ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ำ

ตาราง ขนาดพื้นที่ ขอบเขต และที่ตั้ง ของลุ่มน้ำทั้ง 8 แห่ง

27 ก.ย. 2012 ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ำ

ลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 100 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 28 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาค กลาง แบ่งตามหลักการจัดการลุ่มน้ำเป็น 3 ส่วน คือ ลุ่มน้ำ ตอนบน ได้แก่ พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ พะเยา (ตะวันออกเฉียงใต้) น่าน และอุตรดิตถ์ (ตอนบน) ลุ่มน้ำตอนกลาง ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ (ตอนล่าง) กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ลงมาถึงต้นน้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ (พื้นที่ตอนบนของจังหวัดนครสวรรค์) ลุ่มน้ำตอนล่าง ประกอบด้วย 15 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ (พื้นที่ตอนล่างของจังหวัดนครสวรรค์) อุทัยธานี ชัยนาท อ่างทอง สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี พ ร ะ น ค ร ศ รีอ ยุธ ย า น ค ร ป ฐ ม (ฝั่ง ต ะ วัน อ อ ก ) ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รูปรา่ งของลุม่ นํ้าเปน็ สี่เหลี่ยมผืนผา้ แกมรูปกรวยหงาย ความยาวของลุ่มน้ำจากเหนือจรดใต้ประมาณ 600 กม. ความกวา้ งของลุม่ นํ้าตอนบนมีความกวา้ งประมาณ 300 กม. ลุ่มน้ำตอนล่างที่ระบายน้ำออกที่ก้นอ่าวไทยกว้างประมาณ 70 กม. และมีความลาดเทของพื้นที่รับน้ำหรือศักยภาพของ การระบายน้ำที่น้อยมาก ตั้งแต่ลุ่มน้ำตอนกลางที่ตัวเมือง อุตรดิตถ์ถึงปากน้ำสมุทรปราการ ในระยะทางแนวราบ ประมาณ 400 กม. แต่ระดับความแตกต่างด้านแนวตั้งเพียง 60 ม. จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เนื่องจากสภาพ ภูมิประเทศของภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางเป็นที่ ราบลุ่ม ดังนั้นพื้นที่ลุ่มน้ำตอนกลางและตอนล่างจึงเกิด เหตุการณ์น้ำท่วมเป็นประจำตามธรรมชาติของสภาพ ภูมิประเทศ และภูมิอากาศตามฤดูกาล

ตาราง ขนาดพื้นที่ ขอบเขต และที่ตั้ง ของลุ่มน้ำทั้ง 8 แห่ง

No Comments

Post A Comment