การจัดการน้ำ Tag

17 ส.ค. 2013 การบริหารน้ำและการจัดการน้ำสำหรับพื้นการเกษตรที่แห้งแล้ง

ในพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งฝนตกน้อย เกษตรกรที่ปลูกพืช ควรมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในช่วงฝนแล้งและมีการจัดการน้ำอย่าง ประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พืชเจริญ เติบโต สามารถผ่านพ้นช่วงที่แห้งแล้งได้ โดยควร มีการให้น้ำด้วยวิธีประหยัดเท่าที่พืชต้องการและ เพียงพอกับการเจริญเติบโตของพืช การให้น้ำ แบบประหยัดยังทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ให้น้ำได้ มากขึ้น
Read More

31 ก.ค. 2013 การเตรียมรับมือปัญหาภัยแล้งสำหรับการทำเกษตรกรรม ด้วยการป้องกันและวิธีแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด ในการทำการเกษตร เนื่องจากน้ำเป็น ปัจจัยที่สำคัญมากในการปลูกพืช ถ้า พืชขาดน้ำเป็นระยะเวลานาน อันเนื่องมา จากขาดแคลนน้ำ หรือฝนทิ้งช่วง จะทำให้ พืชเกิดอาการเหี่ยวเฉาถาวรและตายใน ที่สุด เกษตรกรจะไม่ได้รับผลผลิตและขาด รายได้
Read More