การทำไร่ขั้นบันได Tag

18 มิ.ย. 2013 แนวทางการอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดเท โดยใช้พืชและการทำระดับขั้นบันได

เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีการใช้ที่ดินไม่สอดคล้องกับ สมรรถนะของที่ดิน ทำการเพาะปลูกโดยขาด หลักการอนุรักษ์และบำรุงดินอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในที่ดอนและที่ที่มีความลาดเทมาก มี อัตราการชะล้างพังทลายของดินเกิดขึ้นสูง การ ชะล้างพังทลายของดินนี้ ก่อให้เกิดผลเสียหาย หลายประการทั้งต่อเกษตรกรเจ้าของที่ดิน คือ ผิวดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ในไร่นาสูญหายไป พร้อมกับปริมาณธาตุอาหารในดิน ทำให้ผลผลิต พืชลดต่ำลง ก่อให้เกิดปัญหาความยากจนและ ยังมีผลเสียต่อชุมชนและประเทศชาติในที่สุด
Read More