เครื่องวัดความเข้มข้นปุ๋ยเอบี (EC) สำหรับปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ (Hydroponics) ช่วงค่า 0 – 19.99 mS/cm

No Comments

Post A Comment