มกราคม 2013

29 ม.ค. 2013 การเพิ่มคุณภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำด้วยเทคนิคใหม่ สูตรใหม่

กรมพัฒนาที่ดินได้ติดตามสภาพการนำ สารเร่ง พด.2 ไปทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำทั้งจาก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติของกรมพัฒนาที่ดินเองจาก เกษตรกรและหมอดินอาสาทั่วประเทศ ผลตอบรับ นั้นจากการทำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ที่ทำตามสูตร ของกรมพัฒนาที่ดินหรือที่ดัดแปลงประยุกต์ เทคโนโลยีจากที่กรมพัฒนาที่ดินได้แนะนำไป
Read More

29 ม.ค. 2013 แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้ได้ผลดี

จากผลการติดตามผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมการทำและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยกรมพัฒนา ที่ดินได้รับฟังปัญหาและรับทราบวิธีการที่หมอดินอาสา เกษตรกร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนา ที่ดินเองที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสารเร่ง พด.2 ตามสูตรและขั้นตอนที่กรมฯ แนะนำไว้ ในการปฏิบัติพบว่ายังมี ปัญหาที่พบในหลายเรื่อง ได้นำมาสรุปเพื่อให้สามารถนำไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำไปปฏิบัติ หมอดินและเกษตรกรอย่างทั่วถึง ดังนี้
Read More

25 ม.ค. 2013 การใช้พืชสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช

การใช้พืชสมุนไพร ทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ป้องกันแมลงศัตรูพืช ทดแทนการใช้สารเคมีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพืชส่วนใหญ่เป็นพืชในท้องถิ่นสามารถปลูกและหาได้ง่าย รวมทั้งมีความเป็นพิษต่อ สิ่งมีชีวิต และสภาพแวดล้อมน้อยกว่าสารเคมี เนื่องจากมีการสลายตัวได้รวดเร็ว และมีคุณสมบัติในการเป็น สารขับไล่แมลงเป็นส่วนใหญ่
Read More

24 ม.ค. 2013 การผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ่ยชีวภาพและสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น

กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการผลิต สารเร่ง พด.6 ซึ่งประกอบด้วย จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการหมัก และย่อยสลายขยะสดจะสามารถช่วยลด ปริมาณขยะสดซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้ง โดยการ แปรรูปให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ และยัง สามารถใช้เป็นสารบำบัดน้ำเสียและขจัด กลิ่นเหม็น สามารถใช้ประโยชน์เพื่อรักษา สุขอนามัยในบ้านเรือน สัตว์เลี้ยง และทำให้ ต้นไม้แข็งแรงเจริญเติบโตดีเป็นการช่วย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Read More
ใบข้าวและคลอรีน แอพพลิเคชั่น

09 ม.ค. 2013 ใบข้าวและคลอรีน แอพพลิเคชั่นเพื่อเกษตรกร

“ดร.ศรัณย์  สัมฤทธิ์เดชขจร”  ผู้อำนวยการฝ่าย หน่วยปฎิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  หรือ เนคเทค    บอกถึงแอพพลิเคชั่นแรกที่เรียกว่า ใบข้าว(BaiKhaoNK ) หรือ เครื่องประมาณความต้องการธาตุไนโตรเจน-โพแทสเซียมของต้นข้าวในนาโดยใช้ โทรศัพท์มือถือ ว่า เป็นการพัฒนามาจากเครื่องตรวจวัดสีสารละลาย
Read More

03 ม.ค. 2013 การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยใช่สารเร่ง พด.3

สารเร่ง พด.3 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติ ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืชและ แปรสภาพธาตุในดินบางชนิดให้เป็นประโยชน์ต่อพืช เจริญได้ดีที่มีอินทรียวัตถุสูงและเชื้อไตรโคเดอร์มาและ บาซิลลัส
Read More