ตุลาคม 2013

23 ต.ค. 2013 การปรับพื้นที่ดินทิ้งร้างให้กลับสู่สภาพดี

ที่ดินทิ้งร้าง หมายถึง ที่ดิน ที่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ เข้าทำประโยชน์ต่อเนื่อง กันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ที่ดิน ทิ้งร้างดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ เคยหรือไม่เคยทำการเกษตรกรรมมาก่อน และปล่อยทิ้งไว้ไม่เข้าทำ ประโยชน์ด้วยสาเหตุต่างๆกัน
Read More

23 ต.ค. 2013 ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย

ปุ๋ย หมายถึง สารที่ใส่ลงไปในดิน เพื่อวัตถุประสงค์ให้ปลดปล่อยธาตุ อาหารพืช โดยเฉพาะไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่พืช ยังขาดอยู่ให้ได้รับอย่างพอเพียง พืช สามารถเจริญเติบโตงอกงามดีขึ้นและให้ ผลผลิตสูงขึ้น
Read More

09 ต.ค. 2013 การปลูกไม้ผลในดินเปรี้ยว

ดินเปรี้ยว คือ ดินที่มีความเป็นกรดสูง ดินบนมีสีดำหรือเทาดำ ถัดลงไปจะพบ สีสนิมเหล็กปะปนอยู่และมีจุดประสีเหลือง อ่อนเหมือนฟางข้าว (Jarosite) ในดินชั้นล่าง ลึกจากผิวดินประมาณ 25-150 เซนติเมตร พื้นที่ดินเปรี้ยวที่มีปัญหามากที่สุดบริเวณภาค กลาง ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี อยุธยา สระบุรี นครนายก อ่างทอง และสุพรรณบุรี ซึ่งพื้นที่ ส่วนใหญ่จะเป็นที่ลุ่มน้ำขัง ใช้ทำนาเป็นหลัก แต่ผลผลิตที่ได้ยังต่ำอยู่เนื่องจากมีปัญหาใน ด้านเคมีของดินความเป็นกรดที่สูงมาก มี ธาตุอาหารพืชบางชนิด เช่น อลูมินัม และเหล็ก อยู่ในระดับค่อนข้างสูงละลายออกมาจนเป็น พิษต่อพืชที่ปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ และความเป็นประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัส จะลดลงมีปัญหาทางกายภาพของดิน คือ เมื่อดินเป็นดินเหนียวจับตัวกันแน่นระบายน้ำ เลวเมื่อแห้งดินจะแข็ง ยังมีปัญหาทางด้าน ชีวภาพด้วย เพราะความเป็นกรดสูงจุลินทรีย์ ที่สร้างอาหารให้แก่พืชไม่สามารถทำงานได
Read More