ตุลาคม 2010

30 ต.ค. 2010 ศิลปะและวัฒนธรรมข้าว

ถ้าจะพูดถึงพิธีกรรมที่เกี่ยวกับข้าวในสังคมไทย อาจพูดได้ว่าหมายถึงพิธีกรรมเกือบทั้งหมดในสังคมไทยทีเดียว เพราะพิธีกรรมที่มีความหมายและมีความสำคัญต่อชีวิตของคนไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ชาวนานั้น ที่สำคัญที่สุดก็คือ พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการทำมาหากิน

Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

30 ต.ค. 2010 ประวัติข้าวไทย

พันธุ์ข้าวที่มนุษย์เพาะปลูกในปัจจุบันพัฒนามาจากข้าวป่าในตระกูล Oryza gramineae สันนิษฐานว่า พืชสกุล Oryza มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนชื้นของทวีป Gondwanaland ก่อนผืนดินจะเคลื่อนตัวและเคลื่อนออกจากกันเป็นทวีปต่าง ๆ เมื่อ230-600 ล้านปีมาแล้ว

Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

29 ต.ค. 2010 มันสำปะหลัง เพื่อผลิตเอธานอล

ในระยะ2 – 3 ปีมานี้ หลายฝ่ายเริ่มหันมาให้ความสนใจ ศึกษาทดลอง “ พืชพลังงาน ” ไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมัน และสบู่ดำ สำหรับผลิตไบโอดีเซล อ้อย ข้าวโพด ข้าวฟ่างหวาน และมันสำปะหลัง สำหรับผลิตเอทานอลนำไปผสมกับ น้ำมันเบนซินเป็น “ แก๊สโซฮอล์ ”

Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

29 ต.ค. 2010 พันธุ์มันสำปะหลัง สำหรับผลิตเอทานอล

จากข้อมูลของสถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร ระบุว่ามันสำปะหลังมีชื่อ วิทยาศาสตร์ว่า Manihot esculenta Crantz มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตอเมริกาใต้ มีลักษณะเป็นไม้พุ่มสูงประมาณ 1 – 5 เมตร มีอายุอยู่ได้นานหลายปี มีทั้งที่ไม่แตกกิ่ง และแตกกิ่งในระดับต่าง ๆ ลำต้นมีสีแตกต่างกันตามพันธุ์

Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

29 ต.ค. 2010 การปลูกอ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากยิ่งขึ้น

การผลิตอ้อยอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะทำให้ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้น และผลผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้น จะผลิตอ้อยให้ถูกต้องและเหมาะสมได้อย่างไร เพื่อจะยกระดับปริมาณผลผลิตให้ได้มากกว่าเดิม ซึ่งจะต้องอาศัยวิธีการหรือเทคโนโลยีการจัดการและการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

28 ต.ค. 2010 การทำแปลงกิ่งตายางพารา และแปลงกล้ายางพารา

ลักษณะแปลงกิ่งตายางและแปลงกล้ายางที่ดี: 1. แปลงกิ่งตาควรเป็นเอกเทศ เป็นที่ราบ ดินดี ใกล้แหล่งน้ำ และการคมนาคมสะดวก 2. แปลงกิ่งตา ควรแบ่งแปลงให้ชัดเจน อย่าให้พันธุ์ยางปะปนกัน 3

Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

28 ต.ค. 2010 การปลูกยางพารา

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ ของประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรกว่า 6 ล้านคน หรือร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ในปี 2544 ยาง ผลิตภัณฑ์ยาง และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา ทำรายได้จาก

Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

28 ต.ค. 2010 การดูแลรักษาสวนยางพารา

การจัดการสวนยางให้มีสุขลักษณะที่ดี ย่อมส่งผลต่อปริมาณผลผลิต(น้ำยาง)ที่จะได้รับ และยังสะดวกต่อการเข้าไปปฏิบัติงานในสวนอีกด้วย

Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

28 ต.ค. 2010 การปลูก”ผักเหมียง(เหลียง)”ร่วมต้นยางพารา

ผักเหมียง เป็นพืชผักชนิดหนึ่ง เป็นไม้พุ่มไม้ป่าที่เจริญเติบโตได้ดีภายใต้ร่มเงาต้นไม้อื่นๆ เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้นจำพวกยางพารา จึงเป็นพืชที่เหมาะจะนำมาปลูกเป็นพืชร่วมยาง มีด้วยกัน 3 ชนิด คือ 1. ชนิดใบ

Read More