การปรับพื้นที่ดินแข็ง Tag

20 ก.ย. 2013 การปรับพื้นที่ดินแข็งหรือดินชั้นดาน ให้เหมาะสบแก่การเพราะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิต

ดินชั้นดาน หมายถึง ชั้นดินที่อัดตัวแน่นทึบ หรือชั้นที่มีสารเชื่อมอนุภาคดินมาจับตัวกันแน่น ทึบและแข็งจนเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของ รากพืช การไหลซึมของน้ำและอากาศแบ่งออก เป็น 2 ประเภท คือ
Read More