การบำรุงดิน Tag

21 ธ.ค. 2013 การใช้สารปรับปรุงและบำรุงดิน สำหรับพื้นที่การเกษตร

วัสดุปรับปรุงดิน หมายถึงวัสดุใดๆ ที่ใส่ลงไปในดิน เพื่อปรับปรุงสมบัติ ของดินให้มีความเหมาะสมในการ เพาะปลูกพืช แต่มิได้ใช้เพื่อแทนปุ๋ยหรือ เป็นปุ๋ย การจำแนกวัสดุปรับปรุงดินเป็น 2 ประเภท
Read More

29 ก.ค. 2013 การบำรุงดินและฟื้นฟูดินสำหรับสวนยางพาราหลังจากน้ำท่วม

ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออก ยางพารามากเป็นอันดับหนึ่งของโลก และมีการใช้ยางธรรมชาติภายในประเทศ ประมาณร้อยละ 11 ของปริมาณที่ผลิตได้ทั้งหมด
Read More

27 มิ.ย. 2013 การฟื้นฟูดินหลังจากน้ำท่วม เพื่อกลับมาทำเกษตรได้อีกครั้ง!

สภาพพื้นที่การเกษตรที่เกิดน้ำท่วม ผิวหน้าดินจะถูก ชะล้างและมีตะกอนดิน ขนาดเล็กที่ถูกพัดพามากับน้ำ ตกทับถมอยู่บริเวณผิวดินและ อุดตามช่องว่างในดิน ทำให้ดิน มีปัญหาการระบายน้ำและ อากาศ
Read More

05 มี.ค. 2013 วิธีปรับปรุงและบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง

ถั่วเหลือง เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ของประเทศไทย นอกจากจะเป็นอาหารโดยตรง ของมนุษย์และสัตว์ แล้วยังเป็นวัตถุดิบของ อุสาหกรรมภายในประเทศหลายชนิด ในขณะที่ มีความต้องการใช้ถั่วเหลืองภายในประเทศเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตถั่วเหลืองภายในประเทศในช่วงระยะ เวลา 10 กว่าปีมานี้ลดลง อันเนื่องมาจากเนื้อที่ เพาะปลูกลดลง และผลผลิตต่อไร่ลดลง ปี 2547/ 48 เนื้อที่ปลูกทั้งประเทศ 1.145 ล้านไร่ ผลผลิตต่อไร่ 236 กก./ไร่
Read More

26 ก.พ. 2013 การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟ

กาแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ไทยที่ผลิตแล้วส่งออกต่างประเทศ ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นพืชที่มีการแข่งขันกับ ต่างประเทศสูง ปลูกกันมากในพื้นที่ภาคใต้ ของประเทศไทย ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้เป็น วัตถุดิบป้อนโรงงานอุสาหกรรม เพื่อแปร รูปเป็นผลิตภันฑ์ใช้ในการบริโภค
Read More

07 ธ.ค. 2012 การใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน

ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จาก การตัดสับหรือไถกลบพืชตระกูลถั่วขณะ ออกดอกลงไปในดิน โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ปรับปรุงดินบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ หลังจากนั้นต้องปล่อย ให้เกิดการย่อยสลาย ประมาณ 2 สัปดาห์ จะให้ธาตุอาหารพืช และเพิ่มอินทรียวัตถุ แก่ดิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับพืชที่จะปลูก การใช้ปุ๋ยพืชสดในนาข้าว ทำได้ 3 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 : ปลูกพืชปุ๋ยสดพร้อมกับข้าวโดย ปลูกพืชตระกูลถั่ว ได้แก่ ถั่วพุ่ม หรือ ถั่วพร้า อัตรา เมล็ด 8 และ 10 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ (เลือกใช้ อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมกับหว่านข้าวในนา หว่าน ข้าวแห้งเพื่อให้ถั่วเจริญเติบโตพร้อมกับต้นข้าวใน ช่วงที่น้ำยังไม่ขังในนา ถ้าน้ำไม่ขังหรือดินไม่ชื้นเกินไป ถั่วจะเจริญเติบโตได้ ประมาณ...

Read More