จุลินทรีย์สำหรับนาข้าว หัวเชื้อเข้มข้น 1 ลิตรใช้กับ 5 ไร่ ตกไร่ละ 180 บาทต่อไร