การบำรุงรักษาดิน Tag

30 ก.ค. 2013 การบำรุงรักษาดินและพื้นที่นาข้าวหลังจากถูกน้ำท่วม

จากการเกิดสภาวะน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม เป็นจำนวนมาก แม้แต่พื้นที่นาปลูกข้าวมี น้ำท่วมขังเป็นปริมาณมาก และเป็นระยะเวลา นาน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้าวที่ปลูก ดังนั้น หลังจากน้ำลดลงอยู่ในระดับปกติ จำเป็นต้องเข้า ไปดูแลจัดการดินและพืชให้เหมาะสมกับสภาพ พื้นที่นั้นๆฃ
Read More

16 ก.ค. 2013 การจัดการสวนผลไม้หลังน้ำท่วมขัง และการบำรุงรักษาดินหลังน้ำท่วม

ผลเสียหายที่เกิดแก่ไม้ผลที่ถูกน้ำท่วมขัง
  1. ถ้าน้ำท่วมนานๆไม้ผลบางชนิดอาจจะล้มได้
  2. น้ำท่วมทำให้ดินขาดการระบายอากาศ ทำให้รากไม้ผลขาดออกซิเจน รากพืชจำเป็นต้องใช้ ในการหายใจและเป็นที่สะสมของคาร์บอนไดออก- ไซด์
  3. ขณะน้ำท่วมอินทรียวัตถุในดินเศษพืช และ สัตว์ต่างๆ จะถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายโดยกระบวน การไม่ใช้อ๊อกซิเจน ทำให้เกิดก๊าซพิษที่อันตรายต่อ รากไม้ผล
  4. ขณะน้ำท่วมประสิทธิภาพการดูดน้ำ และ แร่ธาตุต่างๆ ของไม้ผลจะลดลง ทำให้ต้นไม้ขาดน้ำ และธาตุอาหาร
  5. ขณะน้ำท่วมรากพืช ลำต้นของไม้ผลจะ อ่อนแอง่ายต่อการที่โรคและแมลงจะเข้าทำลาย
Read More