การปรับปรุงดิน Tag

ดินสำหรับปลูกมันสำปะหลัง

09 เม.ย. 2013 ดินสำหรับปลูกมันสำปะหลัง และการปรับปรุงดินปลูกมันสำปะหลัง

การปลูกพืชทุกชนิดถ้าไม่มีการจัดการพืชที่ดี และไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินให้ดี อาจทำ ให้ดินเสื่อมโทรมได้มากน้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดพืชที่ปลูก สภาพแวดล้อม และ วิธีการปฏิบัติมัน สำปะหลังก็เช่นกัน การปลูกโดย ไม่มีการวางแผนและการจัดการดินที่ดีอาจทำให้ ดินเสื่อมโทรมได้ สาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ดิน เสื่อมโทรม คือ
Read More