เกษตรกรแก้ไขดินเสื่อมสภาพนาร้าง เป็นนาข้าว และสวนปาล์มสร้างรายได้

นาร้าง

20 ต.ค. 2012 เกษตรกรแก้ไขดินเสื่อมสภาพนาร้าง เป็นนาข้าว และสวนปาล์มสร้างรายได้

นาร้าง ในห้วงปีที่ผ่านมานั้น รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งจัดทำนโยบายเร่งด่วนต่างๆขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งนอกจากเป็นการเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ รวมทั้งปากท้องประชาชน โดยเฉพาะในภาคการเกษตรที่กระทรวงพญานาคดูแล… นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตร กระทรวงในฐานะต้นน้ำ จึงเดินหน้าจัดทำโครงการต่างๆขึ้น เพื่อนำสันติสุข ความปลอดภัยกลับมาสู่ชายแดนใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพยกระดับรายได้เกษตรกรให้สอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตตามความต้องการของคนในชุมชนให้ดีขึ้น และโครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่า ปรับปรุงพื้นที่นาร้างให้สามารถปลูกยาง ปาล์มน้ำมัน ตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้ อันประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ซึ่งการพัฒนาแบ่งออกเป็น การฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว และ เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ที่ขึ้นอยู่กับความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก ซึ่งกระทรวงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเข้ามารับหน้าที่ปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้กลับมาใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกได้อีกครั้ง นายปรีดา ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา บอกว่า ที่ผ่านมาการปลูกข้าวในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้นั้น ผลผลิตที่ได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นดินเปรี้ยว ดินเค็ม ทำให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ดังนั้น เกษตรกรจึงหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจตัวอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า หรือไม่ก็ปล่อยทิ้งที่นาให้รกร้างว่างเปล่า …ดังนั้น เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 สงขลาร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดทำแปลงปลูกข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่รูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งศึกษาการปรับปรุงบำรุงดิน การแกล้งดิน ให้ความรู้แนะนำวิธีการทำและใช้พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ปุ๋ยหมัก กระทั่งสามารถพลิกฟื้นนาร้างแล้วหันมาปลูกข้าวได้อีกครั้ง ปรับปรุงบำรุงดินกระทั่งสามารถปลูกข้าวและปาล์มฯ. “ในการเข้าไปฟื้นฟูนั้น เราจะดูความเหมาะสมของพื้นที่ด้วยคือพื้นที่ไหนที่เป็นที่ลุ่มลึกมีน้ำท่วมขัง เราจะส่งเสริมให้ปลูกปาล์มน้ำมัน พื้นที่ไหนปลูกข้าวได้ก็จะส่งเสริมให้ปลูกข้าว นอกจากนั้น ก็จะส่งเสริมให้รู้จักปรับปรุงดิน เช่น ถ้าพื้นที่นาเป็นดินเปรี้ยว ก็ให้ใช้ปูนฝุ่นเพื่อลดความเป็นกรด พื้นที่ดอน เช่น สวนยางพาราเป็นกรด ก็ให้ปรับปรุงดินโดยใช้ไดโนไมต์ 500 กก./ไร่ ถ้าเป็นหินปูนก็ใช้ 1 ตัน/ไร่” จากพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หลังได้รับการฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน ส่งผลให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อยู่ดีมีสุขมากขึ้น ปัจจุบันมีจำนวนพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าวและปาล์มน้ำมันแล้วในจังหวัดปัตตานี 42,318 ไร่ ยะลา 12,126 ไร่ นราธิวาส 16,040 ไร่ สตูล 7,036 ไร่ รวมทั้งจังหวัดสงขลา 94,890 ไร่ โดยพื้นที่ 15 ไร่ เกษตรกรตัดปาล์มน้ำมันได้ประมาณ 7 ตันต่อครั้ง และใน 1 เดือนจะสามารถตัดผลผลิตได้ 2 ครั้ง การพลิกฟื้นนาร้างให้คืนกลับมาสู่ผืนนาข้าวและแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน ไม่เพียงแต่ทำให้ที่ดินทิ้งร้างสามารถกลับใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ยังช่วยให้เกษตรกรมีรายได้กลับคืนดังเดิมอีกด้วย.

No Comments

Post A Comment