กล้วยหอมเพื่อการค้า‬ Tag

24 ก.พ. 2016 วิธีการปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการค้า‬ (อย่างละเอียด)

กล้วยหอมเพื่อการค้า‬

การเตรียมดิน‬

ไถดะ 1 ครั้ง ตากดินแล้วไถพรวน 1-2 ครั้ง ให้ดินร่วนซุย ไม่มีวัชพืช ถ้ามีวัชพืชมากกว่าร้อยละ 20 ต้องไถพรวนใหม่

การเตรียมหลุมปลูก‬

  • ระยะปลูกระหว่างแถวและต้น 2x2 เมตร
  • ขนาดหลุมปลูก กว้าง ยาว ลึก 30x30x30 เซนติเมตร
  • รองก้นหลุมด้วยดินผสมปุ๋ย16-16-16(ห้ามนำมูลสัตว์ใดๆรองก้นหลุม)
Read More