ใบข้าวและคลอรีน แอพพลิเคชั่นเพื่อเกษตรกร

ใบข้าวและคลอรีน แอพพลิเคชั่น

09 ม.ค. 2013 ใบข้าวและคลอรีน แอพพลิเคชั่นเพื่อเกษตรกร

“ดร.ศรัณย์  สัมฤทธิ์เดชขจร”  ผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยปฎิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  หรือ เนคเทค    บอกถึงแอพพลิเคชั่นแรกที่เรียกว่า ใบข้าว(BaiKhaoNK ) หรือ เครื่องประมาณความต้องการธาตุไนโตรเจน-โพแทสเซียมของต้นข้าวในนาโดยใช้ โทรศัพท์มือถือ ว่า เป็นการพัฒนามาจากเครื่องตรวจวัดสีสารละลาย ใบข้าวและคลอรีน แอพพลิเคชั่น ต่อมาได้รับโจทย์เกี่ยวกับการดูสีของใบข้าว  ที่เดิมนักวิชาการเกษตรหรือเกษตรกรจะใช้การเทียบสีด้วยสายตา ซึ่งผิดพลาดได้ง่าย    จึงพัฒนามาเป็นเครื่องตรวจวัดสีของใบข้าว ที่สามารถประเมินการขาดธาตุไนโตรเจนของต้นข้าวในนาได้ว่าขาดมากน้อยแค่ไหน และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีบนมือถือ ทำให้ทีมวิจัยพัฒนาต่อยอดมาเป็นแอพพิเคชั่นบนมือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์  มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ สามารถใช้อ่านสีของใบข้าวเพื่อการประเมินความต้องการธาตุอาหารไนโตรเจน ของต้นข้าวในนา โดยไม่ต้องใช้สารเคมี และ ไม่ต้องทำลายใบข้าว ช่วยให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม  เพื่อลดต้นทุนในการเพาะปลูก สำหรับปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ได้มีการสอบเทียบและอ้างอิงปริมาณการใส่ปุ๋ยยูเรียด้วยวิธีการวัดแบบกำหนด เวลาจากแถบวัดสีใบข้าว มาตรฐาน ของกรมการข้าว ผ่านการทดสอบภาคสนามที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ   ที่ฟิลิปปินส์   พบว่าสามารถตรวจวัดสีของใบข้าวได้อย่างถูกต้อง    นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับการประเมินการขาดธาตุอาหารโปแตสเซียม ของใบข้าว ซึ่งอยู่ระหว่างทำการทดสอบ ส่วนแอพพิเคชั่น  คลอรีน (CL)  ดร.ศรัณย์ บอกว่า  เป็นระบบตรวจวัดปริมาณคลอรีนในบ่อกุ้งด้วยอุปกรณ์พกพาฉลาด    ใช้หลักการของการตรวจวัดค่าสี   ผสมผสานกับการทำปฏิกิริยาของคลอรีนในน้ำกับสารเคมีที่ทำให้เกิดสีขึ้น ใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์   สามารถวิเคราะห์หาค่าสีที่เกิดขึ้นในระดับสีต่างๆ เทียบกับสีของวัตถุอ้างอิง   ซึ่งช่วยให้สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับสีและปริมาณความเข้มข้นของ คลอรีนได้ในช่วง 0-2 ส่วนในล้านส่วน (ppm) เมื่อใช้ร่วมกับน้ำยาโอโทลิดีน ที่ทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์ โดยผลที่ได้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการนำไปใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะการตรวจสอบน้ำก่อนที่จะเอาลูกกุ้งลงซึ่งถ้ามีคลอรีนน้อยกว่า 0.05 ppm จะแสดงผลตัวเลขเป็น 0 ppm พร้อมแสดงแถบสีเขียว  แต่ถ้ามีคลอรีนมากกว่า 0.3 ppm จะแสดงผลตัวเลข > 0.3 ppm พร้อมแสดงแถบสีแดงทดสอบการใช้งานแล้วที่ฟาร์มกุ้งในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ผลเป็นที่พอใจทั้งสองแอพทำงานบนโทรศัพท์มือถือ ที่มีกล้องด้านหลังและใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2.2 ขึ้นไป จากการที่พัฒนาจนใช้งานได้ง่าย สะดวก  โหลดใช้ได้ฟรีต่อไป ผู้วิจัยมีแผนผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในระดับชุมชน . [code]ที่มา : http://www.dailynews.co.th/technology/176838 [/code]

No Comments

Post A Comment