การปลูกทุเรียน Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

10 ม.ค. 2011 ทุเรียน

'' ทุเรียน '' ราชาแห่งผลไม้  ลักษณะทั่วไปของ "ทุเรียน"ทุเรียน เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในเขตที่มี สภาพอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 10-46 องศาเซลเซียล ปริมาณน้ำ ฝนไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี การกระจายตัวของฝนดี ความชื้นสัมพัทธ์ ของอากาศสูงประมาณ 75-85 % ดินมีค่าความเป็นกรดเป็น ด่าง (pH) ประมาณ 5.5-6.5
Read More