สายพันธุ์หญ้าแฝก ชนิดต่างๆ และการเลือกปลูกหญ้าแฝกที่เหมาะสำหรับพื้นที่

30 พ.ค. 2013 สายพันธุ์หญ้าแฝก ชนิดต่างๆ และการเลือกปลูกหญ้าแฝกที่เหมาะสำหรับพื้นที่

หญ้าแฝกเป็นพืชตระกูลหญ้า ที่ขึ้นเป็นกอ หนาแน่นอยู่ตามธรรมชาติทั่วทุกภาคของ ประเทศจากที่ลุ่มถึงที่ดอน สามารถขึ้นได้ดี ในดินเกือบทุกชนิด เจริญเติบโตโดยการแตกกอ มีรากยาวและมีจำนวนรากมาก เติบโตหยั่งลึกลง ไปในดินไม่เป็นอุปสรรคต่อพืชที่ปลูกข้างเคียง สามารถนำมาปลูกเพื่อการ อนุรักษ์ดินและน้ำได้ดี หญ้าแฝกที่พบในประเทศ ไทย จำแนกออกได้เป็น 2 ชนิด ด้วยกัน คือ “หญ้าแฝกลุ่ม และหญ้าแฝกดอน สายพันธุ์หญ้าแฝก หญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอน   หญ้าแฝกลุ่ม มีใบและรากยาวกว่าหญ้าแฝกดอน เนื้อใบค่อนข้างเนียน มีไขเคลือบมากทำให้มักเจริญเติบโต ได้ดีในที่ที่มีความชื้นสูงและในน้ำแช่ขัง ใบชี้ตรง เมื่อยาวเต็ม ที่จะหักพับเป็นมุมแหลม การขยายพันธ์ุด้วยหน่อมีอัตราการ รอดสูง ไม่ชอบที่ร่มรำไร เจริญเติบโตและขยายกอได้อย่าง รวดเร็ว แต่ต้องมีการตัดใบจึงจะมีอายุยืนยาว หญ้าแฝกดอน พบทั่วไปในที่ค่อนข้างแห้งแล้ง สามารถขึ้นได้ในที่แดดจัดและที่ร่มรำไร กอจะเตี้ยกว่า หญ้าแฝกลุ่ม ใบหยาบมีไขเคลือบน้อยทำให้ดูกร้าน ใบเมื่อ ยาวเต็มที่จะโค้งลงคล้ายตะไคร้ หลังปลูกเมื่อตั้งตัวได้แล้ว ต้องการการดูแลน้อยกว่าหญ้าแฝกลุ่ม ข้อแตกต่างระหว่างหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอน สายพันธุ์หญ้าแฝกที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ กรมพัฒนาที่ดินได้คัดเลือกหญ้าแฝก โดยการสำรวจ รวบรวมจากสภาพนิเวศวิทยาต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 122 ตัวอย่าง จากทำการคัดเลือกในเบื้องต้น ได้จำนวน 28 สาย พันธ์ุ นำมาปลูกทดสอบคัดเลือกได้ สายพันธ์ุที่มีลักษณะเด่น ทางการอนุรักษ์ดินและน้ำจำนวน 10 สายพันธุ์ ดังนี้ สายพันธุ์หญ้าแฝกลุ่ม 4 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ศรีลังกา กำแพงเพชร 2 สุราษฏร์ธานี สงขลา 3 สายพันธุ์หญ้าแฝกดอน 6 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์เลย นครสวรรค์ กำแพงเพชร ร้อยเอ็ด ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สายพันธุ์หญ้าแฝกที่เหมาะสมสภาพดิน การนำหญ้าแฝกไปปลูกในแต่ละพื้นที่ จะต้อง พิจารณาถึงสายพันธ์ุหญ้าแฝกที่มีการเจริญเติบโตที่เหมาะสม กับพื้นที่ด้วย การเลือกพันธุ์หญ้าแฝกที่เหมาะสมจะทำให้ หญ้าแฝกมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เร็ว เช่น มีลักษณะของความทนทานต่อความแห้งแล้ง กอมีขนาด ใหญ่แตกกอแน่น ในพื้นที่ปลูกที่มีการจัดการดี มีแหล่งน้ำเพียงพอ และดินมีความอุดมสมบูรณ์การนำหญ้าแฝกไปปลูกจะ ประสบความสำเร็จได้ง่าย แต่ในกรณีที่พื้นที่มีสภาพแห้งแล้ง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และอาศัยแต่น้ำฝนธรรมชาติ จะต้องมีการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ โดยเฉพาะการปลูกควร ปลูกต้นฤดูฝนที่ดินมีความชุ่มชื้นต่อเนื่องจนหญ้าแฝกตั้งตัวได้ และแตกยอดใหม่ หลังจากนั้นหญ้าแฝกจะเจริญสานกันแน่น เป็นเสมือนกำแพงธรรมชาติ ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์ดินและ น้ำได้เป็นอย่างดี พื้นที่ดินทราย

  • หญ้าแฝกดอน ได้แก่ สายพันธุ์นครสวรรค์, กำแพง เพชร 1, ร้อยเอ็ดและราชบุรี
  • หญ้าแฝกลุ่ม ได้แก่ สายพันธุ์กำแพงเพชร 2 และ สงขลา 3

พื้นที่ดินร่วน-เหนียว

  • หญ้าแฝกดอน ได้แก่ สายพันธุ์เลย, นครสวรรค์, กำแพงเพชร 1, ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์
  • หญ้าแฝกลุ่ม ได้แก่ สายพันธุ์สุราษฎร์ธานี และสงขลา 3

พื้นที่ดินลูกรัง

  • หญ้าแฝกดอน ได้แก่ สายพันธุ์เลย และประจวบ- คีรีขันธ์
  • หญ้าแฝกลุ่ม ได้แก่ สายพันธุ์ศรีลังกา, กำแพง- เพชร 2, สุราษฎร์ธานี และสงขลา 3

สายพันธุ์หญ้าแฝกที่เหมาะสมสำหรับภาคต่างๆ

  • ภาคเหนือ ได้แก่ สายพันธ์ุศรีลังกา นครสวรรค์ และ กำแพงเพชร
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สายพันธุ์ร้อยเอ็ด และสงขลา 3
  • ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ สายพันธุ์ ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กำแพงเพชร 1 กำแพงเพชร 2 สุราษฎร์ธานี และสงขลา 3 สายพันธุ์ที่สามารถขึ้นได้ใน สภาพดินเค็ม คือ ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์
  • ภาคใต้ ได้แก่ สายพันธ์ุสงขลา 3 และสุราษฎร์ธานี

ฤดูกาลปลูกหญ้าแฝกที่เหมาะสม ฤดูกาลปลูกที่เหมาะสม ได้แก่ ในช่วงต้นฤดูฝน และควรปลูกในขณะที่ดินมีความชุ่มชื้น แต่สำหรับพื้นที่ ที่สามารถให้น้ำได้ก็ควรปลูกก่อนฤดูฝน ทั้งนี้ก็เพื่อให้หญ้า แฝกมีการเจริญเติบโต ซึ่งเมื่อถึงฤดูฝนรั้วหญ้าแฝกที่ปลูกไว้ ก็พร้อมที่จะกรองตะกอนดินและซับน้ำฝนที่ไหลบ่า เอาไว้ ทำหน้าที่ป้องกันการชะล้างพังทลายได้ตั้งแต่ฤดูฝนแรก โดย ทั่วไปหญ้าแฝกจะตั้งตัวและแตกกอชิดติดกันเป็นแนวรั้ว หญ้าแฝกที่ดีจะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 3 เดือน การนำหญ้าแฝกประเภทหญ้าแฝกลุ่มหรือหญ้าแฝก ดอนมาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมในพื้นที่แต่ละแห่ง ต้องคำนึง ถึงการดูแลปฏิบัติกับพืชหลักเป็นสำคัญ ถ้าพืชหลักต้องการ การดูแลปฏิบัติน้อย เช่น พืชไร่ควรใช้หญ้าแฝกดอน ถ้าพืช หลักต้องการการดูแลรักษาปฏิบัติเกี่ยวกับการพรวนดิน การ ใส่ปุ๋ย เก็บเกี่ยวผลผลิต ฯลฯ เช่น พืชผัก ไม้ผล ควรใช้ หญ้าแฝกลุ่ม เพราะหญ้าแฝกดอนมีใบคมและขนมาก เป็น อุปสรรคต่อผู้ปฏิบัติงานทำให้เกิดการระคายเคือง ยกเว้น กรณีที่ต้องการใช้หญ้าแฝกปลูกในพื้นที่ร่มรำไร จะต้องใช้ หญ้าแฝกดอน ซึ่งทนร่มมากกว่าหญ้าแฝกลุ่ม ส่วนสายพันธ์ุ ในประเภทหญ้าแฝกลุ่มหรือในประเภทหญ้าแฝกดอน แต่ละ สายพันธุ์มีคุณสมบัติในการอนุรักษ์ดินและน้ำไม่แตกต่างกัน [code]ที่มา : สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน โทร 0-2579-1792 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515[/code]    

No Comments

Post A Comment