ความรู้การเกษตร

Zemanta Related Posts Thumbnail

19 พ.ย. 2010 การดูแลรักษาข้าวที่สูง

ข้าวที่ปลูกในพื้นที่สูงมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ข้าวไร่และข้าวนา โดยทั่วไปเกษตรกรมักใช้พันธุ์พื้นเมืองหรือพันธุ์ประจำท้องถิ่น (local varities) ที่มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ได้เป็นอย่างดีแล้ว ส่วนใหญ่มีลำต้นค่อนข้างสูง แตกกอไม่มาก ผลผลิตไม่สูงเมื่อเทียบกับข้าวที่ปลูกในพื้นราบทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากการปลูกข้าวบนที่สูงขาดการเอาใจใส่ดูแลรักษา ก็เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้ผลผลิตข้าวลดลงจนอาจไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

19 พ.ย. 2010 ภูมิปัญญาข้าวนาบนพื้นที่สูงของปกะญอ

ปกะญอหรือกะเหรี่ยง เป็นชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยรวมตัวกันอย่างหนาแน่นในพื้นที่ป่าเขาทางทิศตะวันตกของประเทศไทยตาม บริเวณชายแดนไทย-พม่า ปกะญอได้เคลื่อนย้ายเลื่อนมาทางทิศตะวันออกอย่างช้า ๆ ในระยะแรกประมาณ 200 ปีที่ผ่านมา ปกะญอในประเทศไทยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ คือ สะกอ และโป จัดอยู่ในกลุ่มพม่า-ธิเบต
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

19 พ.ย. 2010 มาตรการการปลูกข้าวแดงและข้าวต่างสี

ข้าวแดง : ปัญหาและความสำคัญ ข้าวแดง หมายถึง ข้าวที่มีเยื่อ หรือเปลือกหุ้มเมล็ด ข้าวกล้อง (pericarp) เป็นสีแดง แบ่งได้ 2 ชนิด 1. ข้าวป่า เป็นวัชพืชที่ร้ายแรงขึ้นปะปนกับข้าวปลูกในนา ข้าวเปลือกมีสีฟาง หรือสีน้ำตาลดำ หางยาว เมล็ดมีขนาดเล็กและแข็ง
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

18 พ.ย. 2010 หมู่บ้านชาวนาในญี่ปุ่นสวยมากๆ

ความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นทุกที่ เมื่อเวลาเปลี่ยนไปทุกอย่างก็เปลี่ยนเพียงจะมาก จะน้อย ก็เท่านั้นการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมะ เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และเป็นสิ่งธรรมดาจงกล้าที่เผชิญกับมัน เพราะไม่มีอะไรเลวร้ายกว่าการคิดมากไปแม้บางอย่างจะยังเหมือนเดิม แต่ก็บางอย่างที่เปลี่ยนไป เหมือนภาพหมู่บ้านชาวนาในญี่ปุ่นชุดนี้....

Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

18 พ.ย. 2010 ชนิดของพันธุ์ข้าว

1 แบ่งตามนิเวศการปลูก ข้าวนาสวน ข้าวที่ปลูกในนาที่มีน้ำขังหรือกักเก็บน้ำได้ระดับน้ำลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร ข้าวนาสวนมีปลูกทุกภาคของประเทศไทย แบ่งออกเป็น ข้าวนาสวนนาน้ำฝน และข้าวนาสวนนาชลประทาน
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

18 พ.ย. 2010 การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว

การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว ประเทศไทยอยู่ในเขตศูนย์กลางของความผันแปรทางพันธุกรรมของข้าว มีความหลากหลายของพันธุ์ข้าวในแหล่งปลูกข้าวต่าง ๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งข้าวปลูกพันธุ์พื้นเมืองและข้าวป่า แต่ปัจจุบันเชื้อพันธุ์ข้าวได้สูญหายไปเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการพัฒนาประเทศและการที่เกษตรกรนิยมใช้ข้าวพันธุ์ดีปลูกแทนพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

17 พ.ย. 2010 เครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการผลิตข้าว

เครื่องมือเตรียมดิน

รถไถเดินตาม ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 8 – 11 แรงม้า กำลังขับเคลื่อนทำหน้าที่พ่วงลากผาลไถ ซึ่งมีทั้งแบบไถหัวหมูและแบบไถจาน ส่วนประกอบของรถไถเดินตาม นอกจากเครื่องยนต์ต้นกำลังแล้วยังประกอบด้วยระบบเกียร์ซึ่งประกอบด้วยเกียร์เดินหน้า 2 เกียร์ และถอยหลัง 1 เกียร์ ล้อเหล็กขับเคลื่อน 2 ล้อ หูพ่วงลากผาลไถและคันบังคับทิศทาง

Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

17 พ.ย. 2010 การผลิตข้าวอินทรีย์

ความหมายของข้าวอินทรีย์
ข้าวอินทรีย์(Organic Rice)เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ต่างๆ เป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวในทุกขั้นตอนการผลิตและในระหว่างการเก็บรักษาผลผลิต หากมีความจำเป็นแนะนำให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติ และสารสกัดจากพืชที่ไม่มีพิษต่อคนหรือไม่มีสารพิษตกค้างปนเปื้อนในผลผลิต ในดินและในน้ำ

Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

17 พ.ย. 2010 เทคนิคการปลูกข้าวอินทรีย์ ในภูมิภาคต่างๆ

ภาคเหนือตอนบน
ในพื้นที่นี้ แต่เดิมก่อนปี พ.ศ. 2534 เกษตรกรปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 ซึ่งอยู่ในกลุ่มข้าวหอมมะลิไทย ไว้เพื่อการจำหน่าย และปลูกข้าวเหนียว กข6 ไว้เพื่อบริโภคและเหลือจำหน่ายบางส่วน ดินนามีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง-สูง ปริมาณน้ำฝนเพียงพอตลอดฤดูปลูก มีการใช้รถไถเดินตามและรถแทรกเตอร์ รวมทั้งเครื่องนวดข้าวเป็นเครื่องจักรกลช่วยทุ่นแรงในการทำนา ส่วนใหญ่ปลูกข้าวแบบปักดำ

Read More