สิงหาคม 2011

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 การปลูกไม้สักให้ได้ราคาสูง

การปลูกไม้สัก, การปลูกไม้สักให้ได้ราคาสูง, ราคาไม้สักทำอย่างไรจึงจะปลูกไม้สักอายุ 16 ปี ให้เป็นไม้ ซึงสักโตมากกว่า 110 เซนติเมตร และยาวมาก กว่า 6.50 เมตร หรือมีมูลค่าของต้นสักซึ่ง เปรียบเสมือนเป็นทองคำเขียบบนดินเท่ากับราคาทองคำจริงๆให้ได้นั้น มีคำตอบดังต่อไปนี้ วิธีการปลูก-บำรุงสวนสักอายุ 16 ปีให้มีมูลค่าสูงด้วยบันได 6 ขั้น
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 คุณสมบัติและประโยชน์ของไม้แต่ละชนิด

คุณสมบัติของไม้, ประโยชน์ของไม้ในที่นี้จะกล่าวถึงคุณสมบัติและประโยชน์ของไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้อแข็งปานกลาง และไม้เนื้ออ่อน ที่ควรทราบตามลำดับ ดังนี้ 1) ไม้เนื้อแข็ง มีหลายชนิด เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้แดง ซึ่งมีคุณสมบัติและประโยชน์ที่ควรทราบดังต่อไปนี้ 1.1) ไม้เต็ง เป็น ต้ไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ขึ้นเป็นหมู่ตามป่าแดดทั่วไปยกเว้นภาคใต้ลักษณะเนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลอ่อน
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา

ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา,ไม้ยางพาราในปัจจุบันความต้องการใช้ไม้ยางพาราทั้งในด้านเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือความต้องการใช้เนื้อไม้โดยตรงยังคงมีอยู่และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากไม้มีคุณสมบัติเฉพาะตัวและความสวยงาม จากความสำคัญและความต้องการใช้ไม้เพิ่มมากขึ้น การค้นคว้าและการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ต่ออุตสาหกรรมการผลิตประเภทต่างๆที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการผลิต การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าของไม้ขึ้นมา
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 ประโยชน์ของไม้ยูคาลิปตัส

ประโยชน์ของไม้ยูคาลิปตัสยูคาลิปตัสสามารถนำมาปลูกเป็นสวนป่าเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูงเมื่อเปรียบเทียบกับไม้โตเร็วชนิดอื่น ในช่วง 1 – 2 ปีแรกสามารถปลูกพืชควบในพื้นที่สวนป่าแบบไร่นาป่าผสม หรือวนเกษตรได้ เช่น ปลูกละหุ่ง เผือก ถั่วลิสง สัปปะรด ข้าวโพด ข้าว หญ้ากินี ฯลฯ ในระหว่างแถวของยูคาลิปตัสซึ่งจากการวิจัยของนักวิชาการพบว่า พืชควบที่ปลูกให้ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ดีและ ยูคาลิปตัสไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อพืชเกษตร ที่ปลูกแต่อย่างใด
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 การตัดฟันและการไว้หน่อไม้ยูคาลิตัส

การตัดฟันไม้ยูคาลิตัส,การไว้หน่อไม้ยูคาลิตัส1.ปลูกระยะ 1x1 เมตร (ไร่ละ 1,600 ต้น) ปีที่ 2 ตัดออก 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อทำฟืนขนาดเล็ก ปีที่ 3 – 4 ตัดออก 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อทำฟืนและถ่าน ที่เหลือตัดในปีที่ 5 เพื่อทำเยื่อกระดาษ ชิ้นไม้สับ เสาขนาดเล็ก และไม้แปรรูปขนาดเล็ก
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 ระยะการเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิตัส

ไม้ยูคาลิตัส,การเจริญเติบโตของไม้ยูคาลิตัสการปลูกสร้างสวนป่ายูคาลิปตัส ถ้าหากได้มีการดำเนินการปลูกและบำรุงรักษาอย่างดีถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว ต้นยูคาลิปตัสที่ปลูกในสวนป่า จะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตอบแทนในระยะเวลา 5 ปี การเจริญเติบโตของยูคาลิปตัสในระยะ 5 – 7 ปีแรกไม่ต้องการเนื้อที่เท่าใดนัก เนื่องจากมีเรือนยอดแคบๆ แม้บางแห่งจะเห็นต้นไม้อยู่อย่างเบียดเสียดกันบ้างแต่การเจริญเติบโตยังคง เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงยังไม่จำเป็นนัก
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 การบำรุงรักษาและการดูแลไม้ยูคาลิตัส

การบำรุงรักษาไม้ยูคาลิตัส,การดูแลไม้ยูคาลิตัสการกำจัดวัชพืช เนื่องจากยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส มีความต้องการแสงและมีความสามารถในการแก่งแย่งกับพวกวัชพืชในระยะแรกได้น้อย ดังนั้น การดายวัชพืชอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องจำเป็นแต่เมื่อต้นไม้สูงพ้นวัชพืช แล้ว การดายวัชพืชรอบโคนต้นปีละครั้งก็เป็นการเพียงพอ
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 การปลูกไม้ยูคาลิตัสที่เหมาะสม

การปลูกไม้ยูคาลิตัส,ยูคาลิตัสขนาดกล้าไม้ที่พอเหมาะในการย้ายปลูก อายุประมาณ 3 – 5 เดือน สูงประมาณ 25 – 40 ซม. ควรเลือกปลูกหลังจากวันที่ฝนตก ทำให้ดินเปียกชื้นพอสมควร ประการสำคัญถุงพลาสติก ต้องฉีกออกและทิ้งนอกหลุม เพื่อให้ระบบรากสามารถชอนไชออกไปตั้งตัว และหาอาหารได้ดีขึ้นแล้ว กลบดินและกดรอบๆ ต้นไม้ให้แน่น ในบริเวณพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 การเตรียมพื้นที่ปลูกไม้ยูคาลิตัส

การเตรียมพื้นที่ปลูกเป็นขั้นตอนหนึ่ง ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของยูคาลิปตัส การจะจัดเตรียมพื้นที่ปลูกอย่างไรขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ สภาพดินซึ่งจะต้องพิจารณาในแต่ละพื้นที่ดังต่อไปนี้ 1. ในสภาพพื้นที่ที่แห้งแล้ง เช่น เป็นดินลูกรัง พื้นที่ประเภทนี้จะมีไม้แคระแกรน ขึ้นกระจัดกระจายทั่วไป ซึ่งกีดขวางการเจริญเติบโตของไม้ที่ปลูกและมีปัญหา
Read More