เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน การผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมี

โครงการส่งเสริมการทำนา เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน

07 พ.ย. 2012 เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน การผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมี

โครงการส่งเสริมการทำนา เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน “ข้าว” การผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด เช่น ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรค แมลง และสัตว์ศัตรูข้าว ตลอดจนสารเคมีที่ใช้รมเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บ การผลิตข้าวอินทรีย์นอกจากจะทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยจากสารพิษแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย โดยพื้นที่ตั้ง และรอบ ๆ ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บางหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทำการเกษตร คือ ปลูกข้าวประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ และมีการใช้สารเคมีในจำนวนที่มาก ดังนั้นศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บางหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จึงส่งเสริมให้เกษตรกรทดลองปลูกข้าวโดยไม่ใช่สารเคมี จำนวน ๒ ไร่ เพื่อเป็นแปลงต้นแบบให้กับเกษตรกรที่สนใจต่อไป โครงการเริ่มเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ [code] ที่มา : ศูนย์ ๓ วัยฯ บางหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [/code]

No Comments

Post A Comment