มิถุนายน 2013

27 มิ.ย. 2013 การฟื้นฟูดินหลังจากน้ำท่วม เพื่อกลับมาทำเกษตรได้อีกครั้ง!

สภาพพื้นที่การเกษตรที่เกิดน้ำท่วม ผิวหน้าดินจะถูก ชะล้างและมีตะกอนดิน ขนาดเล็กที่ถูกพัดพามากับน้ำ ตกทับถมอยู่บริเวณผิวดินและ อุดตามช่องว่างในดิน ทำให้ดิน มีปัญหาการระบายน้ำและ อากาศ
Read More

26 มิ.ย. 2013 การปลูกพืชแนวระดับเป็นขั้นบันไดและการไถพรวนดิน

การไถพรวนดิน วัตถุประสงค์ เพื่อ ทำให้ดินโปร่งมากขึ้น มีการถ่ายเท อากาศดี ลดการระเหยของน้ำจากผิวหน้าดิน ช่วยกำจัดวัชพืช เหล่านี้ทำให้พืชเจริญเติบโต ได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การไถพรวนดินที่ไม่ถูกวิธี ได้ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อระบบการเกษตร ทั้งต่อตัวเกษตรกรโดยตรง และผลเสียหายต่อ ทรัพยากรดินของประเทศที่เสื่อมโทรมลงโดย เฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเท แล้วมีการไถพรวน ขึ้นลงและปลูกพืชขึ้นลงตามความลาดเท จะ ทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของผิวหน้าดินที่มี ธาตุอาหารพืชออกไปจากพื้นที่ ผลผลิตพืชจะ ลดลง ผิวหน้าที่ถูกพัดพาไปจากพื้นที่จะไปตก ตะกอนทับถมตามแหล่งน้ำ ทางน้ำ เกิดน้ำท่วม ฉับพลัน
Read More

26 มิ.ย. 2013 การไถพรวนช่วยอนุรักษ์แหล่งน้ำและคุณภาพดิน

การไถพรวนดิน นั้นไม่ได้มีผลต่อความเจริญ เติบโตของพืชโดยตรง แต่มีผลในทางอ้อม เช่น ทำให้ดินมีความโปร่งมากขึ้น มีการ ถ่ายเทอากาศดี ลดการระเหยของน้ำจากผิว หน้าดิน ช่วยกำจัดวัชพืช ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผล สนับสนุนให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น
Read More

18 มิ.ย. 2013 การใช้หญ้าแฝกบำรุงดินและปรับปรุงคุณภาพดิน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหญ้าแฝก หญ้าแฝกเป็นพืชตระกูลหญ้าที่ขึ้นเป็นกอ หนาแน่นอยู่ตามธรรมชาติ ทั่วทุกภาคของประเทศ จากที่ลุ่มจนถึงที่ดอน สามารถขึ้นได้ดีในดินเกือบ ทุกชนิด เจริญเติบโตโดยการแตกกอ เส้นผ่าศูนย์กลาง กอประมาณ 30 เซนติเมตร ความสูงจากยอดประมาณ 0.5-1.5 เมตร ใบแคบยาว ประมาณ 75 เซนติเมตร กว้างประมาณ 8 มิลลิเมตร ค่อนข้างแข็ง เจริญเติบโต ในแนวดิ่งมากกว่าออกทางด้านข้างและมีจำนวนราก มากจึงเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี
Read More

18 มิ.ย. 2013 แนวทางการอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดเท โดยใช้พืชและการทำระดับขั้นบันได

เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีการใช้ที่ดินไม่สอดคล้องกับ สมรรถนะของที่ดิน ทำการเพาะปลูกโดยขาด หลักการอนุรักษ์และบำรุงดินอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในที่ดอนและที่ที่มีความลาดเทมาก มี อัตราการชะล้างพังทลายของดินเกิดขึ้นสูง การ ชะล้างพังทลายของดินนี้ ก่อให้เกิดผลเสียหาย หลายประการทั้งต่อเกษตรกรเจ้าของที่ดิน คือ ผิวดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ในไร่นาสูญหายไป พร้อมกับปริมาณธาตุอาหารในดิน ทำให้ผลผลิต พืชลดต่ำลง ก่อให้เกิดปัญหาความยากจนและ ยังมีผลเสียต่อชุมชนและประเทศชาติในที่สุด
Read More

07 มิ.ย. 2013 การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำนอกพื้นที่อื่น ที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหญ้าแฝก หญ้าแฝก เป็นพืชตระกูลหญ้าที่ขึ้นเป็นกอหนา แน่นอยู่ตามธรรมชาติทั่วทุกภาคของประเทศจาก ที่ลุ่มจนถึงที่ดอน สามารถขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิด เจริญเติบโตโดยการแตกกอ เส้นผ่าศูนย์กลางกอ ประมาณ 30 เซนติเมตร ความสูงจากยอดประมาณ 0.5-1.5 เมตร ใบแคบยาวประมาณ 75 เซนติเมตร กว้างประมาณ 8 มิลลิเมตร ค่อนข้างแข็ง เจริญเติบโต ในแนวดิ่งมากกว่าออกทางด้านข้าง และมีจำนวนราก มากจึงเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี
Read More

07 มิ.ย. 2013 การใช้ประโยชน์จากการปลูกหญ้าแฝกเพื่อฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหญ้าแฝก หญ้าแฝก เป็นพืชตระกูลหญ้าที่ขึ้นเป็นกอ หนาแน่นอยู่ตามธรรมชาติ ทั่วทุกภาคของประเทศ จากที่ลุ่มจนถึงที่ดอน สามารถขึ้นได้ดีในดินเกือบ ทุกชนิด เจริญเติบโตโดยการแตกกอ เส้นผ่าศูนย์กลาง กอประมาณ 30 เซนติเมตร ความสูงจากยอด ประมาณ 0.5-1.5 เมตร ใบแคบยาวประมาณ 75 เซนติเมตร กว้างประมาณ 8 มิลลิเมตร ค่อนข้างแข็ง เจริญเติบโตในแนวดิ่งมากกว่าออกทางด้านข้าง และมีจำนวนรากมากจึงเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี
Read More