.ตาก 3.จ.เชียงราย 4.จ.ลาพูน 5.จ.พะเยา

สถานะการณ์การผลิตมันฝรั่ง

ราคามันฝรั่ง

ราคามันฝรั่งเฉลี่ยต่อเดือนปี 2558

ราคามันฝรั่งเฉลี่ยต่อเดือนปี 2558

ราคามันฝรั่งเฉลี่ยต่อเดือนปี 2559

ราคามันฝรั่งเฉลี่ยต่อเดือนปี 2559

ถ้าดูจากราคาเป็นพืชที่น่าปลูกมากเลยตัวหนึ่ง เพราะราคามีช่วงของการแกว่งที่อยู่ในช่วง 25-35 บาท ซึ่งไม่มากมายอะไรเลย ชาวเกษตรอินทรีย์ (kasetintree.com) ท่านไหนเห็นราคาแล้วอยากปลูกก็ลองศึกษาราคาปัจจุบันดูก่อนนะ

ประโยชน์ของมันฝรั่ง

  • หัวมันฝรั่งเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง คือ มีปริมาณของแป้ง โปรตีน แร่ธาตุ และวิตามินบาง ชนิดอยู่ในเกณฑ์สูง จึงใชเ้ป็นอาหารประจำวันได้เป็นอย่างดี ซึ่งประชาการในยุโรปและอเมริกาจะรับ ประทานมันฝรั่งเป็นอาหารหลักแทนข้าว ด้วยวิธีการนำมาตม้ ทอด อบ ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบว่าโปรตีนที่ ได้จากมันฝรั่งมีคุณภาพสูงกว่าโปรตีนที่ได้จากถั่วลิสงอีกด้วย และด้วยการที่มันฝรั่งอุดมไปด้วยวิตามินและ แร่ธาตุหลายชนิด
  • ใช้เป็นอาหารของมนุษย์โดยตรงแล้ว ยังนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้อกด้วย ด้วยการใช้หัวสดต้ม หรือหมักเป็นอาหารของวัว ควาย และสุกร
  • มันฝรั่งสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง เช่น การนำมาทำแป้ง นำมาหั่น ๆ บางแล้ว ทอดกรอบ ทำเป็นขนมขบเคี้ยว ทำนํ้าตาลกลูโคสและเดกทริน (ใชสำหรับทำกาวและสารให้ความเหนียว ต่าง ๆ) หรือใชอุ้ตสาหกรรมการหมักเพื่อผลิตแอลกอฮอล์และกรดซิตริก ล้อ ยาง พลาสติก ฟิล์ม สีนํ้ามัน และใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมทอฝ้า เป็นต้น

วิดีโอเกี่ยวกับมันฝรั่ง

Save

Save

Save

Save

Save

Save

No Comments

Post A Comment