วิธีการปลูกถั่วแดง ถั่วนิ้วนางแดง พร้อมทั้งการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว

21 ก.ย. 2015 วิธีการปลูกถั่วแดง ถั่วนิ้วนางแดง พร้อมทั้งการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว

ถั่วแดงหรือถั่วนิ้วนางแดง (Kidney bean) เป็นพืชตระกลูถั่วที่ค่อนข้างรู้จักกันมากในปัจจุบันเพราะเป็นพืชที่ส่งออกผลผลิตที่ส่งออก ประมาณ 20,000 – 30,000 ตันต่อปี มีมูลค่า 150 – 190 ล้านบาท ตลาดส่งออกถั่วนิ้วนางแดงของไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น และ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งส่วนใหญ่จะนำ ไปใช้ทำ ไส้ขนมการใช้ ภายในประเทศมีน้อยจะส่งออกเกือบทั้งหมด ปริมาณการผลิต ของแต่ละปีขึ้นอยู่กับราคาที่เกษตรกรได้รับถ้าราคาดีก็ผลิตมาก เพราะเป็นผลพลอยได้จากการปลูกข้าวโพด แหล่งปลูกที่สำ คัญคือจังหวัดเลย (ปลูกมากที่อำเภอวังสะพุงและ อำเภอเชียงคาน) และที่จังหวัดขอนแก่น,พิษณุโลกและที่อื่นๆ บ้างเล็กน้อย เช่น ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และ เชียงราย เป็นต้น The kidney bean is a variety of the common bean. It is named for its visual resemblance in shape and color to a kidney. Red kidney beans can be confused with other beans that are red, such as adzuki beans. ถั่วแดง (Kidney bean) ถั่วแดงที่ปลูกในขณะนี้มีหลายชนิด แต่ที่ปลูกเป็นการค้าและปลูกมากเป็นถั่วแดงเมล็ดสีแดง ดอกสี เหลือง, ฝักเล็กเท่าๆ กับถั่วเขียว แต่ยาวกว่าเล็กน้อย เมื่อแก่ผักจะมีสีนํ้าตาลอ่อนและสีดำ ฝักจะห้อยลงจากช่อ เหมือนนิ้วมือฝักที่มีสีดำ เมล็ดจะโตกว่าฝักสีนํ้าตาลอ่อนเล็กน้อย ต้นเลื้อย ลำ ต้นและใบมีขนโดยทั่วไป เรียกว่า ถั่งแดงเมืองเลยหรือถั่วนิ้วนางแดง แต่ที่จังหวัดเลย เรียกว่า ถั่วท้องนา หรือบ้านนา เป็นพันธุ์ที่นำ มาจาก ประเทศศรีลังกา เพื่อใช้เป็นพืชบำ รุงดิน ชื่อเดิมเรียกว่า ถั่วแดงซีลอน ถั่วพวกนี้ถ้าเมล็ดมีสีแดงส่วนมากจะ เรียกชื่อว่า ถั่วแดง ถั่วนางแดงหรือนิ้วนางแดง เหมือนกันหมด ถ้าเมล็ดมีสีขาวอมเขียวเล็กน้อยจะเรียกชื่อแตก ต่างกันไปแล้วแต่ท้องที่ เช่น ที่พิษณุโลก เรียกว่า ถั่วนา ที่อุดร เรียกว่า ถั่วเต็มกำ หรือเล็บมือนาง(ส่วนถั่วแดง พระราชทานนั้น ไม่รวมอยู่ในพวกนี้)

การปลูกถั่วแดง

ถั่วแดง เป็นพืชที่ไวต่อแสง จะเริ่มออกดอกตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป เวลาปลูกควรจะอยู่ในเดือน พฤษภาคม ถึงสิงหาคม แต่ถั่วในปัจจุบันนี้เป็นพืชแซมกับพืชอื่นส่วนมากจะปลูกแซมกับข้าวโพด การปลูกถั่วแดง มี 3 วิธี คือ

  1. ปลูกรวมกับข้าวโพด โดยใช้เมล็ดถั่วแดงผสมกับเมล็ดข้าวโพด แล้วปลูกในหลุมเดียวกัน ซึ่งจะมี เมล็ดถั่วแดงในหลุมละ 1 – 4 เมล็ด วิธีนี้เป็นวิธีการปลูกของเกษตรทั่วๆไป เพราะสะดวกในการปฏิบัติ
  2. ปลูกแซมข้าวโพด โดยการหยอดถั่วแดงหลังจากดายหญ้า ข้าวโพดครั้งแรกแล้วระหว่างแถว ข้าวโพดหลุมละ 2 – 3 เมล็ด โดยใช้ระยะหลุม 20 – 50 ซม.
  3. ปลูกถั่วแดงพืชเดียว ควรปลูกในเดือนสิงหาคม โดยปลูกระยะ 50 x 20 ซม. หยอดหลุมละ 3 – 4 เมล็ด เมื่องอกแล้ว 2 สัปดาห์ ถอนให้เหลือหลุมละ 2 ต้น

การดูแลรักษาถั่วแดง

การดูแลรักษาก็เช่นเดียวกันกับการดูแลรักษาแปลงข้าวโดยปกติทั่วไปสำ หรับถั่วแดงนนั้ เปน็ ผลพลอย ได้ถ้าปลูกถั่วแดงล้วนอาจจะต้องกำ จัดวัชพืชบ้าง 1 – 2 ครั้ง แล้วแต่ความมากน้อยของวัชพืช ซึ่งก็จะเป็นการ เพียงพอเมื่อต้นถั่วแดงเริ่มเลื้อย แล้วก็จะคลุมด้วยวัชพืชไปเองและยังรักษาความชุ่มชื้นในดินได้อีกด้วย การใช้ ปุ๋ยยังไม่จำ เป็น เพราะถั่วแดงเป็นพืชตระกูลถั่วที่สามารถใช้ไนโตรเจนในอากาศได้ โดยทั่วไปแล้วแหล่งที่ผลิต ข้าวโพดจะมีความอุดมสมบูรณ์ที่เพียงพอกับความต้องการของถั่ว ในระยะเริ่มออกดอกจะมีหนอนผีเสื้อกัดกินใบ หนอนม้วนใบ หนอนจะเจาะฝักเข้าทำ ลายบ้างเมื่อพบว่า มีหนอนพวกนี้ระบาด ควรพ่นสารป้องกันและกำ จัด เช่น อะโซดรินและฟอสดริน เป็นต้น โดยใช้สาร 2 ช้อน แกง (30 ซี.ซี.) ต่อนํ้า 1 ปีบ (20 ลิตร) การเก็บเกี่ยวถั่วแดง (Kidney bean harvest)

การเก็บเกี่ยวถั่วแดง

เนื่องจากถั่วแดงเป็นพืชที่ไวต่อแสงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวจึงจำ กัด คือ จะเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่ต้นเดือน ธันวาคม เป็นต้นไป โดยทั่วไปแล้วจะไม่ใช้วิธีทยอยเก็บฝักที่แก่ เพราะจะเป็นการสิ้นเปลือง แรงงานมาก แต่จะเก็บโดยรอให้ฝักแก่เกือบหมดแล้วใช้เคียวเกี่ยวนำ ทั้งต้นและฝักมาตากบนลานให้แห้งแล้วนวดโดยใช้ เครื่องนวด รถยํ่า หรือ ไม้ฟาด เมื่อนวดเสร็จแล้วก็นำ มาฝัดบรรจุเมล็ดใส่กระสอบเตรียมส่งขาย หรือเก็บไว้ทำ พันธุ์ในปีต่อไป เมล็ด ส่วนที่เก็บไว้ทำ พันธุ์ต้องตากให้แห้งสนิท และควรคลุกสารเคมีป้องกันแมลงทำ ลาย โดยทั่วๆ ไปแล้วจะให้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 150-200 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าปฏิบัติดูแลรักษาดีและเก็บเกี่ยว ในเวลาที่เหมาะสม คือ เก็บเกี่ยวในตอนเช้าและฝักไม่แห้งจัดจะให้ผลผลิตสูงถึง 300 กิโลกรัมต่อไร่ การเก็บเกี่ยวถั่วแดง (Kidney bean harvest)

คุณค่าทางอาหารจากถั่วแดง

ในถั่วแดง 100 กรัม มีองค์ประกอบทางอาหาร ดังนี้

  • โปรตีน 21.97 %
  • ไขมัน 0.58 %
  • คาร์โบไฮเดรต 58.10 %
  • เยื่อใย 5.40 %

ควรมีการส่งเสริมให้ปลูกถั่วให้มีปริมาณมากขึ้น และควรสนับสนุนให้มีการนำ ถั่วแดงมาบริโภค ใน ประเทศให้มากขึ้น เพราะเป็นพืชอาหารที่มีโปรตีนสูงและราคาถูก สามารถนำ ถั่วแดงมาประกอบอาหารได้ หลายชนิด เช่น ทำ ข้าวต้มมัด ต้มกับนํ้าตาล หรือ เชื่อมใส่นํ้าแข็ง, ไอศกรีม ทำ ขนมปังเนื้อถั่วแดง, คุ๊กกี้ หรือนำ ไปทำ ไส้ขนมหวานต่างๆ ได้รวมทั้งประกอบอาหารมังสวิรัติต่างๆ การปลูกถั่วแดงร่วมกับข้าวโพด นอกจากได้ผลผลิตถั่วแดงและข้าวโพดแล้วยังสามารถเพิ่มความอุดม สมบูรณ์ให้แก่ดินได้ด้วย และต้นข้าวโพดก็ทำ หน้าที่เป็นค้างให้แก่ต้นถั่วการปลูกร่วมกัน จึงเหมาะสมสำ หรับ แนะนำ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกันให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

รับชมวีดีโอ “วิธีการปลูกถั่วแดง และเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว”

Source :

No Comments

Post A Comment