วิธีปรับปรุงและบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง

05 มี.ค. 2013 วิธีปรับปรุงและบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง

ถั่วเหลือง เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ของประเทศไทย นอกจากจะเป็นอาหารโดยตรง ของมนุษย์และสัตว์ แล้วยังเป็นวัตถุดิบของ อุสาหกรรมภายในประเทศหลายชนิด ในขณะที่ มีความต้องการใช้ถั่วเหลืองภายในประเทศเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตถั่วเหลืองภายในประเทศในช่วงระยะ เวลา 10 กว่าปีมานี้ลดลง อันเนื่องมาจากเนื้อที่ เพาะปลูกลดลง และผลผลิตต่อไร่ลดลง ปี 2547/ 48 เนื้อที่ปลูกทั้งประเทศ 1.145 ล้านไร่ ผลผลิตต่อไร่ 236 กก./ไร่ ถั่วเหลือง ขณะที่เกษตรกรประเทศสหรัฐอเมริกา ผลผลิตต่อไร่ 400 กก./ไร่ ทำให้ต้องมีการนำเข้า เมล็ดถั่วเหลือง และกากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น ปริมาณ การนำเข้าถั่วเหลืองของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 425,000 ตันในปี 2538/2539 เป็น 1,689,649 ตัน ในปี 2546/2547 ซึ่งคาดว่า ปริมาณความต้องการใช้ เมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศในปี 2550 จะไม่ ต่ำกว่า 2 ล้านตัน และในปี 2546 มูลค่าการนำเข้า เมล็ดถั่วเหลืองและกากอยู่ในระดับต้นๆ ของสินค้า ทางการเกษตรคิดเป็นมูลค่าเกือบ 4 หมื่นล้านบาท สาเหตุหลักที่เกษตรกรไทยไม่นิยมปลูกถั่วเหลือง เนื่องจากรายได้จากการขายผลผลิตต่อไร่ของ การปลูกถั่วเหลืองน้อยกว่าพืชไร่ชนิดอื่นๆ นอกจากผลผลิตต่อไร่จะต่ำแล้ว เกษตรกรยังมี ความเสี่ยงสูงจากความเสียหายของผลผลิตใน เรื่องโรคแมลง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องดิน และความชื้นในดินในช่วงถั่วเหลืองขาดน้ำหรือ ได้รับน้ำมากเกินไป แปลงถั่วเหลือง การปรับปรุงบำรุงดินและการใส่ปุ๋ยเคมี การเตรียมเมล็ดถั่วเหลือง และคลุกเชื้อ ไรโซเบียมในบริเวณที่ปลูกถั่วเหลืองติดต่อกันทุกปี ถ้าถั่วเหลืองติดปมดี จะพบปมบนรากแก้วและ รากแขนง ปมส่วนหนึ่งมีขนาดใหญ่ สีขาว เมื่อแกะ ดูเนื้อในปมมีสีชมพู แสดงว่าเชื้อไรโซเบียมในดิน ทำหน้าที่อย่างดีแล้ว จึงไม่ต้องคลุกเชื้อให้กับเมล็ด ที่จะปลูกในฤดูต่อไป การปรับปรุงบำรุงดินสำหรับถั่วเหลือง แต่ถ้าปมมีขนาดเล็กหรือเนื้อในปมมีสีคล้ำ แสดงว่าไรโซเบียมที่มีอยู่นั้นไม่สมบูรณ์ ควรคลุก เชื้อในฤดูต่อไป ดังนั้นการคลุกไรโซเบียมแล้วไม่ จำเป็นต้องให้ปุ๋ยไนโตรเจน

  1. ปลูกพืชปุ๋ยสดหมุนเวียน เช่น ปลูกถั่วเขียว ถั่วลิสงหมุนเวียนกับถั่วเหลือง เป็นต้น จะเป็นการ ช่วยปรับปรุงบำรุงดินและสามารถลดการระบาด ของโรคและแมลง
  2. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ที่เจือจาง 1:500 จำนวน 400 มิลลิลิตรต่อไร่ต่อครั้ง เจือจางด้วยน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นหรือราดลงดินทุกๆ 10 วันก่อนออกดอก
  3. การใช้ปุ๋ยเคมี มีวิธีการใช้ปุ๋ยเคมีดังนี้
    1. ใส่ก่อนปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 หรือ 15-15-15 ในอัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ ทำได้ โดยใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมก่อนปลูก เป็นวิธีที่ให้ผลดี แต่สิ้นเปลืองแรงงานมาก หรือหว่านปุ๋ยให้ทั่วแปลง แล้วไถกลบ
    2. ใส่หลังปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 หรือ 15-15-15 ในอัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่ ระหว่างหลุมหลังปลูก 15-20 วัน แล้วไถ (คราด) ดินกลบหรือใส่ปุ๋ยหลังปลูก โดยโรยข้างแถวแล้ว ไถกลบ พร้อมกับกำจัดวัชพืชครั้งแรกหลังปลูก 15- 20 วัน

การใส่ปุ๋ยเคมีสำหรับถั่วเหลือง [code]ที่มา : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร 0-2579-7563 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515[/code]        

No Comments

Post A Comment