กรกฎาคม 2013

31 ก.ค. 2013 การเตรียมรับมือปัญหาภัยแล้งสำหรับการทำเกษตรกรรม ด้วยการป้องกันและวิธีแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด ในการทำการเกษตร เนื่องจากน้ำเป็น ปัจจัยที่สำคัญมากในการปลูกพืช ถ้า พืชขาดน้ำเป็นระยะเวลานาน อันเนื่องมา จากขาดแคลนน้ำ หรือฝนทิ้งช่วง จะทำให้ พืชเกิดอาการเหี่ยวเฉาถาวรและตายใน ที่สุด เกษตรกรจะไม่ได้รับผลผลิตและขาด รายได้
Read More

30 ก.ค. 2013 การบำรุงรักษาดินและพื้นที่นาข้าวหลังจากถูกน้ำท่วม

จากการเกิดสภาวะน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม เป็นจำนวนมาก แม้แต่พื้นที่นาปลูกข้าวมี น้ำท่วมขังเป็นปริมาณมาก และเป็นระยะเวลา นาน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้าวที่ปลูก ดังนั้น หลังจากน้ำลดลงอยู่ในระดับปกติ จำเป็นต้องเข้า ไปดูแลจัดการดินและพืชให้เหมาะสมกับสภาพ พื้นที่นั้นๆฃ
Read More

29 ก.ค. 2013 การบำรุงดินและฟื้นฟูดินสำหรับสวนยางพาราหลังจากน้ำท่วม

ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออก ยางพารามากเป็นอันดับหนึ่งของโลก และมีการใช้ยางธรรมชาติภายในประเทศ ประมาณร้อยละ 11 ของปริมาณที่ผลิตได้ทั้งหมด
Read More

16 ก.ค. 2013 การจัดการสวนผลไม้หลังน้ำท่วมขัง และการบำรุงรักษาดินหลังน้ำท่วม

ผลเสียหายที่เกิดแก่ไม้ผลที่ถูกน้ำท่วมขัง
  1. ถ้าน้ำท่วมนานๆไม้ผลบางชนิดอาจจะล้มได้
  2. น้ำท่วมทำให้ดินขาดการระบายอากาศ ทำให้รากไม้ผลขาดออกซิเจน รากพืชจำเป็นต้องใช้ ในการหายใจและเป็นที่สะสมของคาร์บอนไดออก- ไซด์
  3. ขณะน้ำท่วมอินทรียวัตถุในดินเศษพืช และ สัตว์ต่างๆ จะถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายโดยกระบวน การไม่ใช้อ๊อกซิเจน ทำให้เกิดก๊าซพิษที่อันตรายต่อ รากไม้ผล
  4. ขณะน้ำท่วมประสิทธิภาพการดูดน้ำ และ แร่ธาตุต่างๆ ของไม้ผลจะลดลง ทำให้ต้นไม้ขาดน้ำ และธาตุอาหาร
  5. ขณะน้ำท่วมรากพืช ลำต้นของไม้ผลจะ อ่อนแอง่ายต่อการที่โรคและแมลงจะเข้าทำลาย
Read More