เครื่องวัดความเข้มแสง สำหรับการปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์ และการปลูกพืชทั่วไป ช่วงค่า 0-100,000 Lux

No Comments

Post A Comment