พฤศจิกายน 2012

27 พ.ย. 2012 การทำสารป้องกันแมลงศัตรูพืชจากสารเร่ง พด.7

สารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่ผลิตจากสารเร่ง พด.7 เป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ได้จากการย่อยสลายพืช สมุนไพร โดยกิจกรรมจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มี ออกซิเจนได้ของเหลวสีน้ำตาลใส ซึ่งประกอบ ด้วยกรดอินทรีย์หลายชนิดในปริมาณสูง รวมทั้งสารออกฤทธิ์ประเภทต่างๆและสารไล่ แมลงที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรชนิดนั้นๆ ใช้ใน การป้องกันศัตรูพืช สารเร่ง พด.7 เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักและย่อยสลายพืช สมุนไพรชนิดต่างๆ ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเพื่อ ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช ประโยชน์ของสารเร่ง พด. 7 ป้องกันแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ย หนอน เจาะผลและลำต้น หนอนใยผัก หนอนชอนใบ หนอนคืบ หนอนกระทู้ หนอนกอ ไรแดง แมลงหวี่ เป็นต้น ชนิดพืชสมุนไพร ตะไคร้หอม...

Read More

26 พ.ย. 2012 การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยสารเร่ง พด.2

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลว ประกอบด้วย กรดอินทรีย์และฮอร์โมน หรือสารเสริมการเจริญเติบโต พืชหลาย ชนิดผลิตได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือสัตว์ ซึ่งมี ลักษณะเปียก หรือมีความชื้นสูงเป็นของเหลวออกมา โดยเกิดจาก กิจกรรมของจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ สารเร่ง พด.2 หมายถึง เชื้อจุลินทรีย์ที่มี คุณสมบัติในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือ สัตว์ลักษณะเปียกหรือมีความชื้นสูงเพื่อผลิต ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยการดำเนินกิจกรรมการหมักใน สภาพที่ไม่มีออกซิเจนทำให้กระบวนการหมักดำเนิน ไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เร่งการเจริญเติบโตของรากพืช เพิ่มการขยายตัวของใบ และยึดตัวของลำต้น ชักนำให้เกิดการงอกของเมล็ด ส่งเสริมการออกดอกและติดผลดีขึ้น เป็นสารช่วยขับไล่แมลงศัตรูพืช ทำความสะอาดและลดกลิ่นเหม็นในคอก เลี้ยงสัตว์ ให้ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยอินทรียน้ำจากปลาและ หอยเชอรี่จะให้ไนโตรเจนสูง วิธีทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นำสารเร่ง...

Read More

26 พ.ย. 2012 การทำปุ๋ยหมัก โดยใช้สารเร่ง พด.1

ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง เกิดจาก กิจกรรมของจุลินทรีย์หลายชนิดในการย่อย สลายสารอินทรีย์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ เศษพืชหรือวัสดุ เหลือใช้ชนิดต่างๆ จน กระทั่งได้สารอินทรี วัตถุที่มีความคงทน ไม่มีกลิ่น มีสีน้ำตาล ปนดำ สารเร่ง พด.1 เป็น กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความ สามารถสูงในการย่อย สลายวัสดุเหลือใช้จากการ เกษตร เพื่อผลิตปุ๋ยหมักใน ช่วงระยะเวลาอ ันส ั้น ประกอบด้วยเชื้อแบคทีเรีย แอคติโนมัยซีสและรา วิธีการกองปุ๋ยหมัก นำเศษพืช เช่น ฟางข้าว เศษหญ้า ต้นข้าวโพด ต้นอ้อย ต้นถั่ว ต้นยาสูบ ไส้ปอ และผักตบชวา เป็นต้น โดยปุ๋ยหมัก...

Read More

22 พ.ย. 2012 น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเอชอาร์เจ (Hydrotreated Renewable Jet) จากน้ำมันปาล์ม

ปัญหาภาวะโลกร้อน จากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิล ประกอบกับกระแสอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทำให้หลายหน่วยงาน เช่น องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ได้กำหนดให้เครื่องบินพาณิชย์ทุกลำที่ผ่านน่านฟ้ายุโรป ต้องมีการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพลงในเครื่องบิน ภายในปีพ.ศ. 2555 รวมทั้งสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ก็ได้ร่วมรณรงค์ในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพขึ้นในหลายสายการบิน ด้วยเหตุนี้ “รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย” ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมคณะวิจัย จึงได้พัฒนากระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับเครื่องบินขึ้นมา ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเอชอาร์เจ (Hydrotreated Renewable Jet) จากน้ำมันปาล์ม โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) ภายใต้การดูแลของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี รศ.ดร.เฉลิม กล่าวว่า  ในการวิจัยครั้งนี้ เลือกน้ำมันปาล์มโอเลอินเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยอาศัยกระบวนการไฮโดรแคร็กกิ้ง และเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพต้นแบบขนาดเล็กสำหรับผลิตน้ำมันที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจำเพาะ...

Read More
การส่งออกข้าวไทย

21 พ.ย. 2012 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแจ้งว่า ส่งออกข้าว 10 เดือนลดลง 10%

รายงานข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแจ้งว่า ช่วง 10 เดือนแรกปีนี้ การส่งออกข้าวมีปริมาณ 5.7 ล้านตัน มูลค่า 121,844 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่มีปริมาณ 9.6 ล้านตัน มูลค่า 168,212 ล้านบาท ลดลงในด้านปริมาณ 40% และ 28% ในด้านของมูลค่า ทั้งนี้ ข้าวที่ส่งออกมีราคาเฉลี่ย 679 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปี 2554 ประเทศผู้นำเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ไนจีเรีย อิรัก ไอวอรี่โคสต์ แอฟริกาใต้ และอินโดนีเซีย ...

Read More
โพงพาง เครื่องมือทำประมง

21 พ.ย. 2012 โพงพาง เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายและผิดกติกาต่อการอยู่ร่วมกัน

“โพงพาง” เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายและผิดกติกาต่อการอยู่ร่วมกันกับบรรดาสัตว์น้ำน้อยใหญ่ในท้องทะเล โดยทั่วไปโพงพางมี 3 ประเภท คือ โพงพางหลัก โพงพางใต้น้ำ และ โพงพางปีก ซึ่งมีชนิดประจำที่กับเคลื่อนที่ได้ แต่ที่พบมากที่สุดจะเป็นโพงพางหลัก ซึ่งจะใช้อวนที่มีความยาวจากปากอวนถึงก้นถุงประมาณ  25–50 เมตร ส่วนขนาดความสูงของปากอวนใกล้เคียงกับระดับความลึกของลำน้ำช่วงขึ้นสูงสุด (ประมาณ 6–8 เมตร) ในการทำโพงพางส่วนมากจะทำกัน 6–10 ช่อง เรียงกันเป็นแถว การดักโพงพางทำได้โดยใช้ปากอวนขนาดใหญ่ผูกติดกับเสาหลักในลักษณะหันปากอวนรับกระแสน้ำ ส่วนตัวอวนจะสอดเข้ากับไม้แล้วปักลงในดิน จึงดูเหมือนถุงขนาดใหญ่ที่เปิดปากอ้า เมื่อกระแสน้ำไหลก็จะพัดเอาสัตว์น้ำผ่านเข้าไปติดในถุงอวน และด้วยความที่โพงพางเป็นอวนตาถี่มีพื้นที่มาก  โดยเฉพาะการปักโพงพางติดต่อกันหลายปีกกั้นทั้งลำน้ำ ทำให้สัตว์น้ำขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก รวมถึงสัตว์น้ำวัยอ่อนติดกับดักในคราวละมาก ๆ จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้สัตว์น้ำลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังไปกีดขวางเส้นทางเดินเรือ และเกิดการตื้นเขินของแหล่งน้ำ จากการศึกษาของ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง พบว่า ในแต่ละครั้งโพงพางจะดักจับปลาเป็ดได้...

Read More

19 พ.ย. 2012 ปลูกข้าวอินทรีย์ด้วย “แหนแดง” ซึ่งเป็นปุ๋ยพืชน้ำชั้นดี

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้ปีนี้เป็นปีสากลแห่งสหกรณ์ พร้อมทั้งสนับสนุนให้รัฐบาลประเทศสมาชิก ช่วยเหลือสหกรณ์ซึ่งมีบทบาทต่อการผลิตอาหารป้อนประชากรโลก ประเทศไทย อย่างกระทรวงเกษตรฯได้ขานรับ พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานดังกล่าวจัดงานวันอาหารโลกประจำปี 2555 หรือ World Food Day ขึ้น น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า...

Read More
กรมพัฒนาที่ดิน

19 พ.ย. 2012 กรมพัฒนาที่ดิน จัดทำเขตที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจเพื่อความเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจ

จากนโยบายของรัฐบาลในการสนับ   สนุนและส่งเสริมด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากลให้สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตรายอื่น และเพิ่มความเชื่อมั่นด้านคุณภาพของสินค้าให้แก่ประเทศผู้บริโภค ซึ่งปัจจัยการผลิตที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดทำโครงการสำรวจและจัดทำเขตการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ ขึ้นมาเมื่อปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำหนดการใช้ที่ดินที่เหมาะสมทางกายภาพ เศรษฐกิจ-สังคม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแผนงานพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ต่าง ๆเพื่อรองรับนโยบายด้านพืชอาหารและพืชพลังงาน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่และการขนส่งวัตถุดิบเป็นหลัก เพื่อให้มีต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับต่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรได้มากที่สุด นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า การจัดทำเขตการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจเป็นการกำหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจแต่ละประเภท โดยมีขั้นตอนตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล สำรวจและเก็บข้อมูลจากเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงบรรยายและเชิงพื้นที่ เพื่อให้ได้เขตการใช้ที่ดินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการกำหนดเขตพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจ โดยมีขอบเขตการศึกษาในพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตป่าไม้ทั่วประเทศ   สำหรับแต่ละพืชเศรษฐกิจ รวมถึงการวิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดิน ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์/นโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตพืชเศรษฐกิจในแต่ละเขตการใช้ที่ดิน โดยดำเนินการกำหนดเขตพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจไปแล้วจำนวน 20 พืชได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน...

Read More
จำปาป่า

13 พ.ย. 2012 จำปาป่า

จำปาป่า Magnolia baillonii Pierre วงศ์ MAGNOLIACEAE ชื่ออื่น จุมปี (ภาคเหนือ); จำปา (จันทบุรี); จำปีป่า (ภาค ตะวันออก) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้ออ่อน โตเร็ว ไม่ผลัดใบ ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ สูงได้ประมาณ 40 ม. เรือนยอดกลม ค่อนข้างโปร่ง เปลือกแตกเป็นร่องตื้น สีเทาปนน้ำตาล ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ ปลายกิ่งและหูใบ มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาล มีรอยแผลของหูใบที่หลุดร่วง ใบเรียง เวียน รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 8–22 ซม. แผ่นใบด้านล่างมี ขนหนาแน่น ก้านใบยาว...

Read More