ไม้เชิงวิศวกรรมจากไม้ยางพารา

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 ไม้เชิงวิศวกรรมจากไม้ยางพารา

ไม้เชิงวิศวกรรม,ไม้ยางพาราประเทศไทยใช้ไม้ยางพาราในอุตสาหกรรมไม้แปรรูป, เฟอร์นิเจอร์, ทำแผ่นไม้ประกอบ ฯลฯ ซึ่งไม้ยางพาราถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยในแต่ละปีจะมีการ โค่นต้นยางพาราปีละ 25,000 ไร่ แต่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เพียง 30-35% ส่วนที่เหลือจะถูกเผาทิ้ง และไม้ที่นำมาใช้ประโยชน์ในแต่ละขั้นตอนก็มีการสูญเสียอย่างมากมาย เช่นในการเลื่อยไม้ยางพาราจะมีการสูญเสียถึง 50-55% ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวทำให้คณะผู้วิจัยมีความคิดว่าหากเราสามารถเพิ่มมูลค่า จากไม้ยางพาราจากโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ประกอบกับประเทศไทยมีการเจริญเติบโตในด้านก่อสร้างสูงขึ้นทุกปีทำให้เกิด ความคิดว่าถ้าสามารถนำไม้ยางพาราที่มีมากมายเหล่านี้มาทำเป็นวัสดุก่อสร้าง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศจึงทำให้เกิดแนวความคิดในการทำ Engineered Wood จากไม้ยางพารา ซึ่งผลงานวิจัยนี้สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าไม้ยางพารา ซึ่งในปัจจุบันไม้ยางพารามีราคาสูงขึ้นทุกๆวันซึ่งจะทำให้เป็นการใช้ ประโยชน์ไม้ยางพาราได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ในด้านการก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง

ระบบการปลูกยางพาราเพื่อผลิตชิ้นไม้สับ

ในปัจจุบันประเทศไทย มีการใช้ไม้ยางพาราขนาดเล็กที่ใช้จากกิ่ง,ก้าน  เพื่อใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบ  เช่น Particle  board  MDF  แต่เนื่องจากการใช้ไม้เหล่านั้นต้องรอการโค่นไม้ยางพาราที่มีอายุประมาณ  25  ปี  ทำให้มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการผลิตในอุตสาหกรรม  คณะผู้วิจัยจึงมีความคิดว่า  ถ้ามีการจัดการปลูกไม้ยางพาราแบบใหม่  เพื่อให้ผลผลิตในการเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว ขึ้น  (3ปี)  และยังสามารถมีต้นยางพาราเหลือไว้สำหรับกรีดยางได้ตามปรกติเหมือนเดิม  ซึ่ง  จะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น  การใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างคุ้มค่า  และที่สำคัญทำให้มีวัตถุดิบป้อนต่อโรงงานอุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกับอย่างพอ เพียง

No Comments

Post A Comment