ขายอินทรียวัตถุสำหรับปรับปรุงคุณภาพดิน สำหรับดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ หรือเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นอินทรียวัตถุแท้ ไม่ผสมดิน มีอินทรียวัตถุ มากก

No Comments

Post A Comment