ขายอินทรียวัตถุสำหรับปรับปรุงคุณภาพดิน เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ผลิตดินปุ๋ยอินทรีย์ เป็นอินทรียวัตถุแท้ ไม่ผสมดิน มีอินทรียวัตถุ มากกว่า 50% และ

No Comments

Post A Comment