สิงหาคม 2013

28 ส.ค. 2013 น้ำ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อผลผลิต หากพืชขาดน้ำจะส่งผลผลิตและการเติมโต

การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชที่ ปลูกในดิน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์สูง อาจลดลงอย่างมากเพียงพืชขาดน้ำ เล็กน้อยหรือขาดน้ำระยะใดระยะหนึ่งของ การเจริญเติบโตเท่านั้น ตรงกันข้ามพืชที่ ปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำกว่าการ ขาดน้ำเพียงเล็กน้อยอาจไม่กระทบ กระเทือนต่อผลผลิตเลย
Read More

21 ส.ค. 2013 การปรับพื้นที่เลี้ยงกุ้งกุลาดำ มาทำเป็นพื้นที่เกษตร

ในปัจจุบันได้มีการนำกุ้งกุลาดำเข้ามาเลี้ยง ในพื้นที่น้ำจืด ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สมบูรณ์ เมื่อมีการเลี้ยงต่อเนื่องในระยะยาว จะทำให้ ดินเค็มไม่สามารถปลูกพืชได้ และเกิดความเสียหาย ต่อสภาพแวดล้อม เมื่อบ่อเลี้ยงกุ้งติดเชื้อโรคก็ไม่ สามารถเลี้ยงในที่เดิมได้ จำเป็นต้องย้ายไปทำใน ที่อื่นๆต่อไป พื้นที่เดิมจึงเป็นพื้นที่ร้างไม่เหมาะสมกับ การเพาะปลูก ทำให้เป็นปัญหาในการฟื้นฟูที่ดินเพื่อ นำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
Read More

17 ส.ค. 2013 การบริหารน้ำและการจัดการน้ำสำหรับพื้นการเกษตรที่แห้งแล้ง

ในพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งฝนตกน้อย เกษตรกรที่ปลูกพืช ควรมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในช่วงฝนแล้งและมีการจัดการน้ำอย่าง ประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พืชเจริญ เติบโต สามารถผ่านพ้นช่วงที่แห้งแล้งได้ โดยควร มีการให้น้ำด้วยวิธีประหยัดเท่าที่พืชต้องการและ เพียงพอกับการเจริญเติบโตของพืช การให้น้ำ แบบประหยัดยังทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ให้น้ำได้ มากขึ้น
Read More

17 ส.ค. 2013 การป้องกันดินถล่ม และวิธีปฏิบัติสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ลาดชัน

ดินถล่ม หรือแผ่นดินถล่ม หมายถึง การเคลื่อนที่ของ แผ่นดินและขบวนการซึ่ง เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของแผ่นดิน หิน ตาม แนวลาดชัน เนื่องจากแรงดึงดูดของโลก การ เคลื่อนที่ของมวลเหล่านี้ มีความเร็วปานกลางถึง เร็วมาก ประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากฝนตกหนัก มาก และมักเกิดพร้อมกับน้ำป่าไหลหลากบริเวณ เทือกเขา
Read More