ตุลาคม 2012

ขว้าว

24 ต.ค. 2012 ขว้าว

ขว้าว Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale วงศ์ RUBIACEAE ชื่ออื่น กระทุ่มขว้าว (ตาก); กระทุ่มดง, กระทุ่มแดง (กาญจนบุรี); กว้าว, คว่าว (ภาคกลาง, ภาคเหนือ); ตองแดงเหลือง, ตะเพียนทอง (ลำปาง); ตองเหลือง, คานควาย, ตุม้ ควาย (เชียงใหม่); ตุม้ กวา้ ว (เหนือ); ตุม้ กา้ นแดง, เฝ้า (เพชรบูรณ์) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้อแข็งปานกลาง โตเร็ว ผลัดใบ ขนาดกลางถึง ขนาดใหญ ่สูงไดป้ ระมาณ...

Read More
กุ่มน้ำ

24 ต.ค. 2012 กุ่มน้ำ

กุ่มน้ำ Crateva magna (Lour.) DC. วงศ์ CAPPARACEAE ชื่ออื่น กุ่ม (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้ออ่อน โตเร็ว ผลัดใบช่วงสั้น ๆ ขนาด เล็กหรือขนาดกลาง สูงได้ประมาณ 20 ม. ลำต้นมักคดงอ แตกกิ่งต่ำ เปลือกเรียบ สีเทา มีช่องอากาศกระจายทั่วไป ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ ไม่มีหูใบ ใบประกอบ มีสามใบย่อย ใบย่อยรูปใบหอกหรือรูปขอบขนาน ยาว 4.5–18 ซม. ใบย่อยด้านข้างโคนใบเบี้ยวเล็กน้อย แผ่นใบด้านล่างมีนวล ใบแห้งสีน้ำตาลแดง ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาวแล้ว ค่อย ๆ...

Read More
วิจัยการจัดการดิน

23 ต.ค. 2012 การจัดการดินโดยการท่วมขังน้ำต่อค่า pH ของดิน

การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยา ศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4 ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งจัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีผลงานวิจัยของนักเรียนที่น่าสนใจมากมาย หนึ่งในนั้น คือ ผลงาน “ผลของการจัดการดินโดยการท่วมขังน้ำต่อค่า pH ของดิน ปริมาณพืช N P K ความหลากหลายของแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงผักกวางตุ้ง ในตำบลดินคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี” ของ ด.ญ.มณีรัตน์ อินทประเสริฐ และ ด.ช.อนุชิต มั่นนิ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานวิจัย น้องอนุชิต กล่าวว่า งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดการดินโดยการขังน้ำต่อค่า pH ปริมาณธาตุอาหาร...

Read More
วิจัยการจัดการดิน

22 ต.ค. 2012 ตลาดชุมชนสินค้าเกษตร เป็นตลาดสำหรับ หมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งเป็นวิถีของคนไทยแบบดั้งเดิม

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ ในระดับหมู่บ้าน หรือระดับชุมชน เป็นวิถีของคนไทยแบบดั้งเดิม การซื้อขายมักจำกัดแค่กลุ่มคนในชุมชน ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาระบบการกระจายสินค้าออกนอกพื้นที่ให้มากขึ้น กรมได้ดำเนินการ “โครงการประชาสัมพันธ์ตลาดสินเกษตรในระดับพื้นที่” เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการผลิต การตลาด และเป็นจุดนำร่องการเพิ่มช่องทางการตลาดให้มีศักยภาพการกระจายสินค้ามากขึ้น ทั้งนี้ การจัดโครงการประชาสัมพันธ์นำร่องจะพิจารณาจากพื้นที่ดังกล่าวมีแนวโน้มทางการตลาดที่ดี มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็นตลาดชุมชนตัวอย่างเพื่อประโยชน์ในการเป็นจุดเรียนรู้ เชื่อมโยงชุมชนข้างเคียงและสามารถพัฒนาระบบการกระจายสินค้าให้แก่เกษตรในระดับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยในปี 2555 ดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์นำร่อง 3 จุด คือ ข้าวโพดหวาน อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ อ.บ้านนา จ.นครนายก และงานประชาสัมพันธ์กาแฟที่ที่ทำการเทศบาลเมืองชุมพร จ.ชุมพร” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว....

Read More
วิจัยการจัดการดิน

22 ต.ค. 2012 ข้าวบาสมาติ ข้าวชั้นหนึ่งของอินเดีย มีกลิ่นหอมและรสชาติดี

ข้าวบาสมาติ เป็นข้าวชั้นหนึ่งของอินเดียที่ผู้คนนิยมรับประทานเพราะมีกลิ่นหอมและรสชาติดี มักนำมาทำ “บริยานี” อาหารประเภทข้าวที่นิยมในอินเดีย บาส มาตี เติบโตในเชิงเขาหิมาลัยและในแถบปากีสถานมานานนับพันปี มีกลิ่นหอม ข้าวเมล็ดยาว หุงขึ้นหม้อ ร่วนไม่เหนียวติดกัน มีทั้งสีน้ำตาลและสีขาว เพาะปลูกมากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกของอินเดีย ได้แก่ รัฐหริยาณา รัฐปัญจาบ รัฐเบงกอลตะวันตก รัฐอุตตรประเทศ รัฐโอริส สา และรัฐพิหาร และข้าวชนิดนี้ค่อนข้างมีราคาแพง ข้าวบาสมาตีของอินเดียได้รับความนิยมบริโภคในอิหร่าน เนื่องจากข้าวสวยจะร่วนซุย คล้ายข้าวหอมอิหร่าน เหมาะกับอาหารอิหร่าน แต่เนื่องจากอิหร่านถูกคว่ำบาตรจากนานาชาติ ทำให้ในปี 2554 อินเดียไม่สามารถส่งออกข้าวไปอิหร่านได้มากเท่าที่ควร แต่ภายหลังจากที่ผู้นำเข้าอิหร่านได้ตกลงที่จะชำระค่าข้าวด้วยเงินรูปีอินเดีย อินเดียก็เริ่มส่งออกข้าวไปอิหร่านอีกครั้ง โดยตลาดอิหร่านเป็นตลาดส่งออกข้าวขนาดใหญ่ถึงร้อยละ 20 ของปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมดของอินเดียในขณะนี้....

Read More
วิจัยการจัดการดิน

22 ต.ค. 2012 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร แก้ปัญหาหนี้เกษตรกร ตามโครงการปรับโครงสร้างหนี้

นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เผยความคืบหน้าการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงผ่านมาตรการต่าง ๆ ว่าปัจจุบันการพิจารณาแผนหรือโครงการที่เกษตรกรสมาชิกยื่นขออนุมัติโครงการในประเภทต่าง ๆ นั้นได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรโดยการชำระหนี้แทนเกษตรกร ขณะนี้มีจำนวนกว่า 2 หมื่นราย เป็นเงินจำนวนเกือบ 4,000 ล้านบาท และสามารถรักษาที่ดินทำกินได้เกือบแสนไร่ “จากข้อมูลล่าสุด  (ณ วันที่ 30 เมษายน 2555) มีการอนุมัติและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรไปแล้วจำนวน 356 โครงการ จากที่เสนอมาทั้งหมด 846 โครงการ คงเหลือ 490 โครงการมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 16,702 ราย เป็นเงิน 120,395,600 บาท โดยที่เหลือจะเร่งอนุมัติให้เร็วที่สุดเพื่อพี่น้องเกษตรกรจะได้พัฒนาอาชีพของตนในอนาคต” นายสมยศกล่าวด้านนายประยงค์ อัฒจักร ผู้อำนวยการ...

Read More
วิจัยการจัดการดิน

22 ต.ค. 2012 กิจการผลิตแป้งมันสำปะหลัง จากวิถีชาวบ้านถึงอุตสาหกรรม โดย ชุมชนคนรักการเกษตร

จากกรณี บริษัทเอี่ยมเฮง อุตสาหกรรม จำกัด ได้จัดระบบบำบัดน้ำเสียและสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียขึ้นในเขตพื้นที่โรงงาน โดยพื้นที่บางส่วนคาบเกี่ยวรุกล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน โดยใช้พื้นที่ที่ดินเอกสารสิทธิในการก่อสร้างโรงงาน เนื้อที่ประมาณ 333 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 15 หมู่ที่ 12 ถนนเสิงสาง–ละหานทราย ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เพื่อดำเนินธุรกิจในกิจการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
Read More
มะไฟจีน จังหวัดน่าน

20 ต.ค. 2012 มะไฟจีน จ.น่าน นักท่องเที่ยวแห่ซื้อ เป็นของดีประจำท้องถิ่น ช่วยสร้างรายได้ให้สมาชิก

มะไฟจีน จ.น่าน ตลาดตอบรับสูง ชี้เป็นแหล่งปลูกใหญ่สุดในไทย นักท่องเที่ยวแห่ซื้อ เป็นของดีของเด่นประจำท้องถิ่น ช่วยสร้างรายได้ให้สมาชิกกลุ่มกว่า 4-6 พันบาทต่อเดือน โกยรายได้หมู่บ้านกว่าปีละ 1 ล้านบาท เตรียมผลักดันส่งออกตลาดอาเซียน… เมื่อวันที่ 16 ต.ค. นางวัฒนา ยศอาจ ประธานกลุ่มแปรรูปมะไฟจีน บ้านกอก หมู่ 1 บ้านกอก ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน มะไฟจีน ซึ่งเป็นผลผลิตการเกษตรประจำจังหวัดน่าน ได้รับความนิยมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อนำมาแปรรูปเพื่อขายให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ทั้งนี้ ชาวจีนนำมะไฟเข้ามาปลูกในประเทศไทยที่ จ.น่าน เมื่อกว่า 100 ปีผ่านมา ด้วยภูมิทัศน์และอากาศที่เหมาะสม ทำให้พื้นที่ จ.น่าน...

Read More
กำลังเสือโคร่ง Betula alnoides Buch.-Ham. ex D. Don วงศ์ BETULACEAE

20 ต.ค. 2012 กำลังเสือโคร่ง

กำลังเสือโคร่ง Betula alnoides Buch.-Ham. ex D. Don วงศ์ BETULACEAE ชื่ออื่น กำลังพญาเสือโคร่ง (เชียงใหม่) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้อไม้แข็งปานกลาง โตเร็ว ไม่ผลัดใบหรือผลัดใบ ในช่วงสั้น ๆ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ อาจโตได้กว่า 40 ม. เปลือกสีน้ำตาล อมเทาหรือค่อนข้างดำ มีช่องอากาศประปราย เปลือกในมีกลิ่นคล้ายการบูร ลอกเป็นแผ่นบาง ๆ คล้ายกระดาษ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ หูใบขนาดเล็ก ร่วงง่าย ใบเรียง เวียน รูปไข่หรือรูปใบหอก ยาว 6.5–13.5 ซม. ปลายใบแหลมยาว โคนใบ...

Read More