กุมภาพันธ์ 2013

26 ก.พ. 2013 การเตรียมดินสำหรับปลูกอ้อย

อ้อยนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญพืชหนึ่ง ของประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกทั่วประเทศ 7,650,000 ไร่ ผลผลิต 10.47 ตัน/ไร่ (ข้อมูล เพราะปลูกปี 2546/2547) พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใน สภาพอาศัยน้ำฝน ดินที่ใช้ปลูกอ้อยซ้ำติดต่อกัน เป็นเวลานาน มักมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ปริมาณ อินทรียวัตถุอยู่ในเกณฑ์ต่ำ นอกจากนี้หากมีการ ชะล้างพังทลายของดินก็จะทำให้ดินเสื่อมโทรม ลงอย่างรวดเร็ว
Read More

26 ก.พ. 2013 การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟ

กาแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ไทยที่ผลิตแล้วส่งออกต่างประเทศ ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นพืชที่มีการแข่งขันกับ ต่างประเทศสูง ปลูกกันมากในพื้นที่ภาคใต้ ของประเทศไทย ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้เป็น วัตถุดิบป้อนโรงงานอุสาหกรรม เพื่อแปร รูปเป็นผลิตภันฑ์ใช้ในการบริโภค
Read More

19 ก.พ. 2013 การจัดการดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว

ลักษณะดินและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลูกข้าวเป็นดินเหนียวกึ่งดินร่วนเหนียวเป็น ที่ราบลุ่ม และสามารถอุ้มน้ำได้ดี ระดับ หน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร มีค่าความ เป็นกรดเป็นด่างระหว่าง 5.0-6.5
Read More

15 ก.พ. 2013 วิธีปลูกโสนอัฟริกันเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

โสนอัฟริกัน เป็นพืชตระกูลถั่ว ลักษณะลำต้น ตั้งตรงแตกกิ่งก้านสาขา สามารถเจริญเติบโต ได้ทั้งในสภาพดินไร่และดินนา ในสภาพน้ำท่วมขัง ทนต่อสภาพดินเค็ม มีการเจริญเติบโตเร็ว สามารถเกิดปมได้ทั้งที่ลำต้นและราก ซึ่ง สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ เหมาะใช้ เป็นพืชปุ๋ยสดในพื้นที่นาที่เป็นดินเค็มในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
Read More

15 ก.พ. 2013 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้สารเร่ง พด.

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการหมักวัสดุ อินทรีย์และอนินทรีย์ธรรมชาติ ที่มีปริมาณ ธาตุอาหารหลักของพืชสูง ซึ่งเกิดจากกิจกรรม ของจุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์และแปร สภาพธาตุอาหารให้อยู่ใน รูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
Read More

13 ก.พ. 2013 การปลูกผักปลอดสารพิษ

ปัจจุบันคนไทยนิยมบริโภคผักปลอดสารพิษ กันมากขึ้น เพราะตระหนักถึงพิษภัยที่จะ เกิดขึ้นกับร่างกาย หากยังบริโภคผักที่ใช้ สารเคมีฉีดพ่นกันอยู่ นอกจากนี้การปลูกผัก ปลอดสารพิษยังช่วยลดมลพิษในสภาพ แวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรผู้ปลูก เองด้วย กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยพืช สวนศรีษะเกษ แนะเทคนิคในการปลูกผักปลอด สารพิษที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้ผลในแปลงปลูก มีที่มาจากงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้
Read More

07 ก.พ. 2013 การปลูกถั่วพร้าเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

ถั่วพร้า  เป็นพืชตระกูลถั่ว ลักษณะเป็น ทรงพุ่ม เจริญเติบโตและปรับตัวได้ดีในสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ ทุกภาคของประเทศ มีลำต้น แข็งแรง และระบบรากลึก สามารถขึ้นได้ดีใน สภาพดินเหนียว และดินกรด โดยทั่วไปถั่วพร้า ชอบดินดอน ดินมีการระบายน้ำได้ดี ทนต่อ สภาพความเค็มได้ดีกว่าถั่วชนิดอื่น สามารถ ปลูกเป็นพืชเพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดได้ดี
Read More

06 ก.พ. 2013 การปลูกปอเทืองเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

ปอเทือง  เป็นพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่งขึ้น ได้ดีทั้งบนที่ดอนและในที่ลุ่มที่ไม่มีน้ำ แช่ขัง ปอเทืองทนต่อความแห้งแล้งขึ้นได้ ในดินเลว ปอเทืองสามารถสร้างธาตุอาหารขึ้น เองได้โดยเฉพาะไนโตรเจน จึงสามารถปลูกเป็น พืชเพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด
Read More