กันยายน 2012

ป่าดิบแล้งที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีไม้ยางปายขึ้นหนาแน่นตามสันเขาและไหล่เขา

28 ก.ย. 2012 ป่าดิบแล้ง (Dry evergreen forest)

เป็นป่าไม่ผลัดใบ มองเห็นเรือนยอดป่าเป็นสีเขียว ตลอดปี แต่มีไม้ผลัดใบขึ้นผสมอยู่ประมาณไม่เกินครึ่งหนึ่ง พบในพื้นที่ที่มีชั้นดินลึกเก็บความชุ่มชื้นได้นาน มีปริมาณ น้ำฝนมากแต่ยังคงมีช่วงฤดูแล้งที่ชัดเจน มักขึ้นอยู่ตาม ร่องห้วย ริมลำธาร หรือในพื้นที่สูงประมาณ 700–1,000 ม. มีลักษณะเป็นป่าดิบแล้งกึ่งป่าดิบเขา หรือป่าดิบแล้งกึ่งป่า ผลัดใบผสม ซึ่งมีการผสมกันของพรรณไม้ทั้ง 3 ประเภทป่า คือ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าผลัดใบผสม เนื่องจากเป็น ชว่ งที่เริ่มมีฝนบนภูเขามากขึ้น ทำใหป้ า่ ในชว่ งระดับความสูง นี้มีความหลากหลายของพรรณไม้มาก ส่วนในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ พบป่าดิบแล้ง ประมาณร้อยละ 7.5 ของป่าทั้งหมดในพื้นที่ ลุ่มน้ำ ความหลากหลายของชนิดไม้มีมากกว่าป่าผลัดใบแต่ น้อยกว่าป่าดิบเขา แต่ละพื้นที่อาจมีไม้พุ่มและไม้ต้นมากถึง 300 ชนิด เฉพาะไม้ต้นประมาณว่ามี...

Read More
ป่าผลัดใบผสมหรือป่าเบญจพรรณที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ค่อนข้างแห้งแล้ง มีไม้สักผสม

28 ก.ย. 2012 ป่าผลัดใบผสม (Mixed deciduous forest) หรือที่เรียกว่า ป่าเบญจพรรณ

หรือเรียกอีกชื่อว่า “ป่าเบญจพรรณ” เป็นป่าโปร่ง ผลัดใบในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนมกราคม–เมษายน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีไม่เกิน 1,400 มม. พบที่ระดับ ความสูงไม่เกิน 1,000 ม. และมักจะมีไฟป่าเกิดขึ้นเป็น ประจำเกือบทุกปี ที่เป็นปัจจัยจำกัดให้ไม้ที่ไม่ทนไฟและ ไม่ผลัดใบไม่สามารถเข้ามาได้ ป่าผลัดใบมักพบไผ่ชนิดต่าง ๆ หลายชนิด ซึ่งเป็นพืชดัชนีชี้ว่าเป็นป่าผลัดใบผสมและบ่งชี้ ความอุดมสมบูรณข์ องปา่ ไดดี้ ปา่ ที่มีไผข่ ึ้นหนาแนน่ บง่ บอกวา่ เคยถูกรบกวนมากมาก่อน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีไฟป่าเกิดขึ้น เป็นประจำเกือบทุกปี ป่าชนิดนี้พบมากที่สุดในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้าพระยาใหญ่ ประมาณร้อยละ 65 ของป่าทั้งหมดในพื้นที่ ลุ่มน้ำ ความหลากหลายของชนิดพันธุ์มีไม่มากนักแต่มี จำนวนประชากรในแต่ละชนิดมาก ความหลากหลายของ ชนิดพันธุ์พืช ทั้งไม้พุ่มและไม้ต้นทั้งหมดประมาณ 100–150 ชนิด...

Read More
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

28 ก.ย. 2012 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ร่วมกันอนุรักษ์และรักษาแหล่งพลังงานสีขาว

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เปิดเผยว่า ปัจจุบันการหาแหล่งพลังงานเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าค่อนข้างยากและมีปริมาณที่จำกัดมากขึ้น นับวันแหล่งผลิตเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าจะหมดไปอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่ผู้คนในสังคมจะร่วมกันอนุรักษ์และรักษาแหล่งพลังงานสีขาวเช่นการบำรุงรักษาแหล่งต้นน้ำลำธารที่เป็นเสมือนคลังโดยธรรมชาติของแหล่งน้ำที่จะไหลลงอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ใช้ประโยชน์ ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตร และการผลิตไฟฟ้า ที่ผ่านมา กฟผ. ได้จัดทำโครงการเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำอ่างเก็บน้ำ ของเขื่อนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดอยู่ในนโยบายและแผนงานของแต่ละเขื่อนที่จะดำเนินการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยในปี 2555 เนื่องในโอกาส 80 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กฟผ. ก็ได้ดำเนินการ “โครงการปลูกป่าเหนือเขื่อนสิริกิติ์” ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นเขื่อนที่ใช้พระนามของพระองค์ โดยมีแผนการดำเนินการปลูก 10,000 ไร่ 2 ล้านต้นกล้า ปลูกต้นหญ้าแฝก 1 ล้านกล้า สร้างฝายชะลอน้ำ 880 ฝาย ซึ่งการปลูกป่า...

Read More
วิจัยการจัดการดิน

28 ก.ย. 2012 สละอินโด รสชาติหวาน กรอบ เนื้อหนา

สละอินโดมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบหมู่เกาะมลายูและหมู่เกาะชวา ที่ประเทศอินโดนีเซียมีการส่งเสริมให้ปลูกเชิงพาณิชย์เป็นสินค้าออกของประเทศ ประมาณปี พ.ศ. 2512 มีการนำเมล็ดพันธ์ุสละอินโดเข้ามายังประเทศไทยโดยคนไทย และปลูกในพื้นที่ภาคใต้ ต่อมาให้ผลผลิตดี และเป็นที่นิยมบริโภคของคนไทย จึงมีการขยายพันธ์ุและปลูกกันอย่างกว้างขวางและเพิ่มพื้นที่ปลูกขึ้นมายังภาคใต้ตอนบน และภาคกลางของประเทศ สละอินโดเป็นพืชตระกูลเดียวกับระกำ มีทั้งหมด 8 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ปุนดุก บาหลี คอนเด็ต ปาดังซีเดมป้าน มานนจายา บาดูรา อัมบาวา และ บันจัรบือการา ส่วนพันธุ์สละที่นิยมปลูกในประเทศอินโดนีเซียคือ พันธุ์ปนดุกดุก และ   พันธุ์บาหลี    เนื่องจากมีรสชาติหวาน กรอบ เนื้อหนา ส่วนอีก 6 พันธุ์ ที่เหลือจะไม่นิยมปลูกเพราะมีรสหวานปน  เปรี้ยว  ฝาด  และ ขม....

Read More
ป่าเต็งรังผสมสนเขา (สนสองใบ) บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน

28 ก.ย. 2012 ป่าเต็งรัง (Deciduous dipterocarp forest)

มีสภาพป่าโปร่งมากกว่าป่าผลัดใบผสม พื้นล่างมี หญ้าปกคลุมหนาแน่น ผลัดใบในช่วงฤดูแล้ง และขึ้นใน สภาพอากาศคล้ายกับป่าผลัดใบผสม ระดับความสูงไม่เกิน 1,300 ม. มักจะมีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปี ปัจจัย แวดล้อมทั่วไปคล้ายป่าผสมผลัดใบ แต่มีดินเป็นลูกรัง มีหิน และกรวดปะปนกับดินเหนียวหรือดินปนทราย ธาตุอาหาร ต่ำหรือมีธาตุอาหารบางอย่างสูงเกินไปทำให้พืชส่วนใหญ่ เจริญเติบโตไม่ได้ ป่าชนิดนี้พบมากรองลงมาอันดับสอง คือ ประมาณร้อยละ 13 ของพื้นที่ป่าทั้งหมดในลุ่มน้ำฯ ความ หลากหลายของพรรณไม้มีไม่มาก มีไม้พุ่มและไม้ต้นทั้งหมด ไม่เกิน 100 ชนิด เฉพาะไม้ต้นมีประมาณ 15–30 ชนิดใน ขนาดพื้นที่ 1 เฮกแตร์ โครงสร้างชั้นเรือนยอดแบง่ ออกเปน็ 3 ชั้นเรือนยอดปา่ สูง 10–30 ม. ไมเ้...

Read More
กระเชา Holoptelea integrifolia Planch. วงศ์ ULMACEAE

28 ก.ย. 2012 กระเชา

กระเชา Holoptelea integrifolia Planch. วงศ์ ULMACEAE ชื่ออื่น กระเจา, กระเจ้า (ภาค กลาง); กะเซาะ (ราชบุรี); กาซาว (เพชรบุรี); ขะจาว, ขะจาวแจง, ฮังคาว (ภาคเหนือ); พูคาว (นครพนม); มหาเหนียว (นครราชสีมา); ฮ้างค้าว (เชียงราย, ชัยภูมิ, อุดรธานี) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้อค่อนข้าง แข็ง โตค่อนข้างเร็ว ผลัดใบ ขนาด ใหญ่ สูงได้ประมาณ 30 ม. เปลือก เรียบ...

Read More
ป่าชายน้ำที่มีต้นไครน้ ํ้าคอยยึดหน้าดินและชะลอความเร็วของน้ำ

28 ก.ย. 2012 ป่าชายน้ำ (Riparian forest/Riverine forest)

มีสภาพทั่วไปคล้ายกับป่าดิบแล้งในระดับต่ำ แต่มัก จะพบพรรณไม้ที่มีระบบรากทนต่อการถูกแช่น้ำ ยึดเกาะ ตลิ่งได้ดี และมีกระแสน้ำช่วยแพร่กระจายเมล็ด ไม้ต้นที่พบ บอ่ ยไดแ้ ก ่ สนุน่ ตะเคียนทอง ยางนา กระทุม่ กา้ นเหลือง ตาเสือ กุ่มน้ำ มะตาด จิกนา เต่าร้าง มะเดื่ออุทุมพร เป็นต้น ในพื้นที่ตน้ นํ้ามักจะพบ ไครน้ ํ้า ไครย้ อ้ ย เติม สมพง ลำพูปา่ ยมหอม พระเจ้าห้าพระองค์ มะเนียงน้ำ และหว้าต่าง ๆ เปน็ ตน้ นอกจากนี้ตามตลิ่งของลำธารและแมน่ ํ้าสายใหญมั่ก...

Read More
กระทุ่ม Anthocephalus chinensis (Lam.) A. Rich. ex Walp. วงศ์ RUBIACEAE

28 ก.ย. 2012 กระทุ่ม

กระทุ่ม Anthocephalus chinensis (Lam.) A. Rich. ex Walp. วงศ์ RUBIACEAE ชื่ออื่น กระทุ่มบก, ตะกู, ตะโกส้ม (ภาคกลาง); ตุ้มหลวง (ภาคเหนือ); ทุ่มพราย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้ออ่อน โตเร็ว ไม่ผลัดใบ ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ สูงได้ประมาณ 30 ม. ลำต้นเปลาตรง กิ่งตั้งฉาก กับลำต้น ปลายกิ่งโน้มลง ทรงพุ่มกว้างคล้ายร่ม ต้นแก่เปลือก แตกเป็นร่องตามยาว สีน้ำตาลปนเทา ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ หูใบร่วมรูป สามเหลี่ยมปลายแหลม ใบเรียงตรงข้าม...

Read More
ป่าดิบเขาในระดับต่ำผสมสนสามใบ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

28 ก.ย. 2012 ป่าดิบเขา (Montane forest)

เป็นป่าไม่ผลัดใบ พรรณไม้เกือบทั้งหมดไม่ผลัดใบ ขึ้น อยู่ที่ระดับความสูงมากกว่า 1,000 ม. จากระดับน้ำทะเล ปานกลาง มีสภาพอากาศที่เย็นและชุ่มชื้น เนื่องจากระดับ ความสูงของพื้นที่และมีฝนภูเขาเกิดขึ้นเป็นประจำ อุณหภูมิ ในฤดูร้อนมักจะไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ตามลำต้นและ กิ่งของต้นไม้จะมีมอสและเฟิร์นเกาะเป็นจำนวนมาก ต้นไม้ ที่อยู่ตามสันหรือยอดเขามักมีลำต้นแคระแกรน กิ่งก้านบิด งอเนื่องจากแรงลมและมีดินตื้น พรรณไม้มีการผสมผสาน ระหว่างเขตร้อน (tropical) กับเขตอบอุ่น (temperate) และ เขตภูเขา (montane) ที่กระจายมาจากแนวเทือกเขาหิมาลัย และประเทศจีนตอนใต้ ป่าดิบเขาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามระดับความสูงและลักษณะองค์ประกอบสังคมพืช คือ ปา่ ดิบเขาระดับตํ่า พบที่ระดับความสูง 1,000–1,900 ม. และปา่ ดิบเขาระดับสูง พบที่ระดับความสูงมากกวา่...

Read More