วิธีปลูกโสนอัฟริกันเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

15 ก.พ. 2013 วิธีปลูกโสนอัฟริกันเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

โสนอัฟริกัน เป็นพืชตระกูลถั่ว ลักษณะลำต้น ตั้งตรงแตกกิ่งก้านสาขา สามารถเจริญเติบโต ได้ทั้งในสภาพดินไร่และดินนา ในสภาพน้ำท่วมขัง ทนต่อสภาพดินเค็ม มีการเจริญเติบโตเร็ว สามารถเกิดปมได้ทั้งที่ลำต้นและราก ซึ่ง สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ เหมาะใช้ เป็นพืชปุ๋ยสดในพื้นที่นาที่เป็นดินเค็มในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ โสนอัฟริกัน ฤดูกาลปลูกที่เหมาะสม การปลูกโสนอัฟริกัน เริ่มปลูกตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงปลายเดือนกรกฎาคม การเตรียมดิน เมื่อถึงฤดูฝน เริ่มไถเตรียมดินครั้งแรก แล้วตากดิน ไว้เพื่อกำจัดวัชพืช 1-2 สัปดาห์ หลังจากนั้นไถพรวน อีกหนึ่งครั้ง การเตรียมเมล็ดพันธุ์ นำเมล็ดโสนอัฟริกันแช่ใน น้ำร้อน ในอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ประมาณ 3-4 นาที จากนั้นเทโสนอัฟริกัน ลงในน้ำแช่ไว้ประมาณ 1-2 นาที แล้วจึงนำเมล็ดที่ได้มา ผึ่งลมให้เมล็ดพันธ์ุแห้งคลุกเชื้อไรโซเบียม แล้วนำไปปลูก หรือนำเมล็ดพันธ์ุโสนอัฟริกันใส่กระสอบแช่น้ำไว้ประมาณ 1 วัน ให้เมล็ดเริ่มอิ่มตัวด้วยน้ำแล้วคลุกเชื้อไรโซเบียม แล้วนำไปปลูกเมล็ดจะงอกเร็วขึ้น การปลูกมี 3 วิธี

  1. การปลูกแบบหว่าน จะต้องเตรียมดินให้ดีใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตรา 2-3 กก.ต่อไร่ หว่านให้ทั่วแปลง และการหว่านจะต้องให้เมล็ด กระจายสม่ำเสมอ นิยมทำกันในจังหวัดในภาคอีสานที่มี ฝนตกชุก เช่น จังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร การหว่านมักใช้พื้นที่ที่มีบริเวณกว้างขวางมาก เนื่องจาก ขาดแคลนแรงงาน การปลูกโดยการหยอด และการดูแล รักษาทำได้ยากไม่สะดวกหากมีแรงงานพอสมควร จะถอน แยกต้นที่ขึ้นหนาแน่นเกินไปขณะเมื่ออายุ 2-3 สัปดาห์ ให้ มีระยะห่างต้นประมาณ 50 ซม. และนำต้นที่ถอนแยกออก ไปปักดำซ่อมพื้นที่ที่เมล็ดไม่งอก หรือมีระยะต้นห่างเกิน ไป ทั้งนี้ต้นกล้าหรือต้นอ่อนที่จะใช้ปักดำจะต้องไม่ช้ำและ รากขาดเกินไป
  2. การปลูกแบบหยอดเมล็ดเป็นหลุม ใช้เมล็ดประมาณ 2-3 กก.ต่อไร่ ใช้ระยะปลูก ประมาณ 100×50 ซม. (ระหว่างแถว 100 ซม. ระหว่างต้น 50 ซม.) โดยหยอดเป็นหลุมๆ 3-4 เมล็ดแล้วกลบดินบางๆ
  3. การปลูกแบบโรยเป็นแถว ใช้เมล็ดพันธ์ุประมาณ 3-4 กก.ต่อไร่ ใช้ระยะปลูก ระหว่างแถว 75-100 ซม. โดยโรยเป็นแถวบางๆ แล้ว กลบดินให้เรียบร้อย

การปลูกโสนอัฟริกันแบบโรยเป็นแถว การดูแลรักษาโสนอัฟริกัน กำจัดวัชพืชและการถอนแยก หลังจากปลูกโสนอัฟริกันได้ประมาณ 1 เดือน ควรกำจัดวัชพืชถอนแยกต้นโดยหนึ่งหลุมให้เหลือ โสนอัฟริกัน 2-3 ต้นต่อหลุม เท่านั้น การใส่ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 12-24-12 อัตรา 20 กก.ต่อ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อโสนอัฟริกันอายุ 30 วัน และครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยเมื่อโสนอัฟริกันอายุประมาณ 60 วัน ในช่วงออกดอก และใส่ห่างจากโคนต้นโสนอัฟริกันพอประมาณหรือ ประมาณหนึ่งคืบแล้วกลบปุ๋ย การเด็ดยอดโสนอัฟริกัน การเด็ดยอดโสนอัฟริกัน ในวิธีปลูกที่ 1-3 เมื่อต้นโสนอัฟริกันอายุ 45 วัน และสูงประมาณ 75 ซม. หรือสูงประมาณระดับเอว จึงทำการเด็ดยอด โดยวิธีใช้ไม้เรียวที่มีความคมหวด ให้ยอดขาดออกจากกันไป เพื่อให้โสนอัฟริกันแตกกิ่งก้าน เป็นการเพิ่มปริมาณฝัก การกำจัดโรคและแมลง ในช่วงโสนอัฟริกันกำลังออกดอก และฝนทิ้งช่วง จะมีแมลงพวกด้วงน้ำมันและหนอนจะเข้าไปเจาะทำลาย ดอก ให้พ่นยาประเภทถูกตัวตายผสมกับน้ำยาจับใบนำ ไปฉีดพ่น การเก็บเกี่ยว โสนอัฟริกันอายุ 120-150 วัน ประมาณปลายเดือน ตุลาคมฝักของโสนอัฟริกันจะทยอยแห้งและสุกแก่ ฝักโสนอัฟริกันจะแก่ไม่พร้อมกัน เมื่อฝักแก่เต็มที่จะแตก เมล็ดจะร่วงหล่น ในช่วงนี้ต้องหมั่นสังเกต ถ้าฝักแห้ง แก่ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของต้น จึงดำเนินการเก็บเกี่ยว โดยใช้เคียวเกี่ยวโคนต้น แล้วนำไปตากแดดไว้ลานตก ประมาณ 5 หรือ 6 แดด นวด ฝัด และบรรจุกระสอบ จนแห้งทำการนวดโดยใช้รถยนต์เหยียบย่ำหรือ อาจใช้ไม้ตีนวดก็ได้ จากนั้นฝัดเอาสิ่งเจือปนออกแล้ว บรรจุกระสอบ [code]ที่มา : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515[/code]

No Comments

Post A Comment