แมลงศัตรูในโรงเก็บข้าวเปลือก

15 พ.ย. 2010 แมลงศัตรูในโรงเก็บข้าวเปลือก

แมลงศัตรูในโรงเก็บข้าวเปลือก หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ เรียบร้อยแล้ว การลดความชื้นเมล็ดก่อนการเก็บรักษาเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไป (ถ้ายังไม่ได้ขายข้าว) ชาวนาควรระมัดระวัง เรื่องความชื้นเมล็ดข้าวเป็น อันดับแรก ไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% เนื่องจากความชื้นในเมล็ดจะส่งเสริมการเจริญเติบโตและแพร่กระจายของโรคที่ ติดมากับเมล็ดข้าว อีกทั้งเกิดการสะสมความร้อนในกองข้าว ในกรณีเก็บข้าวเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูถัดไป โรค และความร้อนในกองที่เกิดขึ้นจะทำให้ เปอร์เซ็นต์ความงอกลดลง สำหรับข้าวที่เก็บไว้เพื่อใช้บริโภคหรือขายก็จะมีผลถึง ความสะอาด และคุณภาพข้าวที่ลดต่ำลง ชาวนาสามารถลดความชื้นข้าวไปที่ประมาณ 14% ได้โดยการตากฟ่อนข้าวบนลานที่แห้งและสะอาด 2-3 แดด และตากอีกประมาณ 1-2 แดด หลังจากนวดข้าวแล้ว ความหนาของกองข้าวที่ตากประมาณ 5-10 เซนติเมตร และพลิกกลับกองข้าววันละ 4-5 ครั้ง ผีเสื้อข้าวเปลือก (angoumois grain moth) ชื่อวิทยาศาสตร์ Sitotroga cerealella (Olivier) วงศ์ : Gelechiidae อันดับ : Lepidoptera ชื่อสามัญอื่น : – วงจรชีวิตและระยะทำลายพืช ไข่ หนอน ดักแด้ ตัวเต็มวัย ความสำคัญและลักษณะการทำลาย

ลักษณะการทำลายของผีเสื้อข้าวเปลือก

ศัตรูสำคัญของข้าวเปลือก โดยการวางไข่ที่เมล็ดข้าวเปลือกตั้งแต่อยู่ในนา หนอนกัดกินภายในเมล็ดจนเหลือแต่เปลือก การทำลายมีเฉพาะส่วนบนของกองข้าวเปลือกเท่านั้น พืชอาหาร นอกจากทำลายข้าวเปลือกแล้ว ยังทำความเสียหายให้กับข้าวโพด ข้าวสาลี การป้องกันกำจัด o ทำความสะอาดโรงเก็บ อย่าให้มีเมล็ดพืชเก่าตกค้างอยู่ o ลดความชื้นในเมล็ดให้เหลือ 10% เพื่อลดจำนวนแมลง o ควบคุมอุณหภูมิโดยการใช้ความร้อนหรือเย็นจัดเพื่อให้แมลงหยุดการเจริญเติบโตและบางชนิดตายไป o เก็บรักษาในสภาพสุญญากาศหรือภาชนะที่ปิดมิดชิด o ใช้สารฆ่าแมลง ตามคำแนะนำ


ด้วงงวงข้าว (rice weevil)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Sitophilus oryzae (Linnaeus) วงศ์ : Curculionidae อันดับ : Coleoptera ชื่อสามัญอื่น : มอดข้าวสาร วงจรชีวิตและระยะทำลายพืช ไข่ หนอน ดักแด้ ตัวเต็มวัย

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย

ศัตรูสำคัญทำลายเมล็ดพืชในโรงเก็บ หนอนและเต็มวัยกัดกินเนื้อเมล็ดอยู่ภายใน เมล็ดที่ถูกทำลายจะเป็นรูและข้างในเป็นโพรง พืชอาหาร เมล็ดธัญพืชทุกชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี เป็นต้น การป้องกันกำจัด o ทำความสะอาดโรงเก็บ อย่าให้มีเมล็ดพืชเก่าตกค้างอยู่ o ลดความชื้นในเมล็ดให้เหลือ 10% เพื่อลดจำนวนแมลง o ควบคุมอุณหภูมิโดยการใช้ความร้อนหรือเย็นจัดเพื่อให้แมลงหยุดการเจริญเติบโตและบางชนิดตายไป o เก็บรักษาในสภาพสูุญญากาศหรือภาชนะที่ปิดมิดชิด o ใช้สารฆ่าแมลง ตามคำแนะนำ


มอดข้าวเปลือก (lesser grain borrer)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhyzopertha dominica (Fabricius) วงศ์ : Bostrychidae อันดับ : Coleoptera ชื่อสามัญอื่น : มอดหัวป้อม, มอดหัวไม้ขีด วงจรชีวิตและระยะทำลายพืช ไข่ หนอนดักแด้ ตัวเต็มวัย

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย

ศัตรูสำคัญของข้าวเปลือก หนอนกัดกินอยู่ภายในเมล็ด ส่วนตัวเต็มวัยแทะเล็มเมล็ดให้เป็นรอยหรือเป็นรู และขับถ่ายของเสียออกมาจนเมื่อนำไปทำให้อาหารจะมีกลิ่นเหม็น พืชอาหาร ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี พืชหัว การป้องกันกำจัด o ทำความสะอาดโรงเก็บ อย่าให้มีเมล็ดพืชเก่าตกค้างอยู่ o ลดความชื้นในเมล็ดให้เหลือ 10% เพื่อลดจำนวนแมลง o ควบคุมอุณหภูมิโดยการใช้ความร้อนหรือเย็นจัดเพื่อให้แมลงหยุดการเจริญเติบโตและบางชนิดตายไป o เก็บรักษาในสภาพสูุญญากาศหรือภาชนะที่ปิดมิดชิด o ใช้สารฆ่าแมลง ตามคำแนะนำ

No Comments

Post A Comment