การทำเกษตรกรรม Tag

31 ก.ค. 2013 การเตรียมรับมือปัญหาภัยแล้งสำหรับการทำเกษตรกรรม ด้วยการป้องกันและวิธีแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด ในการทำการเกษตร เนื่องจากน้ำเป็น ปัจจัยที่สำคัญมากในการปลูกพืช ถ้า พืชขาดน้ำเป็นระยะเวลานาน อันเนื่องมา จากขาดแคลนน้ำ หรือฝนทิ้งช่วง จะทำให้ พืชเกิดอาการเหี่ยวเฉาถาวรและตายใน ที่สุด เกษตรกรจะไม่ได้รับผลผลิตและขาด รายได้
Read More