การชะล้างพังทลายของดิน Tag

30 เม.ย. 2013 การหาแนวระดับของพื้นที่ เพื่อปลูกพืชสวน ทำไร่บนที่ลาดชัน

ในพื้นที่ที่มีความลาดชันหรือที่เนินเขานั้น ในขณะที่ฝนตกจะเกิดน้ำไหลบ่าจากด้านบนลงไปสู่ ด้านล่าง ซึ่งน้ำฝนนี้จะพัดพาเอาหน้าดินที่มีความ อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนกล้าพืช เมล็ดพืช และปุ๋ย ธาตุอาหารพืชไปจากแปลงลงสู่ที่ลุ่ม ทำให้เกิดการ เสียหายกับเกษตรกรเจ้าของพื้นที่เป็นอย่างมาก
Read More