กระทุ่มดง Tag

ขว้าว

24 ต.ค. 2012 ขว้าว

ขว้าว Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale วงศ์ RUBIACEAE ชื่ออื่น กระทุ่มขว้าว (ตาก); กระทุ่มดง, กระทุ่มแดง (กาญจนบุรี); กว้าว, คว่าว (ภาคกลาง, ภาคเหนือ); ตองแดงเหลือง, ตะเพียนทอง (ลำปาง); ตองเหลือง, คานควาย, ตุม้ ควาย (เชียงใหม่); ตุม้ กวา้ ว (เหนือ); ตุม้ กา้ นแดง, เฝ้า (เพชรบูรณ์) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้อแข็งปานกลาง โตเร็ว ผลัดใบ ขนาดกลางถึง ขนาดใหญ ่สูงไดป้ ระมาณ...

Read More
กระทุ่มนา Mitragyna diversifolia (Wall. ex G. Don) Havil. วงศ์ RUBIACEAE

13 ต.ค. 2012 กระทุ่มนา

กระทุ่มนา Mitragyna diversifolia (Wall. ex G. Don) Havil. วงศ์ RUBIACEAE ชื่ออื่น กระทุ่มดง (กาญจนบุรี); กระทุ่มนา, กระทุ่มน้ำ (กลาง); ตุ้มแซะ, ตุ้มน้อย, ตุ้มน้ำ (เหนือ); ถ่มพาย (เลย); โทมน้อย (เพชรบูรณ์) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้ออ่อน โตเร็ว ผลัดใบ ขนาดเล็กถึง กลาง สูงได้ประมาณ 15 ม. เรือนยอดเป็นพุ่มกลม โปร่ง เปลือก ค่อนข้างเรียบ สีขาว ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ หูใบร่วม...

Read More