ธันวาคม 2012

ตองแตบ

21 ธ.ค. 2012 ตองแตบ

ตองแตบ Macaranga denticulata (Blume) Müll. Arg. วงศ์ EUPHORBIACEAE ชื่ออื่น กะหลำป้าง, สลาป้าง (ตราด); ตองเต้า (ภาคเหนือ); เต้าแม้ว, ปอขี้แฮด (เชียงใหม่); ปอหมัน (แพร่) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้ออ่อน โตเร็ว ไม่ผลัดใบ ขนาดเล็ก สูงไดป้ ระมาณ 10 ม. ทรงพุม่ กลมเตี้ยและแผอ่ อกขา้ งไดดี้ กิ่งกา้ น เป็นสัน มีขุยสีเทาแกมเหลืองหนาแน่นทั่วไป ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ ใบเรียงเวียน รูป สามเหลี่ยมเกือบกลม...

Read More
ซ้อ

21 ธ.ค. 2012 ซ้อ

ซ้อ Gmelina arborea Roxb. วงศ์ LAMIACEAE (LABIATAE) ชื่ออื่น ช้องแมว (ภาคกลาง); แต้งขาว (เชียงใหม่), เป้า นก (อุตรดิตถ์); เฝิง (เพชรบุรี, ภาคเหนือ); ม้าเหล็ก (กาญจนบุรี); สันปลาช่อน (สุโขทัย) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้ออ่อนหรือแข็งปานกลาง โตเร็ว ผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงได้ประมาณ 25 ม. เปลือกเรียบ ล่อนเป็นแผ่นเล็กน้อย สีน้ำตาลอ่อน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ ใบเรียงตรงข้าม สลับตั้งฉาก รูปไข่ ยาว 7–20 ซม....

Read More
เฉียงพร้านางแอ

21 ธ.ค. 2012 เฉียงพร้านางแอ

เฉียงพร้านางแอ Carallia brachiata (Lour.) Merr. วงศ์ RHIZOPHORACEAE ชื่ออื่น กวางล่าม้า (ตราด); แก็ก, วงคด, องคต (ลำปาง); ต่อไส้, สันพร้านางแอ (ภาคกลาง); นกข่อ, ส้มป้อง (เชียงใหม่); บงคด (แพร่); สีฟันนางแอ (ภาคเหนือ); โองนั่ง (อุตรดิตถ์) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้ออ่อน โตเร็ว ไม่ผลัดใบ ขนาดเล็กถึงขนาด กลาง สูงได้ประมาณ 20 ม. เปลือกค่อนข้างเรียบ หรือขรุขระเล็กน้อย สีน้ำตาลปนเทา เปลือกในสีเหลืองคล้ำ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ...

Read More

18 ธ.ค. 2012 การไถกลบตอซังข้าว เพิ่มอินทรียวัตถุและจุลินทรีย์ดิน

การไถกลบตอซัง หมายถึง การไถกลบตอซัง ข้าวหรือพืชไร่ที่อยู่ในไร่นาภายหลังการ เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ลงไปในดินระหว่างการ เตรียมพื้นที่เพาะปลูกขณะที่ดินมีความชื้น และปล่อย ทิ้งไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้เกิดกระบวนการย่อย สลายในดิน ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งของอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารพืช แล้วจึงปลูกพืชหลักตาม ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีทางชีวภาพ โดยการนำปุ๋ยอินทรียน้ำที่ได้จากการหมักวัสดุ เศษปลา หอยเชอรี่ ผักผลไม้หรือเศษอาหาร บ้านเรือน โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ ในการหมักตอซัง ปุ๋ยอินทรีย์น้ำมีประโยชน์เป็นสาร เสริมการเจริญเติบโตประกอบด้วยฮอร์โมนออกซิน จิบเบอร์เรลลิน และไซโตไคนิน และกรดอินทรีย์ รวมถึงวิตามินบีหลายชนิด ช่วยในการกระตุ้น การเจริญและเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ดิน ทำหน้าที่ ย่อยสลายตอซังได้ดี ตอซังอ่อนนุ่ม ย่อยสลายได้ง่าย และไถกลบสะดวกขึ้น ประโยชน์จากการไถกลบตอซัง ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้มีความเหมาะสม ทำให้ดินโปร่ง...

Read More
วันยางพาราบึงกาฬ Rubber day 2012

13 ธ.ค. 2012 วันยางพาราบึงกาฬ Rubber day 2012

วันที่ 12 ธ.ค. นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดบึงกาฬ กล่าวถึงงาน วันยางพารา บึงกาฬ 2012 ระหว่างวันที่ 13-16 ธ.ค. ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ว่า งานเปิดฉากอย่างคึกคัก โดยมีชาวลาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเดินทางข้ามแม่น้ำโขงมาร่วมงาน พร้อมกับพ่อค้าแม่ค้าชาวลาวก็มาเปิดบูธขายสินค้าเป็นจำนวนมาก งานดังกล่าวนี้จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับเครือหนังสือพิมพ์มติชน และหน่วยงานเกี่ยวข้องทุกส่วนร่วมจัดขึ้น เกษตรจังหวัดบึงกาฬกล่าวอีกว่า บึงกาฬเป็นจังหวัดแห่งเดียวของภาคอีสานที่มีภูมิประเทศ สภาพอากาศ เอื้อต่อการทำอาชีพปลูกยางพารามากที่สุด ทำให้ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกยางพารามากกว่า 731,921 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 8 อำเภอ มีเกษตรกรปลูกยางพารามากกว่า 5,000 ราย มีเงินหมุนเวียนจากผลผลิตยางพาราเดือนละไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อเดือน เกษตรจังหวัดบึงกาฬ กล่าวต่อว่า การจัดงานครั้งนี้ นอกเหนือจากกิจกรรมนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปลูกยางพารา ไปจนถึงขั้นตอนการผลิตและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ...

Read More

07 ธ.ค. 2012 การใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน

ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จาก การตัดสับหรือไถกลบพืชตระกูลถั่วขณะ ออกดอกลงไปในดิน โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ปรับปรุงดินบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ หลังจากนั้นต้องปล่อย ให้เกิดการย่อยสลาย ประมาณ 2 สัปดาห์ จะให้ธาตุอาหารพืช และเพิ่มอินทรียวัตถุ แก่ดิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับพืชที่จะปลูก การใช้ปุ๋ยพืชสดในนาข้าว ทำได้ 3 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 : ปลูกพืชปุ๋ยสดพร้อมกับข้าวโดย ปลูกพืชตระกูลถั่ว ได้แก่ ถั่วพุ่ม หรือ ถั่วพร้า อัตรา เมล็ด 8 และ 10 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ (เลือกใช้ อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมกับหว่านข้าวในนา หว่าน ข้าวแห้งเพื่อให้ถั่วเจริญเติบโตพร้อมกับต้นข้าวใน ช่วงที่น้ำยังไม่ขังในนา ถ้าน้ำไม่ขังหรือดินไม่ชื้นเกินไป ถั่วจะเจริญเติบโตได้ ประมาณ...

Read More

27 พ.ย. 2012 การทำสารป้องกันแมลงศัตรูพืชจากสารเร่ง พด.7

สารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่ผลิตจากสารเร่ง พด.7 เป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ได้จากการย่อยสลายพืช สมุนไพร โดยกิจกรรมจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มี ออกซิเจนได้ของเหลวสีน้ำตาลใส ซึ่งประกอบ ด้วยกรดอินทรีย์หลายชนิดในปริมาณสูง รวมทั้งสารออกฤทธิ์ประเภทต่างๆและสารไล่ แมลงที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรชนิดนั้นๆ ใช้ใน การป้องกันศัตรูพืช สารเร่ง พด.7 เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักและย่อยสลายพืช สมุนไพรชนิดต่างๆ ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเพื่อ ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช ประโยชน์ของสารเร่ง พด. 7 ป้องกันแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ย หนอน เจาะผลและลำต้น หนอนใยผัก หนอนชอนใบ หนอนคืบ หนอนกระทู้ หนอนกอ ไรแดง แมลงหวี่ เป็นต้น ชนิดพืชสมุนไพร ตะไคร้หอม...

Read More