เมษายน 2013

30 เม.ย. 2013 ปลูกหญ้าแฝก เพื่อฟื้นฟูดินและสภาพแวดล้อม

ญ้าแฝก เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ใน สภาพธรรมชาติทุกภาคของประเทศ เจริญเติบโตโดยการแตกกอ เส้นผ่า ศูนย์กลางของกอ ประมาณ 30-40 เซนติเมตร ความสูงประมาณ 0.5-1.5 เมตร ใบหญ้าแฝก มีลักษณะแคบประมาณ 6-10 มิลลิเมตร มีความยาวประมาณ 50-75 เซนติเมตร การ เจริญเติบโตในแนวดิ่งมากกว่าแนวข้าง มีระบบรากยาวมากหยั่งลึก 1.5-3.0 เมตร แต่แผ่ ขยายด้านข้างเพียง 50-60 เซนติเมตร สามารถ เก็บกักน้ำและความชื้นได้ดี
Read More

30 เม.ย. 2013 การหาแนวระดับของพื้นที่ เพื่อปลูกพืชสวน ทำไร่บนที่ลาดชัน

ในพื้นที่ที่มีความลาดชันหรือที่เนินเขานั้น ในขณะที่ฝนตกจะเกิดน้ำไหลบ่าจากด้านบนลงไปสู่ ด้านล่าง ซึ่งน้ำฝนนี้จะพัดพาเอาหน้าดินที่มีความ อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนกล้าพืช เมล็ดพืช และปุ๋ย ธาตุอาหารพืชไปจากแปลงลงสู่ที่ลุ่ม ทำให้เกิดการ เสียหายกับเกษตรกรเจ้าของพื้นที่เป็นอย่างมาก
Read More

25 เม.ย. 2013 ปลูกต้นยูคาลิปตัสบนคันนา อีกหนึ่งทางเลือกของชาวนาภาคอีสาน

การปลูกยูคาลิปตัสบนคันนา สภาพพื้นที่นาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี ลักษณะเป็นที่ราบสูงมีขนาดกระทงนาเล็ก ทำให้มี คันนาเป็นจำนวนมาก เหมาะที่จะนำมาใช้ประโยชน์ ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น ยูคาลิปตัสซึ่งเป็นไม้ที่สามารถ เจริญเติบโตได้ทุกสภาพแวดล้อม จะช่วยให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากการทำนา
Read More

25 เม.ย. 2013 การเตรียมดินปลูกพืชผัก ผลไม้ ไร่สวน

ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่พืชอาศัย ในการเจริญเติบโตเป็นที่ยึดเกาะ ของรากพืชเพื่อยึดลำต้นให้แน่น ไม่ให้ล้มเอียง เก็บน้ำไว้เพื่อการเจริญ เติบโตของพืช ให้อากาศแก่รากพืชเพื่อ การหายใจ และเป็นแหล่งธาตุอาหาร แก่พืช ซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุและ อินทรียวัตถุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่พืช
Read More

23 เม.ย. 2013 การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์น้ำและดิน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหญ้าแฝก หญ้าแฝก เป็นพืชตระกูลหญ้าที่ขึ้นเป็นกอ หนาแน่นอยู่ตามธรรมชาติทั่วทุกภาคของประเทศ จากที่ลุ่มจนถึงที่ดอน ขึ้นได้ดีทุกภาค
Read More

23 เม.ย. 2013 เตาอบยางแผ่นรมควัน สำหรับผลิตยางแผ่นรมควัน แบบประหยัดพลังงาน

ในปัจจุบันการผลิตยางแผ่นรมควันในประเทศไทยประสบปัญหาอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอบแห้งของแผ่นยางที่ไม่สม่ำเสมอ ความร้อนที่เข้าสู่ห้องอบยางไม่กระจายตัวทำให้เกิดความร้อนเป็นจุด ๆ ทำให้ยางแผ่นรมควันที่ได้มีคุณภาพต่ำ
Read More
ดินสำหรับปลูกมันสำปะหลัง

09 เม.ย. 2013 ดินสำหรับปลูกมันสำปะหลัง และการปรับปรุงดินปลูกมันสำปะหลัง

การปลูกพืชทุกชนิดถ้าไม่มีการจัดการพืชที่ดี และไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินให้ดี อาจทำ ให้ดินเสื่อมโทรมได้มากน้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดพืชที่ปลูก สภาพแวดล้อม และ วิธีการปฏิบัติมัน สำปะหลังก็เช่นกัน การปลูกโดย ไม่มีการวางแผนและการจัดการดินที่ดีอาจทำให้ ดินเสื่อมโทรมได้ สาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ดิน เสื่อมโทรม คือ
Read More

01 เม.ย. 2013 การเตรียมดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย

ลักษณะดินและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลูกอ้อย ที่ดอนหรือที่ลุ่มไม่มีน้ำท่วมขัง ลักษณะดินเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ำและ อากาศดี มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน อยู่ในช่วง 5.5-7.0 ค่าความเค็มไม่เกิน 4.0 เดซิซิเมนต่อเมตร อุณหภูมิ 30-35 องศา เซลเซียส ปริมาณน้ำฝน 1,000-1,500 มิลลิเมตรต่อปี
Read More

01 เม.ย. 2013 การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังจากการเตรียมดินและรักษาระดับผลผลิตให้คงที่

การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง เนื่องจากดินที่ใช้ปลูกมันสำปะหลังในประเทศ ไทยส่วนใหญ่ มีปัญหาความลาดเทสูง ความอุดม สมบูรณ์ต่ำเป็นดินทรายจัด อินทรียวัตถุต่ำซึ่งมีผลทำให้ ดินแน่นทึบ ถ่ายอากาศไม่ดี ไม่อุ้มน้ำ รากมันสำปะหลัง ไม่สามารถชอนไชไปหาอาหารได้ไกล การเจริญเติบโต ไม่ดีเท่าที่ควร
Read More