แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้ได้ผลดี

29 ม.ค. 2013 แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้ได้ผลดี

จากผลการติดตามผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมการทำและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยกรมพัฒนา ที่ดินได้รับฟังปัญหาและรับทราบวิธีการที่หมอดินอาสา เกษตรกร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนา ที่ดินเองที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสารเร่ง พด.2 ตามสูตรและขั้นตอนที่กรมฯ แนะนำไว้ ในการปฏิบัติพบว่ายังมี ปัญหาที่พบในหลายเรื่อง ได้นำมาสรุปเพื่อให้สามารถนำไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำไปปฏิบัติ หมอดินและเกษตรกรอย่างทั่วถึง ดังนี้ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

สาเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

สาเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจาก พด.2 ให้มีประสิทธิภาพ นั้นมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ไม่ซับซ้อนและยุ่งยาก เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้เอง เพียงแต่ต้องทำให้ถูกต้อง และตามขั้นตอนดังนี้

  1. เตรียมวัสดุมีลักษณะสดและจำนวนปริมาณ ตามสูตร สับหรือหั่นวัสดุ
  2. ผสมกากน้ำตาล 5 กก. สารเร่ง พด. จำนวน 2 ซอง (จะใช้ พด.2 1 ซอง + พด.6 1 ซอง) ผสมน้ำ 5 ลิตร รำข้าว 5 กก. ผักหรือผลไม้ 5 กก. คลุกให้เข้ากัน ส่วนผสมนี้ถ้าสามารถบ่มเชื้อไว้ 2 วัน หรือ 48 ชั่วโมง ก็จะดีมาก
  3. นำส่วนผสมในข้อ 2 ผสมกับวัสดุในข้อ 1 เติมกากน้ำตาลอีก 5 กก. เติมน้ำให้อยู่ต่ำกว่าผิววัสดุ 10 เซนติเมตร
  4. หมักไว้ในที่ร่ม ให้แง้มฝาไว้ (ไม่ปิดสนิท)
  5. การคนหรือกวนเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากให้คน ทุกๆ 7 วัน โดยให้สังเกตทุก 3-4 วันว่าสีของฝ้าด้าน บนเป็นอย่างไร ถ้าสีขาว เหลือง หรือนวล ให้เอาไม้แทง ช่วยระบายก๊าซออก ถ้าครบรอบ 7 วัน สีฝ้าจะเป็นสีเทา เข้มหรือดำ ให้คนลึกประมาณ 25 ซม. เท่านั้น (การคนลึก ถึงก้นถังจะให้เชื้อจมน้ำการย่อยสลายจะช้า) ปรับปริมาณ น้ำ ให้อยู่ที่ 5-10 ซม. เติมกากน้ำตาลในสัดส่วน 1:5 ของ ปริมาณน้ำที่เติม
  6. การคนเฉพาะส่วนบนจะทำ 3 ครั้ง ส่วนครั้งที่ 4 หรือวันที่ 28 จะคนตลอดถัง (หอยเชอรี่จะคนเฉพาะ ส่วนบนถึงครั้งที่ 6 หรือวันที่ 42 ทิ้งให้ตกตะกอน)
  7. ทิ้งให้ตกตะกอน 10-15 วันเพื่อให้แยกส่วนที่ใส กากข้น และกากหยาบออกจากกัน
  8. รินส่วนที่ใสด้านบนออกซึ่งเป็นส่วนที่ดีที่สุดเอา ไปใช้ นำกากทั้งหมดออกไปทำปุ๋ยหมักหรือใส่รอบโคน ไม้ยืนต้น ควรกลบหรือคลุมด้วยวัสดุเศษพืช รดน้ำระวัง ปริมาณและความเข้มข้นเพราะถ้ามากพืชจะตายได้
  9. กากข้น (ที่เป็นโคลน) นำมาใส่ถังไว้ให้ตกตะกอน แยกส่วนใสไปใช้จนเหลือแต่กากข้นเหนียวเอาออกจากถังไป ทำปุ๋ยหมัก หรือใส่นำไม้ยืนต้นได้ตามความเหมาะสม

[code]ที่มา : สำนักงานเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน โทร. 0-2579-2875 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 0-2579-8515 [/code]  

No Comments

Post A Comment